Công văn 2884/TCHQ-TVQT năm 2018 Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

Số: 2884/TCHQ-TVQT
V/v: Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2018

Kính gửi:

- Văn phòng Tổng cục Hải quan;
- Cục Giám sát quản lý về Hải quan;
- Cục Thuế xuất nhập khẩu;
- Cục Kiểm tra sau thông quan;
- Cục Quản lý rủi ro;
- Cục Kiểm định hải quan;
- Cục Tài vụ - Quản trị;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của Tổng cục Hải quan;
- Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan;
- Cục Điều tra chống buôn lậu;
- Viện nghiên cứu Hải quan;
- Trường Hải quan Việt Nam;
- Báo Hải quan;
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 và các văn bản hướng dẫn, Tổng cục Hải quan thông báo và đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Nghiên cứu, quán triệt và tiếp tục cập nhật các quy định mới về quản lý sử dụng tài sản công để thực hiện. (Có danh mục văn bản cập nhật đến tháng 5/2018 đính kèm).

2. Khẩn trương xây dựng, chỉnh lý hoặc ban hành mới Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017.

3. Tiếp tục rà soát tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đã ban hành, báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Tài vụ - Quản trị) vướng mắc trong quá trình thực hiện để điều chỉnh kịp thời (trường hợp cần bổ sung tiêu chuẩn, định mức, các đơn vị phải báo cáo rõ sự cần thiết, chủng loại, thông số kỹ thuật tối thiểu, mức giá mua kèm báo giá để có căn cứ bổ sung theo hướng dẫn tại công văn 2393/TCHQ-TVQT ngày 03/5/2018 của Tổng cục Hải quan.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Tổng cục Hải quan (Cục Tài vụ - Quản trị) để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TVQT (05b).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC TÀI VỤ - QUẢN TRỊ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đặng Thanh Dũng

PHỤ LỤC

DANH MỤC VĂN BẢN HIỆN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
(Đính kèm công văn số 2884/TCHQ-TVQT ngày 24/5/2018 của Tng cục Hải quan)

1. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017.

2. Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

3. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017 (Hiệu lực từ 01/7/2018).

4. Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

5. Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (công văn số 41/CP-KTTH ngày 13/02/2018 của Chính phủ về đính chính Nghị định 151/2017/NĐ-CP).

6. Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

7. Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

8. Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

9. Nghị định số 43/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải.

10. Nghị định số 44/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không.

11. Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa.

12. Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 14/3/2018 của Chính phủ quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

13. Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

14. Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ (có hiệu lực từ 01/7/2018).

15. Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị.

16. Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. (Các đơn vị lưu ý cập nhật khi có văn bản thay thế).

17. Thông tư số 80/2017/TT-BTC ngày 02/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất.

18. Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai và sửa đổi thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai

19. Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

20. Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công do Bộ Tài chính ban hành (Hiệu lực từ 01/6/2018).

21. Quyết định số 1940/QĐ-BTC ngày 24/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức và các dự án có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc Bộ Tài chính. (Các đơn vị lưu ý cập nhật khi có văn bản thay thế).

22. Quyết định số 394/QĐ-BTC ngày 27/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân cấp thẩm quyền quyết định việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính.

23. Quyết định số 372/QĐ-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính.

24. Quyết định số 460/QĐ-BTC ngày 03/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính.

25. Quyết định số 1316/QĐ-TCHQ ngày 20/4/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chi tiết tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng máy vi tính chuyên dùng, máy in chuyên dùng trong hệ thống Hải quan.

26. Quyết định số 1394/QĐ-TCHQ ngày 03/5/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống Hải quan.

thuộc tính Công văn 2884/TCHQ-TVQT

Công văn 2884/TCHQ-TVQT của Tổng cục Hải quan về việc triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2884/TCHQ-TVQTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đặng Thanh Dũng
Ngày ban hành:24/05/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng

tải Công văn 2884/TCHQ-TVQT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi