Công văn 3424/BTNMT-BĐKH năm 2018 hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN 2019 Hợp phần Biến đổi khí hậu

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 3424/BTNMT-BĐKH

Công văn 3424/BTNMT-BĐKH của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2019-2020 Hợp phần Biến đổi khí hậu thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3424/BTNMT-BĐKHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Công Thành
Ngày ban hành:29/06/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tài nguyên-Môi trường

tải Công văn 3424/BTNMT-BĐKH

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

S: 3424/BTNMT-BĐKH
V/v: Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính - NSNN năm 2019-2020 Hợp phần Biến đi khí hậu thuộc CTMT ng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2018

Kính gửi: UBND Tỉnh Điện Biên

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngânch nhà nước năm 2019; Thông tư số 54/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019 - 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Chủ Hợp phn Biến đi khí hậu) đề nghị các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu kỹ nội dung của Chỉ thị số 13/CT-TTg, Thông tư số 54/2018/TT-BTC, đồng thời căn cứ Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh (Chương trình), Công văn số 180/BTNMT-KHTC và Công văn số 181/BTNMT-KHTC ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn triển khai Hợp phần Biến đổi khí hậu để xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước cho các năm 2019 - 2020 thực hiện Hợp phần Biến đổi khí hậu của Bộ, ngành, địa phương với các nội dung chính sau đây:

1. Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1670/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn số 180/BTNMT-KHTC, Công văn số 181/BTNMT-KHTC, lập dự toán chi thực hiện Hợp phần Biến đổi khí hậu, chi tiết theo từng nguồn vốn, từng dự án, nội dung, nhiệm vụ, kinh phí sự nghiệp, vốn đầu tư, nguồn ngân sách Trung ương, nguồn đối ứng địa phương, nguồn vốn ngoài nước (nếu có) theo Biểu mẫu số 11.1 và Biểu mẫu 11.2 của Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

Dự toán cần kèm theo thuyết minh chi tiết chỉ tiêu, nhiệm vụ, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bcủa từng dự án, nhiệm vụ.

2. Lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước cho các năm 2019 - 2020

Các bộ ngành, địa phương căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ của Hp phần Biến đổi khí hậu, tổng mức vốn, kinh phí đã được duyệt giai đoạn 2016 - 2020, tiến độ thực hiện các năm 2016 - 2018 và trần chi được thông báo, lập kế hoạch vốn, kinh phí thực hiện Hợp phần Biến đổi khí hậu các năm 2019 - 2020 theo Mu biu số 13 và Mẫu biểu số 18 ban hành kèm theo Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm.

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019 - 2020 thực hiện Hợp phần biến đổi khí hậu của các Bộ, ngành, địa phương đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Biến đổi khí hậu), địa chỉ số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (File điện tử gửi qua địa chỉ E-mail: [email protected]n) trước ngày 10 tháng 7 năm 2018 đ tng hp, gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;
- Lưu: VT, VP(TH), BĐKH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Công Thành

Tên đơn vị ….

Mẫu biểu số 11.1

DỰ TOÁN CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu

Dự toán năm 2018

Ước thực hiện năm 2018

Dự toán năm 2019

Tổng số

Gồm

Tổng số

Gồm

Tổng số

Gồm

Chi ĐTPT

Chi thường xuyên

Chi ĐTPT

Chi thường xuyên

Chi ĐTPT

Chi thường xuyên

A

B

1=2+3

2

3

4=5+6

5

6

10=11+12

11

12

TỔNG SỐ

I

Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đi khí hậu và tăng trưởng xanh

Nguồn trong nước

Nguồn ngoài nước

1

Hợp phần Biến đổi khí hậu, nguồn Sự nghiệp (Dự án thành phần số 1)

Nguồn trong nước

Nguồn ngoài nước

1.1

Dự án/Nhiệm vụ...

Nguồn trong nước

Nguồn ngoài nước

1.2

Dự án/Nhiệm vụ...

2

Hp phần Biến đi khí hậu, nguồn ĐTPT (Dự án thành phần số 2)

Nguồn trong nước

Nguồn ngoài nước

2.1

Dự án/Nhiệm vụ ..

Nguồn trong nước

Ngun ngoài nước

2.2

Dự án/Nhiệm vụ...

Tên đơn vị ….

Mẫu biểu số 11.2

DỰ TOÁN CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mc tiêu

Dự toán năm 2018

Ước thực hiện năm 2018

Lũy kế từ khi thực hiện đến cuối năm 2018

Dự toán năm 2019

Tổng số

Gồm

Tổng số

Gồm

Tổng số

Gồm

Tổng s

Gồm

Chi ĐTPT

Chi thường xuyên

Chi ĐTPT

Chi thường xuyên

Chi ĐTPT

Chi thường xuyên

Chi ĐTPT

Chi thường xuyên

A

B

1=2+3

2

3

4=5+6

5

6

7=8+9

8

9

10=11+12

11

12

TNG SỐ

I

Chương trình mục tiêu ng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

- Ngân sách trung ương

+ Nguồn trong nước

+ Nguồn ngoài nước (vốn vay và viện trợ)

- Ngân sách địa phương

- Ngun huy động hợp pháp khác

1

Hp phần Biến đi khí hậu, nguồn Sự nghiệp (Dán thành phần số 1)

- Ngân sách trung ương

+ Nguồn trong nước

+ Ngun ngoài nước (vốn vay và viện trợ)

- Ngân sách địa phương

- Nguồn huy động hợp pháp khác

1.1

Dự án/Nhiệm vụ...

- Ngân sách trung ương

+ Nguồn trong nước

+ Nguồn ngoài nước (vốn vay và viện trợ)

- Ngân sách địa phương

- Nguồn huy động hợp pháp khác

1.2

Dán/Nhiệm vụ...

2

Hợp phần Biến đi khí hậu, nguồn ĐTPT (Dự án thành phần số 2)

- Ngân sách trung ương

+ Ngun trong nước

+ Nguồn ngoài nước (vốn vay và viện tr)

- Ngân sách địa phương

- Nguồn huy động hợp pháp khác

2.1

Dự án/Nhiệm vụ...

- Ngân sách trung ương

+ Nguồn trong nước

+ Nguồn ngoài nước (vốn vay và viện trợ)

- Ngân sách địa phương

- Nguồn huy động hợp pháp khác

2.2

Dự án/Nhiệm vụ...

Tên đơn vị ….

MẪU BIỂU SỐ 13

TỔNG HỢP NHU CẦU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2019-2021

(Dùng cho các đơn vị dự toán cấp 1 báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp trước ngày 20/7 hằng năm)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

NỘI DUNG

NĂM HIỆN HÀNH 2018

DKIẾN NĂM DỰ TOÁN 2019

SO SÁNH NHU CẦU NĂM 2019 VỚI TH NĂM 2018

DỰ KIẾN NĂM 2020

DỰ KIN NĂM 2021

DỰ TOÁN

ƯỚC THỰC HIỆN

TRN CHI ĐƯỢC THÔNG BÁO

NHU CẦU CHI CỦA ĐƠN VỊ

CHÊNH LỆCH TRN CHI NHU CẦU

TRN CHI ĐƯỢC THÔNG BÁO

NHU CẦU CHI CỦA ĐƠN VỊ

CHÊNH LỆCH TRẦN CHI NHU CẦU

TRN CHI ĐƯỢC THÔNG BÁO

NHU CU CHI CA ĐƠN VỊ

CHÊNH LỆCH TRN CHI NHU CU

1

2

3

4

5=3-4

6=4/2

7

8

9=7-8

10

11

12=10-11

A

TỔNG NHU CẦU CHI

I

Chi đầu tư phát triển (1+2+3)

Hợp phần Biến đổi khí hậu, nguồn ĐTPT (Dự án thành phần s 2)

Dự án/Nhiệm v...

Dự án/Nhim vụ...

Dự án/Nhiệm v...

II

Chi thường xuyên* (1+2+...)

Hợp phần Biến đi khí hậu, nguồn Sự nghiệp (Dự án thành phần số 1)

Dự án/Nhiệm vụ...

Dự án/Nhiệm vụ...

Dự án/Nhiệm vụ...

Tên đơn vị ….

MẪU BIỂU SỐ 18

TỔNG HỢP MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VÀ NHU CẦU CHI MỚI GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2018-2020

Đơn vị: Triệu đồng

STT

LĨNH VỰC CHI

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

CƠ SỞ PHÁP LÝ/THỰC TIỄN

HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

NGUỒN KINH PHÍ

NHU CẦU CHI

TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ

CHIA RA

CHI CƠ SỞ

CHI MỚI

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

TRONG ĐÓ

CHI THƯỜNG XUYÊN

TRONG ĐÓ

CHI CƠ SỞ

CHI MỚI

CHI CƠ SỞ

CHI MỚI

1

2

3

4

5

6

7=8+9

8=11+14

9=12+15

10=11+12

11

12

13=14+15

14

15

TỔNG

I

Hợp phần Biến đổi khí hậu, nguồn Sự nghiệp (Dự án thành phần số 1)

1

Dự án/Nhiệm vụ….

2

Dự án/Nhiệm vụ….

II

Hợp phần Biến đổi khí hậu, nguồn ĐTPT (Dự án thành phần số 2)

1

Dự án/Nhiệm vụ….

2

Dự án/Nhiệm vụ….

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi