Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2017

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------
Số: 05/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Vĩnh Long, ngày 27 tháng 02 năm 2017
 
 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017
 
Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020 theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. Thu ngân sách có ý nghĩa quan trọng trong định hướng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, để công tác thu ngân sách đạt tiến độ kế hoạch, dự toán được giao đáp ứng nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu:
1. Cục trưởng Cục Thuế chủ động, phối hợp với các cơ quan ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở dự toán thu năm 2017 được giao; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước, chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách Nhà nước ngay từ đầu năm 2017, cụ thể:
- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế; nhất là thanh, kiểm tra thuế theo chuyên đề như: chuyển giá, hoàn thuế; thanh tra các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, các doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế; doanh nghiệp liên tục lỗ nhiều năm, doanh nghiệp nhiều năm chưa thanh, kiểm tra thuế; doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực: xây dựng, kinh doanh vàng, khai thác khoáng sản, bất động sản, kinh doanh du lịch,... triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai (giá tính thuế), phương tiện giao thông vận tải, thầu xây dựng nhà ở, cá nhân có tài sản cho thuê, tăng cường chỉ đạo thực hiện đề án quản lý xăng dầu và các lĩnh vực ăn uống, thương mại, dịch vụ theo Quyết định số 1353/QĐ-BTC ngày 15/6/2016 của Bộ Tài chính.
- Tăng cường công tác quản lý, đôn đốc thu nợ thuế và thực hiện đầy đủ các biện pháp thu nợ theo quy định pháp luật thuế, thu trên 97% nợ thuế năm 2016 chuyển sang, hạn chế nợ thuế mới phát sinh trong năm 2017. Tổ chức thực hiện đầy đủ, phân loại các khoản nợ thuế để thực hiện các biện pháp xử lý phù hợp theo quy định Luật Quản lý thuế. Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ quy định, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng chính sách pháp luật để trốn thuế, gian lận hoàn thuế.
- Rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn; kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách Nhà nước.
- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tại Cục Thuế và các Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, tác phong lề lối làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ. Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. Tổ chức tuyên dương kịp thời các tổ chức, cá nhân nộp thuế tốt; tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp và hộ khoán thuế.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, phổ biến kịp thời đến người nộp thuế các chính sách thuế mới, thủ tục hành chính thuế sửa đổi bổ sung, các chính sách pháp luật thuế có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, góp phần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; đồng thời, tập trung giải quyết nhanh các thủ tục về đất đai để giải quyết nhanh các thủ tục có liên quan chuyển cơ quan Thuế xác định nghĩa vụ tài chính.
Chủ động, tích cực triển khai thực hiện ứng dụng kết nối, trao đổi thông tin giữa cơ quan Tài nguyên và Môi trường với cơ quan Thuế, tạo điều kiện góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.
3. Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành có liên quan đẩy mạnh, khai thác nguồn thu ngân sách Nhà nước từ nguồn bán nhà thuộc sở hữu nhà nước. Phối hợp với các cơ quan liên quan, cơ quan Thuế quản lý các công trình xây dựng không kê khai thuế.
4. Giám đốc Sở Tài chính xác định và ghi thu, ghi chi vào ngân sách Nhà nước kịp thời các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất như tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo dự án được phê duyệt, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đúng theo quy định; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế đôn đốc các chủ đầu tư các dán nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách Nhà nước.
5. Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế, Sở Tài chính trong công tác thu ngân sách, thu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng của các đơn vị thi công trên địa bàn bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước; xử lý kịp thời các khoản ghi thu, ghi chi ngân sách Nhà nước; phối hợp thu nợ đọng thuế, thực hiện các lệnh thu ngân sách Nhà nước do cơ quan Thuế phát hành và cung cấp kịp thời thông tin về người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan Thuế đúng quy định của pháp luật.
6. Giám đốc Công an tỉnh chủ động phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan trao đổi thông tin, điều tra làm rõ, thực hiện xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế và phối hợp truy thu thuế ẩn lậu, thu nợ đọng thuế.
7. Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công an, Cục Thuế và các Sở, ban ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh trên thị trường, đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận, mở rộng thị trường kinh doanh.
8. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long có trách nhiệm chỉ đạo các Chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn: Phối hợp với cơ quan Thuế trong công tác thu nộp thuế, thu nợ thuế; phối hợp thực hiện tốt việc thu nộp thuế qua ngân hàng, nộp thuế điện tử; thực hiện các lệnh thu ngân sách Nhà nước do cơ quan Thuế phát hành và cung cấp kịp thời thông tin về người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan Thuế theo quy định của pháp luật.
9. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Cục Thuế và các cơ quan báo, đài trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế.
10. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, cơ quan Thuế để đôn đốc thực hiện công tác đăng ký thuế, nộp thuế đối với các phương tiện vận tải.
11. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với cơ quan Thuế thành lập Tổ liên ngành (Chi cục Thuế; Công an; Quản lý thị trường; Kinh tế hạ tầng) thực hiện công tác quản lý, khai thác nguồn thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thuế, gian lận thương mại thuộc địa bàn quản lý, kiểm tra hóa đơn chứng từ đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường thuộc địa bàn quản lý.
12. Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tăng cường đưa các tin, bài phản ánh kịp thời các thông tin về chính sách, pháp luật thuế, tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách trên địa bàn, những điển hình người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.
13. Tổ chức thực hiện
Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.
Giao Cục trưởng Cục Thuế tổ chức triển khai và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo./.
 

Nơi nhận:
- TT.Tỉnh Uỷ; TT HĐND Tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, PVP. UBND tỉnh;
- Các phòng NC, Trung Tâm;
- Lưu: VT,6.03.02
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung
 
 

thuộc tính Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2017
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh LongSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:05/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Lê Quang Trung
Ngày ban hành:27/02/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng

tải Chỉ thị 05/CT-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi