Công văn 1426/TTg-CN 2019 phương án xử lý tài sản hình thành từ việc nâng cấp Cảng Việt Trì

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------------

Số: 1426/TTg-CN

V/v: Phương án xử lý tài sản hình thành từ các hạng mục đầu tư nâng cấp các Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc thuộc Dự án WB6

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019

 

 

Kính gửi: Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Công an.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 6820/BGTVT-KCHT ngày 23 tháng 7 năm 2019) và ý kiến của các Bộ: Quốc phòng (Công văn số 9034/BQP-TC ngày 20 tháng 8 năm 2019), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 4170/BTNMT-KHTC ngày 23 tháng 8 năm 2019), Công an (Công văn số 2591/BCA-ANKT ngày 05 tháng 9 năm 2019), Tư pháp (Công văn số 3418/BTP-PLDSKT ngày 06 tháng 9 năm 2019) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 7009/BKHĐT-KTĐN ngày 26 tháng 9 năm 2019) về phương án xử lý tài sản hình thành từ các hạng mục đầu tư nâng cấp các Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc thuộc Dự án Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ (Dự án WB6), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải tổ chức nghiên cứu, tiếp thụ ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên; trên cơ sở đó, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan chủ động tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện phương án xử lý tài sản hình thành từ các hạng mục đâu tư nâng câp các Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc thuộc Dự án WB6 (Phương án xử lý); trong quá trình thực hiện phải đảm bảo nguyên tắc bảo toàn vốn của Nhà nước theo đúng các quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thống nhất với Bộ Giao thông vận tải về Phương án xử lý theo quy định.

2. Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên qụan làm rõ dấu hiệu vi phạm khi thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty vận tải thủy và xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg, các PTTg;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;

- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;

- VPCP: BTCN, các PCN,

Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ: KTTH, PL, ĐMDN, TKBT;

- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Trịnh Đình Dũng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực