Công văn 1006/UBDT-CSDT 2019 rà soát nhu cầu vốn thực hiện chính sách hỗ trợ vùng dân tộc

UỶ BAN DÂN TỘC

-------------

Số: 1006/UBDT-CSDT

V/v: Kiểm tra, rà soạt nhu cầu vốn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk

- Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại văn bản số 6271/VPCP-QHĐP ngày 15/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Để có thêm cơ sở xác định nhu cầu vốn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban Dân tộc tổ chức Đoàn công tác đi kiểm tra, rà soát, xác định nhu cầu vốn tại tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông với nội dung sau:

1. Nội dung:

Kiểm tra, rà soát nhu cầu vốn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đối tượng, nội dung, nhu cầu kinh phí, dự kiến khả năng giải ngân nguồn vốn chính sách...).

2. Thành phần Đoàn:

- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Vụ Chính sách Dân tộc, Ủy ban Dân tộc.

- Thành viên đoàn công tác: Chuyên viên Vụ Chính sách Dân tộc, Ủy ban Dân tộc.

3. Dự kiến thời gian và chương trình làm việc:

a) Tại tỉnh Đắk Lắk: Từ ngày 09-10/9/2019

- Ngày 09/9/2019:

+ Buổi sáng: Đoàn di chuyển từ Hà Nội vào Đắk Lắk

+ Buổi chiều: Làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về tình hình thực hiện và nhu cầu vốn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg

- Ngày 10/9/2019:

+ Buổi sáng: Làm việc với UBND xã, khảo sát một số hộ gia đình, dự án dự kiến triển khai tại địa phương.

+ Buổi chiều: Làm việc với UBND huyện và một số ban, ngành về rà soát đối tượng, nội dung, nhu cầu kinh phí, dự kiến khả năng giải ngân nguồn vốn chính sách theo Quyết định 2085/QĐ-TTg.

b) Tại tỉnh Đắk Nông: Từ ngày 11-13/9/2019

- Ngày 11/9/2019:

+ Buổi sáng: Đoàn di chuyển từ Đắk Lắk đi Đắk Nông

+ Buổi chiều: Làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về tình hình thực hiện và nhu cầu vốn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg

- Ngày 12/9/2019:

+ Buổi sáng: Làm việc với UBND xã, khảo sát một số hộ gia đình, dự án dự kiến triển khai tại địa phương.

+ Buổi chiều: Làm việc với UBND huyện và một số ban, ngành về rà soát đối tượng, nội dung, nhu cầu kinh phí, dự kiến khả năng giải ngân nguồn vốn chính sách theo Quyết định 2085/QĐ-TTg.

- Ngày 13/9/2019: Đoàn di chuyển về Đắk Lắk và từ Đắk Lắk về Hà Nội

Đề nghị Ban Dân tộc tỉnh phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);

- UBND các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông;

- Cổng TTĐT của UBDT;

- Lưu: VT, CSDT (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

 

 

 

Bùi Văn Lịch

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực