Công văn 3493/SGDĐT-KHTC TP.HCM 2022 thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 và triển khai xây dựng dự toán ngân sách năm 2023

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3493/SGDĐT-KHTC
Về thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 và triển khai xây dựng dự toán ngân sách năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm giai đoạn 2023-2025.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2022

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

Căn cứ Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và b

iện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm;

Căn cứ Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025;

Căn cứ Công văn số 5507/STC-NS ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Sở Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm giai đoạn 2023-2025;

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 3034/UBND-KT ngày 30 tháng 8 năm 2022 về triển khai xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025.

Nhằm đảm bảo việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2023-2025 trên địa bàn Thành phố theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi NSNN năm 2022; xây dựng dự toán thu chi NSNN năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025, như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách năm 2022:

Đánh giá tình hình thực hiện dự toán kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo 06 tháng đầu năm và dự kiến khả năng thực hiện cả năm 2022; đánh giá kết quả thu và sử dụng nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ; cần nêu rõ những khó khăn, vướng mắc đặc biệt là đại dịch Covid-19 tác động ảnh hưởng đến nguồn thu sự nghiệp năm 2022 và đề xuất các kiến nghị (nếu có).

Đánh giá tổng thể các chính sách, chế độ; rà soát, xác định các nhiệm vụ, chính sách, chế độ kết thúc; kiến nghị bổ sung, sửa đổi các nhiệm vụ, chính sách, chế độ không phù hợp với thực tế.

Đánh giá việc thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 và Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố; nêu rõ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Báo cáo tình hình thực hiện các kiến nghị của cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Thanh tra, tình hình thực hiện các kết luận thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo trong lĩnh vực tài chính - NSNN, quản lý tài sản công.

II. Xây dựng dự toán NSNN năm 2023:

1. Mục tiêu, yêu cầu:

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của các kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, góp phần triển khai các mục tiêu của Chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2021 - 2030.

Việc xây dựng dự toán NSNN phải đảm bảo đúng chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước; bảo đảm cân đối nguồn tài chính để thực hiện các chế độ, chính sách đã được cấp có thẩm quyền ban hành và đảm bảo công khai, minh bạch; chi tiêu công tiết kiệm hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ các khoản thu chi; rà soát lồng ghép các chế độ, chính sách và các nhiệm vụ, sắp xếp lại các khoản chi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và đảm bảo nguồn lực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra, đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngân sách; quán triệt chủ trương triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán NSNN.

2. Các tiêu chí xây dựng dự toán:

Các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện thu các khoản thu theo đúng quy định (học phí, các khoản thu khác, các khoản huy động đóng góp...). Khoản thu học phí và các khoản thu dịch vụ sự nghiệp công (không thuộc danh mục phí, lệ phí theo quy định của Luật Phí và lệ phí), không là chỉ tiêu giao dự toán thu NSNN cho các đơn vị nhưng phải lập dự toán riêng và xây dựng phương án sử dụng gửi Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Đồng thời, tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương từ nguồn thu này và các khoản thu hợp pháp khác được để lại cho đơn vị sử dụng để thực hiện các chính sách về tiền lương theo quy định.

Đơn vị sự nghiệp có nguồn thu được giao tự chủ phấn đấu tăng thu cùng với lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí vào giá dịch vụ và sử dụng nguồn thu này ưu tiên để thực hiện cải cách tiền lương. Thực hiện xây dựng Dự toán thu - chi đối với học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục (thu thỏa thuận, thu hộ chi hộ) để làm căn cứ tính toán mức thu cụ thể phù hợp năm học 2022 - 2023 và tổng hợp vào dự toán.

Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định:

- Tại khoản 4, Điều 8 (Nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước): “Các khoản chi ngân sách chỉ được thực hiện khi có dự toán được cấp có thẩm quyền giao và phải bảo đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định”.

- Tại điểm c, khoản 2, Điều 42 (Yêu cầu lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm): “Dự toán chi thường xuyên được lập trên cơ sở nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.”.

Ngày 21 tháng 12 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước. Trong đó, tại khoản 2, Điều 38 (Quản lý, sử dụng ngân sách của các đơn vị sử dụng ngân sách) quy định: “Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng ngân sách theo dự toán được giao bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đúng chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách...”.

Do đó, căn cứ các quy định nêu trên, nhằm đảm bảo sự ổn định trong quá trình điều hành ngân sách và tập trung cho việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị trực thuộc Sở, lưu ý các đơn vị khi xây dựng dự toán chi ngân sách năm 2023 cần dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách đã ban hành và các nhiệm vụ mới phát sinh đã được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, hạn chế tối đa việc đề nghị bổ sung ngoài dự toán, đồng thời, rà soát và tính toán cụ thể các nhiệm vụ chi để đảm bảo cân đối nguồn kinh phí thực hiện.

Trong điều kiện cân đối ngân sách còn khó khăn, yêu cầu các đơn vị sử dụng ngân sách xây dựng dự toán chi thường xuyên có trách nhiệm đánh giá, rà soát hệ thống các chính sách, chế độ, biên chế, định mức hiện hành để làm cơ sở tính toán xây dựng dự toán, cập nhật các văn bản mới về chính sách chế độ, nhiệm vụ được giao năm 2023, đảm bảo đúng chính sách, chế độ, định mức chi NSNN; đúng tính chất nguồn kinh phí, triệt để tiết kiệm. Dự toán chi hoạt động năm 2023 nguồn NSNN của các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng trên cơ sở các mục tiêu về đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 và quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định hiện hành.

Khi xây dựng dự toán chi thường xuyên cần thuyết minh chi tiết, phân tích cụ thể cơ sở tính toán dự toán ngân sách năm 2023, nhất là đối với các nội dung phát sinh do được giao thêm nhiệm vụ ... trên tinh thần triệt để tiết kiệm đặc biệt là dự toán chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền, hạn chế tối đa về số lượng và quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết khác; dự toán chi cho các nhiệm vụ này không tăng so với số thực hiện năm 2022.

Lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế: Lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2023 theo quy định của Chính phủ và văn bản hướng dẫn thực hiện (nếu có).

Lập dự toán chi tạo nguồn cải cách tiền lương: Báo cáo dự toán chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 để thực hiện cải cách tiền lương, kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại khoản 10 Điều 14 Thông tư số 47/2022/TT-BTC. Ngoài ra, xác định số tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2023 (ngoài chi lương, các khoản đóng góp theo lương theo quy định, các khoản chi cho con người) dành để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

Số biên chế được giao năm 2023 (nếu có), trường hợp chưa được giao biên chế thì tiếp tục thực hiện giảm biên chế đối với các trường hợp đến hết năm 2022 chưa thực hiện được mục tiêu tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị hoặc theo biên chế năm 2022 đối với các trường hợp đã đạt mục tiêu tại Nghị quyết số 39-NQ/TW, trong đó làm rõ số biên chế thực có mặt đến thời điểm 01 tháng 7 năm 2022, số biên chế chưa tuyển theo chỉ tiêu biên chế năm 2023 nêu trên.

Xác định Quỹ lương ngạch bậc, các khoản phụ cấp theo lương và các khoản đóng góp theo chế độ quy định theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng (tính đủ 12 tháng) do NSNN đảm bảo: (i) Quỹ tiền lương theo chỉ tiêu biên chế được giao năm 2023, bao gồm quỹ lương của số biên chế thực có mặt tính đến thời điểm 01 tháng 6 năm 2022, được xác định trên cơ sở mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ; các khoản phụ cấp theo lương và các khoản đóng góp theo chế độ và quỹ lương của số biên chế chưa tuyển (nhưng vẫn trong tổng mức biên chế được giao), tính trên cơ sở lương 1.490.000 đồng/tháng và hệ số lương lương bậc 1, các khoản phụ cấp theo lương cùng các khoản đóng góp theo quy định; (ii) Giảm quỹ tiền lương đối với các trường hợp phải tiếp tục tinh giản biên chế.

Căn cứ Kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. Các đơn vị rà soát và tính toán đầy đủ nhu cầu thực hiện quỹ tiền lương đối với các trường hợp được nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, tổng hợp vào dự toán năm 2023.

Xây dựng dự toán thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; chính sách hỗ trợ giáo dục mầm non Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 14 tháng 6 năm 2014 và Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố; chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 và Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố; chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo theo Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ; chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy học sinh khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập theo Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật,...

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ về phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2022 và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Xây dựng dự toán và tổ chức lập kế hoạch kinh phí cho công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đại trà cho giáo viên, cán bộ quản lý thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 theo các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 435/GDĐT-KHTC ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về lập dự toán cho công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đại trà cho cán bộ quản lý và giáo viên của thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số 998/SGDĐT-KHTC ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm học 2021-2022.

3. Về lập kế hoạch mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công năm 2023:

3.1. Báo cáo kết quả thực hiện công tác mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công năm 2022:

Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện mua sắm - sửa chữa năm 2022 theo biểu mẫu 01, 02 và đính kèm văn bản chấp thuận chủ trương mua sắm sửa chữa do Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt (bản photo).

3.2. Lập kế hoạch mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công năm 2023:

* Nguyên tắc lập kế hoạch:

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công, cụ thể:

- Việc bảo dưỡng, sửa chữa nhằm đảm bảo tài sản công được duy trì theo đúng công năng và tiêu chuẩn kỹ thuật trang bị ban đầu; không làm thay đổi công năng, quy mô của tài sản công.

- Việc mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công phải căn cứ theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế-kỹ thuật do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn.

- Thực hiện công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng thực tế để có cơ sở lập kế hoạch mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công đảm bảo các nguyên tắc đầu tư ưu tiên, tiết kiệm và hiệu quả tránh lãng phí.

* Về kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công:

- Ưu tiên cho công tác chống thấm dột, chống lún, chống ngập; sửa chữa nhà vệ sinh đảm bảo yêu cầu sạch sẽ, đúng quy chuẩn và đủ về số lượng.

- Yêu cầu quan tâm rà soát công tác an toàn trường học của các hạng mục công trình trong lớp học, phòng bộ môn, phòng chức năng, nhà thi đấu đa năng, sân bãi tập, khu vực hành lang, cầu thang, ... và các trang thiết bị về an toàn phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm thoát nạn...

- Việc xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công cần mang tính tập trung, trọng điểm, không chia nhỏ thành nhiều hạng mục thành phần, mỗi đơn vị đề xuất tối đa 02 hạng mục cần thực hiện trong năm 2023 (trong đó ưu tiên nguồn tự cân đối tại đơn vị và lưu ý về trình tự thủ tục được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính)

* Về kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị dạy học:

- Ưu tiên trang bị máy móc thiết bị phục vụ giảng dạy học tập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về danh mục trang thiết bị tối thiểu theo lộ trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 về Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học; Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 về Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở; Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 về Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông) và theo hướng đổi mới công nghệ.

- Kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị dạy học phải phù hợp với Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Về mua sắm tập trung năm 2023, trong thời gian chờ Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt cấu hình cơ bản của nhóm danh mục về máy vi tính để bàn, máy photocopy, máy lạnh, các đơn vị vẫn lập kế hoạch mua sắm trong dự toán năm 2023. Sau khi có công văn phê duyệt của Ủy ban nhân dân Thành phố và hướng dẫn của các cơ quan, đơn vị liên quan, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản hướng dẫn các đơn vị đăng ký lại nhu cầu mua sắm tập trung năm 2023.

* Lưu ý

- Việc lập kế hoạch mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công theo các nội dung hướng dẫn nêu trên, đơn vị phải xây dựng dự toán trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí, đầu tư có trọng điểm; ưu tiên cân đối từ nguồn ngân sách chi thường xuyên dự kiến được giao năm 2023, từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác;

- Đảm bảo việc lập kế hoạch mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công phù hợp với định hướng, dự báo phát triển, tình hình thực tế tại đơn vị và hạn chế tối đa việc phát sinh trong năm tránh làm ảnh hưởng đến công tác lập dự toán đã xây dựng và được phê duyệt. Trường hợp có phát sinh nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa và mua sắm tài sản công ngoài dự toán được giao, đơn vị phải có thuyết minh làm rõ, tự sắp xếp trong phạm vi dự toán được giao và phải đảm bảo đủ hồ sơ tài liệu theo quy định được hướng dẫn tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 4 Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện thẩm định hiện trạng và sự cần thiết để xem xét, phê duyệt.

- Trường hợp do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn hoặc các lý do bất khả kháng làm hư hỏng tài sản công mà đơn vị không tự cân đối được chi phí sửa chữa từ dự toán được giao, đề nghị thực hiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính.

- Sở Giáo dục và Đào tạo không phê duyệt kế hoạch mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công đối với các đơn vị đề nghị vượt quá khả năng ngân sách dự kiến được giao năm 2023.

3.3. Mẫu biểu, thành phần báo cáo và số lượng hồ sơ:

Cụ thể như sau:

- Đối với kế hoạch mua sắm trang thiết bị:

+ Thực hiện biểu mẫu số 03

+ Bản photo báo giá của 01 đơn vị cung cấp trên thị trường có đóng dấu (làm cơ sở tham khảo), riêng đối với các tài sản thuộc nhóm danh mục mua sắm tập trung (không cần bản báo giá).

+ Số lượng: Biểu số 03 (02 bộ bản chính), báo giá (02 bộ photo).

- Đối với kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công:

+ Thực hiện biểu mẫu số 04;

+ Hình chụp tổng quan hiện trạng (tối thiểu 3 tấm cho 01 hạng mục)

+ Dự toán chi tiết và bản vẽ kỹ thuật của từng hạng mục.

+ Số lượng: Biểu số 4 (02 bộ bản chính); hình chụp (02 bộ, ghi tên hạng mục phía sau từng tấm hình); dự toán chi tiết và bản vẽ kỹ thuật của từng hạng mục (02 bộ bản chính).

(Các bản chính phải đảm bảo đầy đủ họ và tên, chữ ký của các thành phần và đóng dấu mộc đỏ của đơn vị lập dự toán)

4. Thời gian nộp báo cáo:

Các đơn vị gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về Phòng Kế hoạch - Tài chính, đồng thời, gửi file mềm qua email kehoachtaichinh@hcm.edu.vn, trước ngày 07 tháng 10 năm 2022. Hồ sơ gồm có 02 bộ để riêng, không đóng cuốn và ghi rõ tên hồ sơ ngoài bìa thư, cụ thể:

- Dự toán chi NSNN năm 2023 (mẫu đính kèm) (đặt tên file theo cách thức: "TÊN ĐƠN VỊ_DU TOAN NSNN 2023"), gửi chuyên viên Nguyễn Thanh Trí.

- Hồ sơ mua sắm, sửa chữa năm 2023 (mẫu đính kèm) (đặt tên file theo cách thức: "TÊN ĐƠN VỊ_HO SO MSSC 2023"), gửi chuyên viên Ninh Thị Thúy Nga.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng và Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên và nộp dự toán đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Giám đốc “để báo cáo”;
- Lưu VT, KHTC (H).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐC
Lê Hoài Nam

thuộc tính Công văn 3493/SGDĐT-KHTC

Công văn 3493/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 và triển khai xây dựng dự toán ngân sách năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm giai đoạn 2023-2025
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3493/SGDĐT-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Hoài Nam
Ngày ban hành:23/09/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi