Công văn 17716/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 153

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

----------------------

Số: 17716/BTC-TCT

V/v: hướng dẫn một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 153.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

Hà Nội, ngày 10  tháng 12  năm 2010 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhận được phản ánh của một số Cục thuế và doanh nghiệp nêu một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về việc tiếp tục sử dụng hoá đơn đã tự in (đặt in) trước năm 2010
Đối với trường hợp doanh nghiệp đã tự in (đặt in) hoá đơn trước năm 2010 với số lượng lớn (hoá đơn tự in theo quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP, Thông tư số 120/2002/TT-BTC), đến hết ngày 31/3/2011 doanh nghiệp vẫn chưa sử dụng hết hoá đơn đã tự in (đặt in) trước năm 2010 và doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì đề nghị Cục thuế rà soát trong Quý I/2011, nếu mẫu hoá đơn doanh nghiệp đã tự in (đặt in) trước năm 2010 vẫn đủ các tiêu thức bắt buộc như (tên loại hoá đơn; số thứ tự; tên, địa chỉ, mã số thuế người bán; người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hoá đơn; tên tổ chức nhận hoá đơn) theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC thì Cục thuế đề nghị doanh nghiệp thực hiện Thông báo phát hành hoá đơn theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 153/2010/TT-BTC để tiếp tục sử dụng.
2. Về tiêu thức ghi trên hoá đơn xuất khẩu
Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 và khoản 1 Điều 1 Quyết định số2905/QĐ-BTC ngày 9/11/2010 đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC về nội dung đã lập trên hoá đơn xuất khẩu:
Trường hợp đối với hoá đơn xuất khẩu do các doanh nghiệp đã đặt in có tiêu thức ký hiệu mẫu số hoá đơn, ký hiệu hoá đơn, số thứ tự của hoá đơn chưa đúng hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC hoặc hoá đơn xuất khẩu đặt in không có các chỉ tiêu này thì Cục thuế hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung các chỉ tiêu nêu trên bằng cách đóng dấu bổ sung hoặc viết số bổ sung thì hoá đơn bổ sung các tiêu thức được chấp nhận thông báo phát hành để sử dụng.
3. Đối với hoá đơn do Cục thuế đặt in
Trường hợp hoá đơn do Cục thuế đã đặt in theo hướng dẫn tại Phụ lục số 3 Thông tư số 153/2010/TT-BTC không có tiêu thức “hình thức thanh toán” thì hoá đơn này được chấp thuận thông báo phát hành để sử dụng. Đối với những lần in hoá đơn tiếp theo, đề nghị Cục thuế bổ sung tiêu thức “hình thức thanh toán” trên hoá đơn đặt in.
4. Về tiêu thức “dấu” trên hoá đơn và số liên của hoá đơn
- Theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 4 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, điểm h khoản 1 Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì: Nội dung bắt buộc trên hoá đơn có “dấu của người bán (nếu có)”.
Tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn: Các trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính hoá đơn không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc.
Căn cứ hướng dẫn trên, Bộ Tài chính giao Cục thuế xem xét từng trường hợp phát sinh cụ thể, căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hoá đơn của doanh nghiệp và doanh nghiệp thuộc đối tượng sử dụng hoá đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế thì Cục thuế có văn bản hướng dẫn hoá đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu của người bán”.
- Về số liên của hoá đơn.
Tại điểm c khoản 1 Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 hướng dẫn: “Mỗi số hoá đơn phải có từ 2 liên trở lên và tối đa không quá 9 liên...”
Trường hợp do đặc điểm hoạt động kinh doanh, nhu cầu sử dụng thực tế, mỗi số hoá đơn của doanh nghiệp có nhiều hơn 9 liên thì cũng được chấp thuận. Bộ Tài chính giao Cục thuế xem xét và có văn bản chấp thuận hoá đơn có nhiều hơn 9 liên theo đề nghị của doanh nghiệp.
5. Về việc ghi, đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên hoá đơn mua của cơ quan thuế
Đối với đối tượng thuộc diện mua hoá đơn do cơ quan thuế phát hành theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính, khi bán hoá đơn, đề nghị Cục thuế, Chi cục thuế hướng dẫn, kiểm tra tổ chức, cá nhân mua hoá đơn ghi hoặc đóng dấu: Tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hoá đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế nơi mua hoá đơn.
6. Về cỡ chữ trên hoá đơn Tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 về các nội dung bắt buộc trên hoá đơn đã lập không có hướng dẫn về cỡ chữ của nội dung bắt buộc trên hoá đơn đã lập. Tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên có hướng dẫn: Ngoài các nội dung bắt buộc, tổ chức, cá nhân kinh doanh có thể tạo thêm các thông tin khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh, kể cả tạo lô-gô, hình ảnh trang trí hoặc quảng cáo. Đối với doanh nghiệp đặt in hoá đơn có tạo thêm thông tin, lô-gô thì cỡ chữ của các thông tin tạo thêm, cỡ chữ in trên lô-gô trên hoá đơn không nhất thiết phải nhỏ hơn cỡ chữ của nội dung bắt buộc nhưng phải đảm bảo không che khuất, không làm mờ các nội dung bắt buộc phải có trên hoá đơn. Bộ Tài chính trả lời để các Cục thuế biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ PC, CST;

- Các Vụ, đơn vị thuộc TCT;

- Lưu: VT; TCT (VT, CS (3b)).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Thuộc tính văn bản
Công văn 17716/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 153
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 17716/BTC-TCT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 10/12/2010 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Thuế-Phí-Lệ phí

BỘ TÀI CHÍNH

----------------------

Số: 17716/BTC-TCT

V/v: hướng dẫn một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 153.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

Hà Nội, ngày 10  tháng 12  năm 2010

 

 

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

 

Bộ Tài chính nhận được phản ánh của một số Cục thuế và doanh nghiệp nêu một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về việc tiếp tục sử dụng hoá đơn đã tự in (đặt in) trước năm 2010

Đối với trường hợp doanh nghiệp đã tự in (đặt in) hoá đơn trước năm 2010 với số lượng lớn (hoá đơn tự in theo quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP, Thông tư số 120/2002/TT-BTC), đến hết ngày 31/3/2011 doanh nghiệp vẫn chưa sử dụng hết hoá đơn đã tự in (đặt in) trước năm 2010 và doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì đề nghị Cục thuế rà soát trong Quý I/2011, nếu mẫu hoá đơn doanh nghiệp đã tự in (đặt in) trước năm 2010 vẫn đủ các tiêu thức bắt buộc như (tên loại hoá đơn; số thứ tự; tên, địa chỉ, mã số thuế người bán; người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hoá đơn; tên tổ chức nhận hoá đơn) theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC thì Cục thuế đề nghị doanh nghiệp thực hiện Thông báo phát hành hoá đơn theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 153/2010/TT-BTC để tiếp tục sử dụng.

2. Về tiêu thức ghi trên hoá đơn xuất khẩu

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 và khoản 1 Điều 1 Quyết định số2905/QĐ-BTC ngày 9/11/2010 đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC về nội dung đã lập trên hoá đơn xuất khẩu:

Trường hợp đối với hoá đơn xuất khẩu do các doanh nghiệp đã đặt in có tiêu thức ký hiệu mẫu số hoá đơn, ký hiệu hoá đơn, số thứ tự của hoá đơn chưa đúng hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC hoặc hoá đơn xuất khẩu đặt in không có các chỉ tiêu này thì Cục thuế hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung các chỉ tiêu nêu trên bằng cách đóng dấu bổ sung hoặc viết số bổ sung thì hoá đơn bổ sung các tiêu thức được chấp nhận thông báo phát hành để sử dụng.

3. Đối với hoá đơn do Cục thuế đặt in

Trường hợp hoá đơn do Cục thuế đã đặt in theo hướng dẫn tại Phụ lục số 3 Thông tư số 153/2010/TT-BTC không có tiêu thức “hình thức thanh toán” thì hoá đơn này được chấp thuận thông báo phát hành để sử dụng. Đối với những lần in hoá đơn tiếp theo, đề nghị Cục thuế bổ sung tiêu thức “hình thức thanh toán” trên hoá đơn đặt in.

4. Về tiêu thức “dấu” trên hoá đơn và số liên của hoá đơn

- Theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 4 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, điểm h khoản 1 Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì: Nội dung bắt buộc trên hoá đơn có “dấu của người bán (nếu có)”.

Tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn: Các trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính hoá đơn không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc.

Căn cứ hướng dẫn trên, Bộ Tài chính giao Cục thuế xem xét từng trường hợp phát sinh cụ thể, căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hoá đơn của doanh nghiệp và doanh nghiệp thuộc đối tượng sử dụng hoá đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế thì Cục thuế có văn bản hướng dẫn hoá đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu của người bán”.

- Về số liên của hoá đơn.

Tại điểm c khoản 1 Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 hướng dẫn: “Mỗi số hoá đơn phải có từ 2 liên trở lên và tối đa không quá 9 liên...”

Trường hợp do đặc điểm hoạt động kinh doanh, nhu cầu sử dụng thực tế, mỗi số hoá đơn của doanh nghiệp có nhiều hơn 9 liên thì cũng được chấp thuận. Bộ Tài chính giao Cục thuế xem xét và có văn bản chấp thuận hoá đơn có nhiều hơn 9 liên theo đề nghị của doanh nghiệp.

5. Về việc ghi, đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên hoá đơn mua của cơ quan thuế

Đối với đối tượng thuộc diện mua hoá đơn do cơ quan thuế phát hành theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính, khi bán hoá đơn, đề nghị Cục thuế, Chi cục thuế hướng dẫn, kiểm tra tổ chức, cá nhân mua hoá đơn ghi hoặc đóng dấu: Tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hoá đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế nơi mua hoá đơn.

6. Về cỡ chữ trên hoá đơn

Tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 về các nội dung bắt buộc trên hoá đơn đã lập không có hướng dẫn về cỡ chữ của nội dung bắt buộc trên hoá đơn đã lập.

Tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên có hướng dẫn: Ngoài các nội dung bắt buộc, tổ chức, cá nhân kinh doanh có thể tạo thêm các thông tin khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh, kể cả tạo lô-gô, hình ảnh trang trí hoặc quảng cáo.

Đối với doanh nghiệp đặt in hoá đơn có tạo thêm thông tin, lô-gô thì cỡ chữ của các thông tin tạo thêm, cỡ chữ in trên lô-gô trên hoá đơn không nhất thiết phải nhỏ hơn cỡ chữ của nội dung bắt buộc nhưng phải đảm bảo không che khuất, không làm mờ các nội dung bắt buộc phải có trên hoá đơn.

Bộ Tài chính trả lời để các Cục thuế biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ PC, CST;

- Các Vụ, đơn vị thuộc TCT;

- Lưu: VT; TCT (VT, CS (3b)).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!