Công văn 1287/BTC-THTK của Bộ Tài chính về việc tổ chức nhập dự toán ngân sách trung ương năm 2010 trên hệ thống TABMIS

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
---------------

Số: 1287/BTC-THTK

V/v: Tổ chức nhập dự án ngân sách trung ương năm 2010 trên hệ thống TABMIS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2010

 

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước.

 

 

Triển khai Quyết định số 214/QĐ-BTC ngày 27/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc tích hợp (Tabmis) đến các Bộ, ngành Trung ương, Bộ Tài chính hướng dẫn các đơn vị một số nội dung sau:

1. Về các nhóm đối tượng triển khai:

Bộ Tài chính thống nhất việc phân nhóm đối tượng triển khai như sau:

(1) Các đơn vị KBNN đã triển khai TABMIS năm 2009: là các đơn vị bao gồm Sở Giao dịch KBNN và 8 tỉnh đã triển khai TABMIS (Hải Phòng, Hà Nam, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Dương, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa).

(2) Các đơn vị Bộ, ngành thuộc Nhóm 1: là các Bộ, ngành có tổ chức hệ thống dọc hoặc có số liệu dự án đầu tư lớn, bao gồm: Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ Tư pháp; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Khoa học và Công nghệ.

(3) Các đơn vị Bộ, ngành thuộc Nhóm 2: là các Bộ, ngành còn lại không thuộc các Bộ ngành thuộc Nhóm 1.

2. Về quy trình nhập dự toán ngân sách trung ương:

Trong năm 2010, việc phiên dữ liệu từ tài khoản dự toán cấp 1 đến tài khoản dự toán cấp 4 của các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc ngân sách trung ương chỉ thực hiện đối với các đơn vị có mở tài khoản và giao dịch tại các đơn vị KBNN đã triển khai TABMIS năm 2009.

Bộ Tài chính (đối với các đơn vị thuộc Nhóm 2) hoặc đơn vị dự toán cấp 1 (đối với đơn vị thuộc Nhóm 1) thực hiện nhập dự toán đã được giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách (cấp 4) thuộc ngân sách trung ương có mở tài khoản và giao dịch tại các đơn vị KBNN đã triển khai TABMIS trong năm 2009 theo quy trình đã được hướng dẫn tại Thông tư 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính. Theo đó dự toán sẽ được nhập từ tài khoản dự toán cấp 0 xuống tài khoản dự toán cấp 1, các tài khoản dự toán cấp trung gian (nếu có) và tài khoản dự toán cấp 4.

Để đảm bảo có dự toán phân bổ cho các đơn vị sử dụng ngân sách đang mở tài khoản và giao dịch tại các đơn vị KBNN đã triển khai TABMIS trong năm 2009, đề nghị các đơn vị dự toán cấp 1 khẩn trương thống nhất phương án phân bổ dự toán cho các đơn vị này.

3. Về việc thiết lập cây phê duyệt:

Đối với các đơn vị thuộc Nhóm 1: Dự toán do đơn vị dự toán cấp 1 nhập, quy trình phê duyệt sẽ thực hiện theo 2 cấp: (1) nhập dự toán do chuyên viên đơn vị dự toán thực hiện, (2) phê duyệt dự toán do chuyên viên hoặc lãnh đạo cấp Phòng Bộ Tài chính thực hiện. Các cán bộ của Bộ, ngành thuộc nhóm 1 đã tham gia đào tạo đợt cuối tháng 1/2010 sẽ được cấp tên đăng nhập và mật khẩu để nhập số liệu trực tiếp trên hệ thống TABMIS khi tham gia phiên dữ liệu và nhập số liệu tại Bộ Tài chính.

Đối với các đơn vị thuộc Nhóm 2: Dự toán do Bộ Tài chính nhập, quy trình phê duyệt sẽ thực hiện theo quy trình đã hướng dẫn. Theo đó sẽ thực hiện theo 2 cấp: (1) nhập dự toán do chuyên viên Bộ Tài chính thực hiện, (2) phê duyệt dự toán do lãnh đạo cấp Phòng Bộ Tài chính thực hiện.

4. Tổ chức thực hiện:

4.1. Tổ chức thực hiện phiên dữ liệu và nhập dự toán vào hệ thống:

Đối với các Bộ, ngành thuộc Nhóm 1, đề nghị các cán bộ đã tham gia đào tạo tại Bộ Tài chính đợt cuối tháng 1/2010 ngay sau khi lớp đào tạo kết thúc (ngày 29/01/2010) tiếp tục tập trung và thực hiện công tác phiên dữ liệu tại Bộ Tài chính. Sau các đơn vị thực hiện phiên dữ liệu, Ban Triển khai TABMIS sẽ phối hợp và hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhập dự toán vào hệ thống.

Đối với các Bộ, ngành Nhóm 2, thực hiện phiên dữ liệu dự toán tại đơn vị mình theo hướng dẫn tại lớp đào tạo đã tổ chức tại Bộ Tài chính cho các cán bộ của Bộ, ngành và gửi file dữ liệu đã phiên tới các Vụ, Cục của Bộ Tài chính chuyên quản dự toán của Bộ, ngành để các Vụ, Cục chuyên quản nhập vào hệ thống TABMIS.

Trong quá trình thực hiện phiên tại đơn vị nếu có vướng mắc các đơn vị có thể đến phòng nhập liệu tại Bộ Tài chính (phòng 105 và 109 là các Phòng nhập số liệu tập trung) để được đội triển khai hướng dẫn, hỗ trợ hoặc liên lạc với các đầu mối được nêu tại Công văn số 18468/BTC-KBNN ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính. 

4.2. Thời hạn phiên dữ liệu và nhập vào TABMIS:

Để đảm bảo dự toán được nhập kịp thời trong hệ thống làm căn cứ cho KBNN thực hiện thanh toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách, đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện đảm bảo việc nhập, phê duyệt dự toán theo thời hạn sau đây:

(1) Đối với các đơn vị thuộc Nhóm 1:

Các đơn vị dự toán cấp 1 tổ chức thực hiện phiên dữ liệu, trực tiếp nhập dự toán vào hệ thống và phối hợp với Bộ Tài chính để phê duyệt trên hệ thống trong thời gian từ ngày 01/02/2010 đến ngày 05/02/2010 và từ ngày 24/02/2010 đến ngày 05/03/2010.

(2) Đối với các đơn vị thuộc Nhóm 2:

Các đơn vị dự toán cấp 1 tổ chức thực hiện phiên dữ liệu xong và gửi đến Bộ Tài chính trước ngày 10/02/2010. Bộ Tài chính hoàn thành thực hiện nhập dự toán vào hệ thống trước ngày 26/02/2010.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc tổ chức nhập dự toán ngân sách trung ương năm 2010 trên Tabmis. Đề nghị quý Bộ, ngành quan tâm, phối hợp thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- KBNN các tỉnh triển khai TABMIS;
- Ban triển khai TABMIS;
- Dự án cải cách tài chính công;
- Các Vụ, Cục: NSNN, ĐT, HCSN, Vụ I, QL Nợ và TCĐN, TCDN;
- Lưu: VT, THTK.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH
PHÓ TRƯỞNG BAN TRIỂN KHAI TABMIS
Đặng Đức Mai

 

 

thuộc tính Công văn 1287/BTC-THTK

Công văn 1287/BTC-THTK của Bộ Tài chính về việc tổ chức nhập dự toán ngân sách trung ương năm 2010 trên hệ thống TABMIS
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1287/BTC-THTKNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đặng Đức Mai
Ngày ban hành:28/01/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Khoa học-Công nghệ
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi