Công văn 1333/VPCP-KTTH 2018 tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 1333/VPCP-KTTH
V/v: Tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh của TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2018

 

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
-
Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Công nghiệp Than
- Khoáng sản Việt Nam (TKV).

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 17793/BTC-TCDN ngày 28 tháng 12 năm 2017 về tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và 9 tháng đầu năm 2017 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương và TKV nghiên cứu, tiếp thu kiến nghị của Bộ Tài chính tại Công văn nêu trên để khẩn trương khắc phục những tồn tại, khó khăn trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, sớm cải thiện tình hình tài chính của TKV.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ
lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, CN, TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực