Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 262 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
01

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020

Xác thực: 05/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
02

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá

Xác thực: 05/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
03

Văn bản hợp nhất 62/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm

Xác thực: 06/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
04

Văn bản hợp nhất 42/VBHN-NHNN năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

Xác thực: 05/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
05

Văn bản hợp nhất 41/VBHN-NHNN năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong các hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

Xác thực: 05/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
06

Văn bản hợp nhất 44/VBHN-NHNN năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quỹ tín dụng nhân dân

Xác thực: 05/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
07

Văn bản hợp nhất 43/VBHN-NHNN năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã

Xác thực: 05/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
08

Văn bản hợp nhất 59/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Xác thực: 03/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
09

Văn bản hợp nhất 39/VBHN-NHNN năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính

Xác thực: 29/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
10

Văn bản hợp nhất 40/VBHN-NHNN năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền

Xác thực: 29/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
11

Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về thu tiền sử dụng đất

Xác thực: 21/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
12

Văn bản hợp nhất 36/VBHN-NHNN năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ

Xác thực: 28/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
13

Văn bản hợp nhất 37/VBHN-NHNN năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Xác thực: 28/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
14

Văn bản hợp nhất 35/VBHN-NHNN năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ

Xác thực: 28/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
15

Văn bản hợp nhất 55/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều tại Nghị định 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ Nhà nước

Xác thực: 17/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
16

Văn bản hợp nhất 54/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân

Xác thực: 15/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
17

Văn bản hợp nhất 33/VBHN-NHNN năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại

Xác thực: 16/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2019
18

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-NHNN năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước

Xác thực: 16/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2019
19

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-NHNN năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xác thực: 16/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2019
20

Văn bản hợp nhất 31/VBHN-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động

Xác thực: 16/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2019
Vui lòng đợi