Công văn 2617/TCHQ-DTCBL cập nhật thông báo danh sách cảnh báo công khai của FAFT

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

___________

Số: 2617/TCHQ-ĐTCBL
V/v: Cập nhật thông báo về danh sách cảnh báo công khai của FATF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan

 

Theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18/6/2012, Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, đối tượng báo cáo phải giám sát đặc biệt đối với các giao dịch với tổ chức, cá nhân tại quốc gia, vùng lãnh thổ nằm trong danh sách do Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) công bố nhằm chống rửa tiền. Danh sách này được FATF xem xét định kỳ 3 lần/năm (tháng 2, tháng 6 và tháng 10).

Căn cứ văn bản đề ngày 09/4/2020 của Vụ Tài chính ngân hàng - Bộ Tài chính về việc cập nhật thông báo về danh sách cảnh báo công khai của FATF, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị:

1. Cập nhật thông báo về danh sách cảnh báo công khai của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) theo phương thức sau:

- Cách 1 :

+ Truy cập trang web của FATF theo đường dẫn http://www.fatf-gafi.org

+ Vào mục High risk and other monitored jurisdictions

+ Lựa chọn danh sách theo thời gian cần tìm (cập nhật theo định kỳ)

- Cách 2:

+ Truy cập vào trang web của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

+ Vào mục phòng chống rửa tiền

+ Click chuột vào đường link tới trang web của FATF và thực hiện theo các bước của Cách 1.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các trường hợp tại danh sách cảnh báo công khai của FATF hoặc có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Điều tra chống buôn lậu) để tổng hợp, hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Văn Cẩn - TCT (để b/cáo);
- Lưu: VT, ĐTCBL (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 
Lưu Mạnh Tưởng

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực