Công văn số 17/TC/NSNN của Bộ Tài chính đính chính Thông tư 114/2003/TT-BTC ngày 28/11/2003

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 17 TC/NSNN NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2004
VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ BIỂU MẪU KÈM THEO THÔNG TƯ
SỐ 114/2003/TT-BTC NGÀY 28/11/2003 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

 

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,

cơ quan Đảng, đoàn thể Trung ương.

- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước,

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao.

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

- Sở Tài chính, Cục thuế, Cục Hải quan, Kho bạc nhà nước

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 114/2003/TT-BTC ngày 28/11/2003 hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2004; do sơ suất trong khâu in ấn, nên một số biểu mẫu chưa thật chính xác, Bộ Tài chính xin đính chính một số chỉ tiêu tại mẫu đăng ký nhu cầu chi ngân sách nhà nước quý số 5c và các biểu mẫu số 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b và 3c kèm theo Thông tư số 114/2003/TT-BTC ngày 28/11/2003 bằng các biểu mẫu mới đính kèm.


PHỤ LỤC

Kèm theo các mẫu 1a, 1b, 1c

(Kèm theo công văn số ........... ngày .......... của ...........)

Đơn vị: 1.000 đồng

 

Nội dung

Đơn vị trực thuộc

Đơn vị A

Đơn vị B

...

Tổng số

Quý I

Quý II

Quý III

Quý IV

Tổng số

Quý I

Quý II

Quý III

Quý IV

 

I. Thu, chi ngân sách về phí, lệ phí.

1. Số thu phí, lệ phí.

- ...

2. Chi từ nguồn phí, lệ phí được để lại

3. Số phí, lệ phí nộp ngân sách

II. Dự toán chi NSNN

Tổng số chi

1. Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

1.1. Chi thanh toán cá nhân

1.2. Chi nghiệp vụ chuyên môn

1.3. Chi mua sắm, sửa chữa lớn

1.4. Các khoản chi khác

2. Quản lý hành chính

2.1. Chi thanh toán cá nhân

2.2. Chi nghiệp vụ chuyên môn

2.3. Chi mua sắm, sửa chữa lớn

2.4. Các khoản chi khác

3. Nghiên cứu khoa học.

3.1. Chi thanh toán cá nhân

3.2. Chi nghiệp vụ chuyên môn

3.3. Chi mua sắm, sửa chữa lớn

3.4. Các khoản chi khác

4....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Nếu số đơn vị trực thuộc nhiều, có thể đổi chỉ tiêu theo cột hàng ngang thành chỉ tiêu hàng dọc;

(**) Trường hợp các đơn vị được tổ chức ngành dọc thì biểu này chỉ lập đến đơn vị cấp II, đơn vị cấp II được uỷ quyền phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc.

 

 

DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM.........

Đơn vị: (Đơn vị sử dụng ngân sách)

Kèm theo các mẫu số 2a, 2b, 2c

(Kèm theo Quyết định số:.......... của ...........)

Đơn vị: 1.000 đồng

 

Nội dung

 

Tổng số

Chia ra

Quý I

Quý II

Quý III

Quý IV

I. Tổng số thu, chi ngân sách phí, lệ phí.

1. Số thu phí, lệ phí.

- Học phí

- ...

2. Chi từ nguồn phí, lệ phí được để lại

- Học phí

- ...

3. Số phí, lệ phí nộp ngân sách

II. Dự toán chi NSNN

Tổng số

1. Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

1.1. Chi thanh toán cá nhân

1.2. Chi nghiệp vụ chuyên môn

1.3. Chi mua sắm, sửa chữa lớn

1.4. Các khoản chi khác

2. Quản lý hành chính

2.1. Chi thanh toán cá nhân

2.2. Chi nghiệp vụ chuyên môn

2.3. Chi mua sắm, sửa chữa lớn

2.4. Các khoản chi khác

3. Nghiên cứu khoa học

----------------

 

 

 

 

 

 

(*) Chi thanh toán cá nhân, chi thường xuyên phải bố trí đều theo từng tháng trong năm để chi theo chế độ quy định. Việc phân bổ theo quý đối với các khoản mua sắm, sửa chữa lớn, chi sự nghiệp kinh tế căn cứ tiến độ thực hiện.

