Công văn 2275/SGDĐT-KHT TP HCM 2021 về thu, sử dụng học phí năm học 2021-2022

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

Số: 2275/SGDĐT-KHTC

Về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân TP Thủ Đức và các quận - huyện;

- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông công lập;

- Hiệu trưởng các Trường ngoài công iập;

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

 

Căn cứ Công văn số 1505/BGDĐT-KHTC ngày 16 tháng 04 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đề nghị chỉ đạo và quán triệt thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2020-2021; 2021-2022 và công tác chỉ đạo điều hành giá;

Căn cứ Công văn số 3277/BGDĐT-KHTC ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện chia sẻ khó khăn, hỗ trợ học sinh sinh viên và phụ huynh trong tình hình dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ Công văn Số 2558/UBND-VX ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về cơ chế cơ chế thu và sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học năm học 2021-2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thu, sử dụng học phí và thu khác của các cơ sở giáo dục và đào tạo của năm học 2021-2022 của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, với các nội dung cụ thể như sau:

1/. Nguyên tắc chung:

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp làm ảnh hưởng lớn đến đời sống và thu nhập của phần lớn người dân trên địa bàn, nhằm ổn định và chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh, học sinh và người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận huyện thông nhất chủ trương chỉ đạo các đơn vị cơ sở giáo dục trên địa bàn theo phân cấp về thực hiện hướng dẫn công tác thu chi học phí và các khoản thu khác trên địa bàn đảm bảo nguyên tắc 2 không. “Không để một học sinh nào nghỉ bỏ học vì điều kiện kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh - Không điều chỉnh tăng các khoản thu khác của các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo phân cấp trong năm học mới 2021-2022.”

Theo đó đề nghị thủ trưởng các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn: khẩn trương rà soát các cơ sở vật chất và trang thiết bị giảng dạy hiện có đảm bảo yêu cầu chất lượng, các điều kiện để tổ chức dạy học và cắt giảm tiết kiệm tối đa các chi phí để tiết giảm các khoản thu hỗ trợ hoạt động giáo dục trong năm học mới.

2/. Về nội dung thu và hướng dẫn sử dụng học phí và các khoản thu khác:

a/ Đối với các khoản thu học phí của năm học 2021-2022 (từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022 và có thể thay đổi tùy theo tình hình diễn biến Dịch nếu có phát sinh):

+ Giữ nguyên mức thu học phí của năm học 2020-2021 để thực hiện cho năm học 2021-2022 theo Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quy định cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh mức thu học phí cho học sinh bậc Nhà trẻ, Trung học cơ sở và Bổ túc Trung học cơ sở tại các trường công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cho đến khi có Nghị định thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng/học sinh/tháng

Cấp học

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhà trẻ

200.000

120.000

Mẫu giáo

160.000

100.000

Tiểu học

Không thu

Trung học cơ sở

60.000

30.000

Bổ túc trung học cơ sở

60.000

30.000

Trung học phổ thông

120.000

100.000

Bổ túc Trung học phổ thông

120.000

100.000

 

Thời gian thực hiện áp dụng năm học 2021 - 2022.

+ Nhóm 1: Học sinh học tại các trường ở Thành phố Thủ Đức và các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân.

+ Nhóm 2: Học sinh học tại các trường ở các huyện: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.

b/ Đối với nội dung thu, sử dụng các khoản thu khác:

- về nội dung các khoản thu khác theo quy định: Tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn Liên Sở Giáo dục và Đào tạo - Tài chính số 3204/HDLS/GDĐT-TC ngày 21 tháng 9 năm 2016 về hướng dẫn về thu, sử dụng học phí và thu khác từ năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh và theo các hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo hằng năm về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và thu khác của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Đối với đơn vị có thực hiện mức thu trường tiên tiến, xu thế hội nhập khu vực và quốc tế theo Quyết định 3036/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 từ năm học 2015-2016: thực hiện theo Quyết định số 3968/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh  và được ủy quyền phê duyệt mức thu của trường tiên tiến, xu thế hội nhập khu vực và quốc tế theo khoản 1, 2 Điều 3 của Quyết định 4712/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về ủy quyền cho các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận- huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Đối với các đơn vị tham gia Đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp Chương trình Anh và Việt Nam” năm học 2021 - 2022 của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh: Thực hiện theo Quyết định số 5695/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp Chương trình Anh và Việt Nam “ tại các Trường công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số 2463/UBND-VX ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện chương trình tích hợp cho học sinh từ năm học 2017-2018 theo Quyết định số 5695/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

- Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư 55/2011/TT-BTC-BGDĐT ngày 20 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Việc quản lý và sử dụng các khoản huy động tài trợ, ủng hộ tự nguyện thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Công văn số 1427/UBND-VX ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về hướng dẫn thực hiện Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

c/. Về công tác hạch toán: Thực hiện theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ Hành chính sự nghiệp được áp dụng vào ngày 01/01/2018 và hướng dẫn tại Công văn 7973/BTC-QLKT ngày 03 tháng 07 năm 2018 của Bộ Tài chính về hạch toán thu học phí tại các cơ sở giáo dục đào tạo công lập cụ thể như sau:

- Đối với các khoản thu khác bao gồm thu học phí và các khoản thu thỏa thuận hiện nay không nằm trong danh mục phí, lệ phí theo Luật phí, lệ phí vì vậy đơn vị hạch toán là doanh thu SXKD, dịch vụ của đơn vị được hạch toán như sau:

+ Thu hộ - chi hộ:

Nợ TK 111/112 - Tiền mặt/ Tiền gửi ngân hàng, kho bạc.

Có TK 3381 - Phải trả khác (chi tiết từng nội dung)

+ Thu sự nghiệp (thu học phí, các khoản thu theo thỏa thuận):

Nợ TK 111/112 - Tiền mặt/ tiền gửi ngân hàng, kho bạc.

Có TK 531 - Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ (chi tiết từng nội dung)

2/. Về chế độ miễn, giảm và hỗ trợ chi phí học tập:

Tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn liên Sở số 3841/HDLT/SLĐTBXH-SGDĐT-STC ngày 09 tháng 11 năm 2014 của Liên Sở Lao động và Thương binh Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính về việc thực hiện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021; Công văn số 5846/UBND-VX ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về chấp thuận mức cấp bù tiền tổ chức 2 buổi/ngày từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 và các chế độ miễn giảm đặc thù khác của thành phố cho đến khi có hướng dẫn mới thay thế. Đồng thời sẽ cập nhật điều chỉnh khi có thay đổi về đối tượng và các chế độ thuộc các diện nêu trên.

Đề nghị phòng Giáo dục - Đào tạo và phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố Thủ Đức và các quận-huyện hướng dẫn các đơn vị lập dự toán kinh phí miễn giảm và hỗ trợ chi phí học tập và tham mưu Ủy ban nhân dân các quận - huyện bố trí kinh phí không tự chủ thực hiện chính sách này ngay từ đầu năm tài chính cho các đơn vị theo đúng hướng dẫn của liên Sở tại Công văn số 3841/HDLS- SGDĐT-SLĐTBXH-STC và các công văn khác có liên quan.

3/ Về thanh toán không dùng tiền mặt:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát đối với các cơ quan quản lý đối với các khoản thu của các đơn vị giáo dục và đào tạo trực thuộc, minh bạch hóa các hoạt động thanh toán trong ngành giáo dục và đào tạo vừa góp phần thực hiện tốt các chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý các nội dung cụ thể như sau:

- Đề nghị 100 % các cơ sở giáo dục công lập theo phân cấp quản lý trên địa bàn để triển khai việc thu học phí và các khoản thu khác bằng phương thức không dùng tiền mặt với nhiều hình thức thông qua sử dụng "Phần mềm quản lý trực tuyến các nguồn thu SSC" (không thu phí phần mềm) và không giới hạn các ngân hàng thanh toán và ưu tiên các giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ POS, liên kết tài khoản, thẻ ngân hàng qua các kênh trực tuyến tạo mọi điều kiện để phụ huynh, sinh viên học sinh thuận lợi trong việc thanh toán.

Trong năm học 2021-2022, đề nghị các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện chủ trương không để phụ huynh học sinh phải đến các cơ sở giáo dục để thanh toán học phí và các khoản thu khác đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh trong trường học. Các đơn vị cần thông tin hướng dẫn thực hiện các kênh thanh toán hiện có thông qua các bảng hướng dẫn tuyên truyền và kết hợp trên phiếu thông báo các khoản thu hằng tháng cho phụ huynh học sinh.

4/. Tổ chức thực hiện:

a/ Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện quán triệt và chỉ đạo các đơn vị trường học trên toàn thành phố thực hiện nghiêm túc các văn bản về thu chi đầu năm học.

- Thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục thuộc các quận huyện và các đơn vị trực thuộc, kịp thời chấn chỉnh tình trạng thu các khoản thu không đúng quy định.

- Thống nhất và hướng dẫn khung mức thu cho các đơn vị trực thuộc.

b/. Đối với Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

- Đối với các khoản thu theo thỏa thuận: chỉ đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo phối hợp với Phòng tài chính-Kế hoạch các quận-huyện xem xét các khoản thu theo đề nghị của các đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương và từng đơn vị (không cào bằng các mức thu) để trình Ủy ban nhân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện thống nhất bằng văn bản trước khi tổ chức thực hiện.

- Đối với các khoản thu hộ - chi hộ giao phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn các trường tổ chức lấy ý kiến thống nhất của phụ huynh học sinh để tổ chức thực hiện.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp quản lý, kịp thời chấn chỉnh tình trạng thu các khoản thu không đúng quy định. Và có trách nhiệm giải trình với xã hội về hoạt động của các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý, trong đó có nội dung quản lý các khoản thu trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ.

Căn cứ thực tế nếu có phát sinh các khoản thu ngoài các nội dung đã nêu tại điểm 2 của công văn này, tổng hợp và có công văn gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, hướng dẫn đơn vị tổ chức thực hiện.

c/. Đối với các cơ sở giáo dục công lập.

Trên cơ sở nội dung và khung mức thu được quy định theo phân cấp: các cơ sở giáo dục công lập căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện cơ sở vật chất và nhu Cầu của phụ huynh học sinh để xây dựng Dự toán thu - chi cho từng nội dung thu thỏa thuận, làm căn cứ tính toán mức thu cụ thể phù hợp với tình hình thực tế năm học 2021-2022.

Đề nghị các đơn vị khi xây dựng dự toán cần căn cứ nội dung các hướng dẫn chuyên môn của ngành giáo dục về thực hiện chương trình dạy học 2 buổi/ngày, chương trình ngoại khóa và các nội dung khác theo hướng dẫn tại điểm 1.2.2 của Hướng dẫn liên Sở số 3204/HDLS-GDĐT-TC trong đó cần lưu ý một số nội dung cụ thể như sau:

- Về thời gian thu học phí và các khoản thu khác phải đảm bảo nguyên tắc theo số tháng thực học nhưng không vượt quá khung thời gian quy định do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không quá 9 tháng.

Lưu ý: Trong thời gian học sinh, sinh viên, học viên ngừng học để phòng tránh dịch nếu các đơn vị không triển khai học trực tuyến thì không thực hiện thu học phí; Chỉ thực hiện thu học phí khi tổ chức học trực tuyến hoặc bố trí học bù.

- Về mức thu khoản thu thỏa thuận và thu chi hộ phải được tính toán theo thời gian thực học và chi phí thực tế phát sinh. Lưu ý các điểm sau:

+ Đối với các khoản thu thực hiện mức thu trường tiên tiến, xu thế hội nhập khu vực và quốc tế theo Quyết định 3036/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014, các đơn vị cần lưu ý điều chỉnh kế hoạch giảng dạy và mức thu phù hợp với các hoạt động thực tế phát sinh theo Đề án đã được phê duyệt.

+ Đối với các khoản thu để thực hiện Đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp Chương trình Anh và Việt Nam”. Đây là khoản thu theo nhu cầu của Phụ huynh học sinh đã đăng ký tham gia và bảo đảm chi phí cho chương trình (bao gồm các chi phí liên quan đến giáo viên nước ngoài) nên mức thu này được thu theo định kỳ, có thể thu theo quý, học kỳ hoặc cho cả năm học (theo khung thời gian năm học 2021-2022 theo qui định của Ủy ban nhân dân thành phố).

- Trước khi công khai thu phải được thống nhất với phụ huynh trước khi thực hiện và khi thu phải cấp hóa đơn cho từng học sinh và thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định đồng thời giãn thời gian thực hiện các khoản thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm và báo cáo Dự toán thu - chi đối với các khoản thu thỏa thuận đã thực hiện về cơ quan chủ quản theo phân cấp trước khi thông báo công khai mức thu cho phụ huynh học sinh.

d/. Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Đề nghị các cơ sở giáo dục và đào tạo nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1729/SGDĐT-KHTC ngày 11 tháng 6 năm 2021 về thực hiện ổn định mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó cần lưu ý các điểm như sau:

- Về mức học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022: Đề nghị các đơn vị ngoài công lập cân nhắc tình hình và giữ nguyên mức học phí, các khoản thu khác trong năm học 2021-2022 ổn định không tăng so với năm học 2020- 2021. Đây là lúc cần thiết cần có sự đồng hành, chia sẻ của các đơn vị giáo dục ngoài công lập đối với các phụ huynh học sinh gặp khó khăn trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

- Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc bỏ học, chuyển trường do không đủ điều kiện đóng học phí, các đơn vị cần thiết huy động các nguồn lực dự phòng, vận động tài trợ nếu có để hỗ trợ học phí cho học sinh mà gia đình gặp khó khăn kinh tế trong thời gian vừa qua để ổn định việc học tập và sinh hoạt của học sinh. Không để phát sinh, tranh chấp, khiếu nại làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục. Tổ chức gặp gỡ trao đổi với phụ huynh học sinh về các khoản thu phát sinh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính công khai và tạo được sự đồng thuận.

- Trong trường hợp tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian dừng đến trường do dịch bệnh: thì việc xác định mức thu học trực tuyến cần căn cứ vào tình hình thực tế triển khai, các khoản chi phí phát sinh cần thiết để thực hiện các hoạt động tổ chức dạy, thời gian thực tế học trực tuyến, các nội dung truyền tải qua dạy học trực tuyến, tỷ lệ hoàn thành chương trình học để tính toán mức thu hợp lý trên cơ sở triển khai thực tế công tác dạy học. Nếu không tổ chức học trực tuyến thì không được thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ.

5/. Về công khai các khoản thu:

Các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện công khai về cam kết đầy đủ chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện cơ sở vật chất và mức thu học phí, các khoản thu khác, phương thức và thời gian thực hiện theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán, ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Bộ Tài chính và Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Tất cả các khoản thu các đơn vị phải thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản đến từng phụ huynh học sinh (nêu rõ nội dung các khoản thu theo quy định, khoản thu theo thỏa thuận và khoản thu hộ - chi hộ); khi thu phải cấp hóa đơn thu tiền cho từng học sinh, sinh viên thông qua bộ phận tài vụ của nhà trường, tuyệt đối không được giao cho giáo viên trực tiếp thu, chi tiền và đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị các đơn vị có ý kiến gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn cụ thể./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó Giám đốc Nguyễn Văn Hiếu;

- Sở Tài Chính, Sở LĐTBXH “để phối hợp”;

- Phòng GDĐT TP Thủ Đức và các quận-huyện “để thực hiện”;

- Lưu: VP, KHTC (Hòa).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Lê Hoài Nam

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 2275/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2275/SGDĐT-KHTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Hoài Nam
Ngày ban hành: 18/08/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực