Văn bản Hợp nhất về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 304 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
01

Văn bản hợp nhất 50/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
02

Văn bản hợp nhất 51/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
03

Văn bản hợp nhất 49/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 69/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
04

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-NHNN năm 2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

Xác thực: 28/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
05

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-NHNN năm 2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép

Xác thực: 23/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
06

Văn bản hợp nhất 48/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước

Xác thực: 22/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
07

Văn bản hợp nhất 47/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước

Xác thực: 22/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
08

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-NHNN năm 2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xác thực: 02/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
09

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-NHNN năm 2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Xác thực: 19/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2020
10

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN năm 2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Xác thực: 19/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2020
11

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng

Xác thực: 10/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2020
12

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước

Xác thực: 10/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2020
13

Văn bản hợp nhất 4165/VBHN-BLĐTBXH năm 2020 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Quyết định về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương

Xác thực: 21/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2020
14

Văn bản hợp nhất 38/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thủy điện Sơn La

Xác thực: 21/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2020
15

Văn bản hợp nhất 37/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

Xác thực: 18/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2020
16

Văn bản hợp nhất 36/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Xác thực: 07/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2020
17

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN năm 2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Xác thực: 28/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2020
18

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Giá

Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
19

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
20

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Ngân sách Nhà nước

Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
Vui lòng đợi