(**) Nếu là đơn vị thuộc ngành dọc thì quyết định này do thủ trưởng đơn vị dự toán cấp II ký theo uỷ quyền của thủ trưởng đơn vị dự toán cấp I.


Kèm theo các mẫu số 3a, 3b, 3c

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM .......

Đơn vị: (Đơn vị sử dụng ngân sách)

(Kèm theo quyết định số ................. của ..........)

 

Nội dung

Số tiền

Tổng số

1. Loại .........

1.1 Chi thanh toán cá nhân

1.2. Chi nghiệp vụ chuyên môn

1.3. Chi mua sắm, sửa chữa lớn

1.4. Các khoản chi khác

2. Loại .......

- ......................

 

 

 


MẪU SỐ 5C

PHÒNG.........

 

Số......./..... (ĐV)

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

....... Ngày....... tháng........ năm...........

 

 

ĐĂNG KÝ NHU CẦU CHI NSNN QUÝ ...... NĂM........

 

Kính gửi: - Phòng Tài chính

- Kho bạc Nhà nước huyện (thị) ....

 

- Căn cứ quy định của Luật NSNN; Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN; Thông tư hướng dẫn số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm... được giao theo quyết định số........ ngày..... của........

- Trên cơ sở tiến độ triển khai công việc của các đơn vị trực thuộc.

Phòng...... đăng ký nhu cầu chi ngân sách nhà nước quý ... năm ...... như sau:

 

Đơn vị: 1.000 đồng

Nội dung chi

Tổng số

Tháng...

Tháng...

Tháng...

1. Loại...

- Mua sắm, sửa chữa lớn

- Các khoản chi khác

2. Loại .......

- ..................

 

 

 

 

 

Chi tiết các đơn vị trong bảng kê kèm theo.

Đề nghị Phòng Tài chính, KBNN huyện, thị xã bố trí kinh phí cho các đơn vị để thực hiện chi theo chế độ.

TRƯỞNG PHÒNG ......

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đơn vị SDNS (để biết)

- Lưu .....................

 

(*) Mẫu này áp dụng cho các phòng, ban thuộc cấp huyện.

(**) Chỉ đăng ký những khoản chi không có tính chất thường xuyên như mua sắm thiết bị, sửa chữa lớn; những khoản chi thường xuyên thực hiện theo dự toán và tiến độ thực hiện theo chế độ quy định.

(***) Bản đăng ký này các phòng, ban gửi Phòng Tài chính, KBNN huyện (thị xã,... ) trước ngày 25 của tháng cuối quý trước.

CHI TIẾT NHU CẦU CHI NSNN QUÝ ..... NĂM .....

(Kèm theo Công văn .... số ..... ngày ..... của ..........)

 

Đơn vị: 1.000 đồng

Số TT

Tên đơn vị

MS ĐVSD

Loại chi

Nhóm mục chi

Tổng mức chi

Tháng ...

Tháng ...

Tháng ...

1

Đơn vị A

xxx

 

 

- Mua sắm, sửa chữa lớn

- Các khoản chi khác

 

 

 

 

2

Đơn vị B

xxx

 

 

- Mua sắm, sửa chữa lớn

- Các khoản chi khác

 

 

 

 

3

..............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Chỉ đăng ký những khoản chi không có tính chất thường xuyên như mua sắm thiết bị, sửa chữa lớn;

(**) Những khoản chi thường xuyên (tiền lương, phụ cấp, chi phí nghiệp vụ chuyên môn...) đơn vị phối hợp KBNN nơi giao dịch để thực hiện theo dự toán và theo chế độ quy định.

Thuộc tính văn bản
Công văn số 17/TC/NSNN của Bộ Tài chính đính chính Thông tư 114/2003/TT-BTC ngày 28/11/2003
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 17/TC/NSNN Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 02/01/2004 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!