Công văn 15803/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc kéo dài thời gian thực hiện đối với khoản kinh phí mua sắm tập trung năm 2017

BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 15803/BTC-QLCS
V/v: Kéo dài thời gian thực hiện đối với khoản kinh phí mua sắm tập trung năm 2017
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017

 
 

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 11737/VPCP-KTTH ngày 03/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017, Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện đối với các khoản kinh phí mua sắm tập trung như sau:
1. Đối với các khoản kinh phí mua sắm tập trung năm 2017: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phép kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm ngân sách 2017 đối với các khoản kinh phí đã bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước giao đầu năm để mua sắm những tài sản đã đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung theo Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính nhưng đến ngày 30/6/2017 chưa triển khai thực hiện.
2. Từ năm ngân sách 2018, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu và dự toán mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung, các đơn vị mua sắm tập trung thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc đăng ký nhu cầu, tổng hợp nhu cầu, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định tại Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ: PC, HCSN, NSNN
- Lưu: VT, QLCS.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 
 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực