Công văn 13757/BTC-KHTC xác định nguồn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
--------

Số: 13757/BTC-KHTC
V/v: Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2011 và 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2012

 

 

Kính gửi:

- Tổng cục Thuế;
- Tổng cục Hải quan;
- Tổng cục Dự trữ Nhà nước;
- Kho bạc Nhà nước;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Học viện Tài chính;
- Trường Đại học Tài chính - Marketing;
- Trường Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh;
- Trường Đại học Tài chính - Kế toán;
- Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan;
- Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính.

 

Để xác định nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo năm 2011, 2012 theo Công văn số 12485/BTC-HCSN ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính về việc thông báo kết quả thẩm định nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, phụ cấp năm 2012, Bộ Tài chính đề nghị:

1. Căn cứ đối tượng, phạm vi, mức phụ cấp, thời gian tính hưởng phụ cấp và cách tính mức phụ cấp thâm niên hàng tháng quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, đề nghị các đơn vị tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo kể từ ngày 1/5/2011 đến 31/12/2012 căn cứ:

- Tổng số viên chức thuộc đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo và trong tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Mức lương tối thiểu 830.000 đồng/tháng.

- Hệ số lương ngạch, bậc; hệ số phụ cấp chức vụ, thâm niên vượt khung; mức phụ cấp thâm niên giáo dục theo chế độ quy định của tổng số viên chức được xác định nêu trên.

2. Xác định nguồn để đảm bảo nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo của đơn vị:

- Đối với Trường Đại học Tài chính - Marketing, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán): Đảm bảo từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị.

- Đối với Học viện Tài chính, Trường Đại học Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh, Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan, Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính, Tổng cục Thuế (Trường Nghiệp vụ Thuế), Tổng cục Hải quan (Trường Hải quan Việt Nam), Kho bạc Nhà nước (Trường nghiệp vụ Kho bạc), Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ dự trữ Nhà nước): Sử dụng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương còn lại sau khi đã đảm bảo nguồn thực hiện điều chỉnh tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012, phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp, sau khi đã sử dụng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương nêu trên, nhưng vẫn không đảm bảo đủ nguồn chi trả phụ cấp thâm niên nhà giáo theo chế độ nhà nước quy định, phần còn thiếu sẽ được ngân sách nhà nước xem xét, bổ sung để bảo đảm chế độ tiền lương chung theo quy định của Chính phủ.

Trường hợp đáp ứng đủ nhu cầu và còn dư nguồn kinh phí được sử dụng để tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương khi Nhà nước có quy định mới về điều chỉnh tiền lương, không sử dụng nguồn vào các nội dung khác.

3. Tổ chức thực hiện:

Thủ trưởng các đơn vị: Căn cứ hướng dẫn tại văn bản này và qui định hiện hành của Nhà nước về việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo, tổng hợp nhu cầu kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện theo mẫu Biểu số 01 và Biểu số 02 đính kèm gửi Bộ Tài chính (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 19/10/2012.

Đến thời hạn nêu trên, đơn vị nào không gửi báo cáo và đề nghị bổ sung dự toán kinh phí thực hiện chi trả phụ cấp thâm niên nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP coi như không có nhu cầu, Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm bảo đảm nguồn kinh phí chi trả phụ cấp thâm niên nhà giáo và trích nộp các khoản đóng góp đối với viên chức của đơn vị theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để xem xét, giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Tuấn Minh

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

Biểu số 01

BÁO CÁO NHU CẦU THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN NĂM 2011, 2012

Đơn vị:
(Kèm theo Công văn số 13757/BTC-KHTC ngày 09/10/2012 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT

Chỉ tiêu

Biên chế được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt

Biên chế có mặt

Tổng số đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên

Tổng số

Hệ số lương ngạch, bậc bình quân

Hệ số phụ cấp chức vụ bình quân

Phụ cấp thâm  niên vượt khung bình quân quy theo hệ số

Tỷ lệ (%) phụ cấp thâm niên bình quân

Mức lương tối thiểu chung

Tiền phụ cấp thâm niên 01 tháng

Các khoản trích nộp 01 tháng theo quy định

Kinh phí thực hiện phụ cấp thâm niên của năm

1

2

3

4

5

6=7+8+9

7

8

9

10

11

12=5x6x10x11

13

14= (12\13)x số tháng thực hiện trong năm

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Năm 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Năm 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Các khoản trích nộp (cột 13) bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bao hiểm thất nghiệp

..... ngày …. tháng …. năm…
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

BỘ TÀI CHÍNH

Biểu số 02

TỔNG HỢP NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN NĂM 2011, 2012

Đơn vị:……………………………..
(Kèm theo Công văn số 13757/BTC-KHTC ngày 09/10/2012 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT

Chỉ tiêu

Nhu cầu kinh phí thực hiện phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo năm 2011, 2012

Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên và 40% nguồn thu sự nghiệp để lại đơn vị (phần còn lại sau khi đã sử dụng để thực hiện điều chỉnh tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012, Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ)

Số NSNN bổ sung

Tổng số

Tiết kiệm 10% chi thường xuyên

40% nguồn thu sự nghiệp để lại đơn vị

1

2

3

4= 5+6

5

6

7=3-4

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

..... ngày …. tháng …. năm…
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CÒN NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG TĂNG THÊM NĂM 2012 CHƯA SỬ DỤNG HẾT

(Kèm theo Công văn số 13757/BTC-KHTC ngày 09/10/2012 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

Tên đơn vị

Tổng số

40% số thu để lại theo chế độ

Tiết kiệm 10% chi thường xuyên

 

Tổng cộng

33.384.353

33.384.353

-

1

Học viện Tài chính

18.594.739

18.594.739

-

2

Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan

7.963.814

7.963.814

-

3

Trường Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh

6.565.550

6.565.550

 

4

Trường Đại học Tài chính - Kế toán

260.250

260.250

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 13757/BTC-KHTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2011 và 2012
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 13757/BTC-KHTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Bùi Tuấn Minh
Ngày ban hành: 09/10/2012 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!