Công văn 12006/BTC-QLCS 2018 thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 12006/BTC-QLCS

Công văn 12006/BTC-QLCS của Bộ Tài chính thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:12006/BTC-QLCSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Xuân Hà
Ngày ban hành:02/10/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

Số: 12006/BTC-QLCS
V/v: T
hông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện t về tài sn công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2018

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đ đảm bảo ngun tắc công khai, minh bạch trong qun lý, sử dụng tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sn công (Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017; Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017; Nghị định số 165/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017; Nghị định số 43/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018; Nghị định s 44/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018: Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/03/2018; Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 14/3/2018; Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018; Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/03/2018 của Chính phủ; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính...). Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý khi thực hiện bán tài sn công theo hình thức đu giá, niêm yết giá, sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết; mua sm tài sn công theo phương thc tập trung phải gửi các thông tin theo quy định đến Bộ Tài chính (Cục Qun lý công sản) đ đăng ti trên Trang thông tin điện tử về tài sản công (http://taisancong.vn); cụ thể như sau:

1. Nhng nội dung phi đăng ti, thông báo công khai trên Trang thông tin điện t về tài sản công

Căn cứ quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành, các nội dung phi đăng tải, thông báo công khai trên Trang thông tin điện t về tải sn công bao gm:

1.1. Đối với tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sn Việt Nam, t chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội (gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị):

a) Bán tài sản công (bao gồm cả trường hợp bán thanh lý tài sn công và bán vật tư, vật liệu thu hồi từ việc thanh lý tài sn công) tại cơ quan, tổ chức, đơn vị theo hình thức đấu giá. Nội dung thông báo công khai việc đu giá thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 57 Luật Đấu giá tài sn.

b) Bán tài sản công (bao gồm cả trường hợp bán thanh lý tài sn công và bán vật tư, vật liệu thu hồi từ việc thanh lý tài sản công) tại cơ quan, tổ chức, đơn vị theo hình thức niêm yết giá. Nội dung niêm yết giá và thông tin về tài sản công cần đăng tải theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư s 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017.

c) Cho thuê cơ sở hoạt động sự nghiệp theo hình thức đấu giá, công khai giá cho thuê tài sản công theo hình thức trực tiếp được áp dụng khi cho thuê cơ sở hoạt động sự nghiệp và các tài sản công khác tại đơn vị s nghiệp công lập (bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập thuộc: đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội) và tại tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật v hội.

Nội dung thông báo công khai việc đấu giá cho thuê cơ sở hoạt động sự nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản.

Nội dung thông báo công khai giá cho thuê tài sản công theo hình thức trực tiếp được gi đến Trang thông tin điện t v tài sn công gm nhng nội dung sau: Tên đơn vị có tài sn cho thuê; Loại tài sản cho thuê; Giá cho thuê; điều kiện kèm theo.

d) Công khai về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết trong trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập (bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập thuộc: đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội) và tại tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, t chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật v hội sử dụng tài sn công vào mục đích liên doanh, liên kết. Nội dung công khai về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 47 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

1.2. Đối với việc mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung;

a) Đơn vị mua sm tập trung hoặc tổ chức đấu thầu chun nghiệp được thuê cung cấp dịch vụ đu thu: Đăng ti thông tin về đấu thầu mua sm tập trung theo quy định tại khoản 3 Điều 76 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

b) Đơn vị mua sm tập trung: Đăng tải danh sách các nhà thu được lựa chọn, thỏa thuận khung ký kết giữa nhà thầu và đơn vị mua sm tập trung, tài liệu mô t tài sn, mẫu hợp đng mua sm theo quy định tại khoản 3 Điều 77 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

1.3. Đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, tài sản kết cấu hạ tầng hàng hi; tài sn kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, tài sn kết cấu hạ tầng đường st quốc gia: Bán vật liệu, vật tư thu hồi được từ việc thanh lý kết cấu hạ tng theo hình thức đu giá, niêm yết giá. Nội dung thông báo công khai việc đu giá thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 57 Luật Đu giá tài sản. Nội dung niêm yết giá và thông tin về tài sản công cần đăng tải theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư s 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính.

1.4. Đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân: Bán tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo hình thức đấu giá, niêm yết giá, trừ trường hợp bán đấu giá di vật, cổ vật tại nước ngoài. Nội dung thông báo công khai việc đấu giá thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản. Nội dung niêm yết giá và thông tin về tài sản công cần đăng tải theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính.

1.5. Đối với tài sn của các dự án sử dụng vn nhà nước:

a) Bán tài sản phục vụ hoạt động của dự án và tài sản là kết qu của quá trình thực hiện dự án (bao gồm cả trường hợp bán thanh lý tài sản và bán vật tư, vật liệu thu hồi từ việc thanh lý tài sản) theo hình thức đấu giá thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 57 Luật Đu giá tài sản.

b) Bán tài sản phục vụ hoạt động của dự án và tài sn là kết qu của quá trình thực hiện dự án (bao gồm cả trường hợp bán thanh lý tài sản và bán vật tư, vật liệu thu hồi từ việc thanh lý tài sản) theo hình thức niêm yết giá. Nội dung niêm yết giá và thông tin về tài sản công cần đăng tải theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính.

c) Cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Thông báo công khai về việc giao quyền sở hữu kết quả cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

1.6. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi văn bn đề nghị đăng tải các thông tin nêu tại các điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 Mục này chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính đầy đủ, chính xác, đúng pháp luật của các thông tin đề nghị đăng tải.

2. Cách thức gửi thông báo:

2.1. Khi cung cấp thông tin để đăng tải trên Trang thông tin điện t về tài sản công, đơn vị có thông tin cần đăng tải trực tiếp gửi văn bản đề nghị đăng thông tin về Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính).

Địa ch nhận thông tin: Trung tâm dữ liệu quốc gia về tài sản công (thuộc Cục Quản lý công sản) - Số 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Ngoài việc gửi văn bn trực tiếp, đơn vị cung cấp thông tin cần đng thời gửi thư điện tử (email) tệp tin đã được định dạng chuẩn dưới dạng word về địa chỉ [email protected]. Đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công đăng ký địa chỉ Email với Cục Quản lý Công sản xác thực là đại diện của đơn vị để gửi các thông báo bán đấu giá tài sản về Trang thông tin về tài sản công.

2.2. Trường hợp cần đăng tải gấp, đơn vị có thể gửi văn bản được Scan đủ chữ ký của người có thẩm quyền của đơn vị đề nghị đăng tin và được đóng dấu của đơn vị theo quy định về địa chỉ Email: [email protected]; đồng thời gửi bản gốc để đối chiếu và lưu hồ sơ về Trung tâm dữ liệu quốc gia về tài sản công - Cục Quản lý công sản trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày gửi Email đề nghị đăng tải; trường hợp Trung tâm dữ liệu quốc gia về tài sn công - Cục Quản lý công sn không nhận được bản gốc trong thời hạn nêu trên để đối chiếu thì thông báo sẽ bị hủy hiệu lực đăng tin và gỡ bỏ tin đã đăng.

2.3. Sau khi gửi thông tin cần đăng tải, các đơn vị có trách nhiệm theo dõi để biết tình trạng thông tin đã được xử lý trên Trang thông tin điện tử về tài sản công; đồng thời phản ánh kịp thời các vấn đề phát sinh (nếu có) về số điện thoại: 024.62627888 (máy lẻ: 116, 199, 158) để phối hợp xử lý.

3. Thời hạn gửi văn bn đề nghị các thông tin cần đăng ti:

3.1. Thông tin về bán đấu giá tài sản công được gửi về Cục Qun lý công sn trước 01 (một) ngày làm việc trước ngày phải đăng ti lần đầu theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản để làm thủ tục biên tập và đăng tải lên Trang thông tin điện tử về tài sản công.

3.2. Các trường hợp cần đăng tải gấp quy định tại điểm 2.2 Mục này, đơn vị gửi các thông tin đề nghị đăng tải về địa ch Email: [email protected]ov.vn trước thời hạn bắt đầu đăng tải tối thiểu 01 (một) ngày làm việc.

3.3. “Ngày làm việc” nêu tại điểm 3.1, 3.2 được tính theo ngày làm việc của cơ quan hành chính nhà nước.

4. Trang thông tin điện t về tài sản công sẽ không đăng ti thông tin trong các trường hợp sau:

4.1. Thông báo đề nghị đăng tải được gửi đến Cục Quản lý công sản chậm so với thời hạn gửi thông báo quy định tại mục 3 nêu trên.

4.2. Nội dung thông báo không thuộc các trường hợp nêu tại mục 1 Công văn này.

4.3. Thông báo chưa được ký và đóng dấu đầy đủ.

4.4. Đơn vị có nhu cầu đăng thông tin không thực hiện việc gửi thư điện tử (Email) tệp tin đã được định dạng chuẩn dưới dạng word về địa ch taisancong@mof.gov.vn đúng thời hạn quy định.

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tnh quan tâm ch đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thc hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
S Tài chính các tnh, TP trực thuộc Trung ương;
- V Pháp chế;
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi