Công văn số 13721/BTC-TCT về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Bộ Tài chính ban hành

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
*****

Số: 13721/BTC-TCT
V/v: Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2007

 

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Căn cứ theo quy định của Luật thuế GTGT, Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn đối với trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh có hoạt động chuyển nhượng phần vốn góp của mình trong doanh nghiệp như sau:

1. Giá trị vốn chuyển nhượng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, tổ chức chuyển nhượng vốn góp không được khấu từ thuế GTGT đầu vào có liên quan đến giá trị vốn chuyển nhượng.

2. Thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn được xác định như sau:

Thuế TNDN

=

Thu nhập chịu thuế TNDN

X

 Thuế suất thuế TNDN

2.1. Thu nhập chịu thuế TNDN:

Thu nhập chịu thuế TNDN

=

Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng vốn

-

Giá trị ban đầu của phần vốn chuyển nhượng

-

Chi phí của hoạt động chuyển nhượng vốn

trong đó:

+ Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng vốn được xác định là tổng doanh thu thực tế mà bên chuyển nhượng vốn thu được theo hợp đồng chuyển nhượng.

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá thanh toán hoặc cơ quan thuế có cơ sở để xác định giá thanh toán không được xác định theo giá thị trường, cơ quan thuế có quyền kiểm tra và ấn định giá trị thanh toán của hợp đồng trên cơ sở tham khảo giá thị trường hoặc giá có thể bán cho bên thứ ba và các hợp đồng chuyển nhượng tương tự theo quy định của pháp luật về thuế.

+ Giá trị ban đầu của phần vốn chuyển nhượng được xác định trên sổ sách, chứng từ kế toán về vốn góp của Bên chuyển nhượng vốn tại thời điểm chuyển nhượng vốn.

+ Chi phí chuyển nhượng là các khoản chi thực tế liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng, có chứng từ, hóa đơn hợp lệ, bao gồm: chi phí để làm các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển nhượng; các khoản phí và lệ phí phải nộp khi làm thủ tục chuyển nhượng; các chi phí giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các chi phí khác, có chứng từ chứng minh.

2.2. Thuế suất thuế TNDN:

Thuế suất thuế TNDN áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 25% đối với hoạt động chuyển nhượng vốn phát sinh từ ngày 31/12/2003 trở về trước, từ ngày 1/1/2004 áp dụng mức thuế suất 28%; không áp dụng miễn giảm thuế TNDN.

Thuế suất thuế TNDN áp dụng đối với doanh nghiệp khác: áp dụng mức thuế suất theo hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp.

2.3. Kê khai nộp thuế:

a. Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài chuyển nhượng vốn:

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm kê khai, xác định ra số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, khấu trừ và nộp thay tổ chức, cá nhân nước ngoài. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp của bên chuyển nhượng vốn đăng ký nộp thuế.

b. Đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam chuyển nhượng vốn:

Tổ chức, cá nhân Việt Nam có thu nhập từ chuyển nhượng vốn có trách nhiệm kê khai, xác định ra số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Tổ chức, cá nhân Việt Nam chuyển nhượng vốn nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế nơi tổ chức, cá nhân Việt Nam đăng ký nộp thuế.

c. Hồ sơ khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn bao gồm:

- Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp về chuyển nhượng vốn (theo Mẫu ban hành kèm theo công văn này);

- Bản sao hợp đồng chuyển nhượng. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt các nội dung chủ yếu: Bên chuyển nhượng; bên nhận chuyển nhượng; thời gian chuyển nhượng; nội dung chuyển nhượng; quyền và nghĩa vụ của từng bên; giá trị của hợp đồng; thời hạn, phương thức, đồng tiền thanh toán;

- Bản sao quyết định chuẩn y việc chuyển nhượng vốn của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Bản sao chứng nhận vốn góp, kèm theo xác nhận của các bên tham gia góp vốn;

- Chứng từ gốc của các khoản chi phí

- Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, CST;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS-2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

TỜ KHAI THUẾ

THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP VÀO DOANH NGHIỆP.
(Mẫu kèm theo công văn số 13721/BTC-TCT ngày 11/10/2007 của Bộ Tài chính)

 

Bên chuyển nhượng vốn:

Tên Công ty hoặc cá nhân có vốn chuyển nhượng:

Quốc tịch:.................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:..................................................

Mã số thuế (nếu có)..................................................

Bên nhận chuyển nhượng vốn:

Tên Công ty hoặc cá nhân nhận vốn chuyển nhượng:

Quốc tịch:.................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:..................................................

Mã số thuế (nếu có)..................................................

Tên doanh nghiệp có vốn được chuyển nhượng:

Mã số thuế:

Hợp đồng chuyển nhượng số ..................ngày................

 

Doanh thu của hợp đồng chuyển nhượng

Giá trị ban đầu của phần vốn chuyển nhượng

Chi phí chuyển  nhượng

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn

Thuế suất

Thuế thu nhập phải nộp

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) - (2) - (3)

(5)

(6) = (4)x(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cam đoan những nội dung kê khai trên đây là chính xác, trung thực. Nếu cơ quan thuế kiểm tra phát hiện có sự không đúng thực tế thì chúng tôi xin chịu xử phạt theo pháp luật Việt Nam hiện hành./.

 

 

...........ngày........tháng........năm......

Bên nhận chuyển nhượng vốn hoặc

Bên chuyển nhượng vốn

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Thuộc tính văn bản
Công văn số 13721/BTC-TCT về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Bộ Tài chính ban hành
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 13721/BTC-TCT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 11/10/2007 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

 

THE MINISTRY OF FINANCE
---------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------
No. 13721/BTC-TCT
On tax policies for capital transfer
Hanoi, October 11, 2007
 
To: Provincial/Municipal Tax Departments
Basing itself on the provisions of the Law on Value Added Tax (VAT), the Law on Business Income Tax (BIT) and guiding documents, the Ministry of Finance hereby guides tax policies for capital transfer in case business organizations or individuals transfer their contributed capital in enterprises as follows:
1. The value of the transferred capital is not subject to VAT, therefore, organizations that transfer their contributed capital are not entitled to input VAT credit related to the value of the transferred capital.
2. BIT on capital transfer incomes is determined as follows:
BIT amount = BIT-liable income x BIT rate
2.1. Income subject to BIT:

BIT-liable income
=
Capital transfer turnover
-
The initial value of the transferred capital
-
Capital transfer expenses

In which:
+ Capital transfer turnover is determined as the total turnover actually received by the transferor under the transfer contract.
When the transfer contract does not specify the payment price or the tax agency has grounds to believe that the payment price is not based on market prices, the tax agency may conduct examination and determine the contractual payment price on the basis of reference to market prices, prices which may be offered to a third party or prices of similar transfer contracts as prescribed by tax laws.
+ The initial value of the transferred capital is determined on books and accounting vouchers on the contributed capital of the transferor at the time of capital transfer.
+ Transfer expenses are actual expenditures with lawful vouchers and invoices directly related to the transfer, including: expenses for carrying out necessary legal procedures for the transfer; charges and fees paid upon carrying out transfer procedures; expenses for transactions, negotiation and signing of the transfer contract and other expenses with payment proofs.
2.2. BIT rates:
For foreign-invested enterprises: The BIT rate of 25% is applied to capital transfers arisen from December 31, 2003 backward. From January 1, 2004, the tax rate of 28% is applied; enterprises are not entitled to BIT exemption or reduction.
For other enterprises: The BIT rates comply with their major business activities.
2.3. Tax declaration and payment:
a/ If the transferor is a foreign organization or individual:
The transferee shall declare and determine the payable BIT amount, withhold and pay tax for the transferor. The transferee shall submit a tax declaration dossier to the tax agency where the enterprise of the transferor has registered tax payment.
b/ If the transferor is a Vietnamese organization or individual:
The transferor shall declare and determine the payable BIT amount. The transferor shall submit a tax declaration dossier to the tax agency where he/she/it has registered tax payment.
c/ A dossier of tax declaration for capital transfer incomes comprises:
- A declaration of BIT on capital transfer (made according to the form issued together with this Official Letter);
- A copy of the transfer contract. In case the transfer contract is made in a foreign language, the following major contents must be translated into Vietnamese: the transferor; the transferee; the transfer time; the transfer contents; rights and obligations of each party; the contract value; and the payment time, mode and currency.
- A copy of the decision approving the capital transfer, issued by a competent agency (if any);
- A copy of the capital contribution certificate, enclosed with the certification of capital-contributing parties;
- Original vouchers of expenses.
The Ministry of Finance gives this notice to provincial/municipal Tax Departments for information and compliance.
 

 
FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Truong Chi Trung

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!