Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 340 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
01

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

Xác thực: 07/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2022
02

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá

Xác thực: 01/11/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
03

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định chế độ tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Xác thực: 29/10/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
04

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016 - 2020

Xác thực: 29/10/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
05

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Xác thực: 29/10/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
06

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 - 2020

Xác thực: 29/10/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
07

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước

Xác thực: 29/10/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
08

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng do dịch Covid-19

Xác thực: 10/09/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
09

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xác thực: 26/08/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2021
10

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về nghiệp vụ thị trường mở

Xác thực: 16/07/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2021
11

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xác thực: 16/07/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2021
12

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xác thực: 16/07/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2021
13

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân

Xác thực: 18/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2021
14

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính hợp nhất ban hành Nghị định về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Xác thực: 10/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2021
15

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

Xác thực: 10/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2021
16

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19

Xác thực: 08/04/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
17

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản

Xác thực: 15/03/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
18

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

Xác thực: 15/01/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
19

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia

Xác thực: 15/01/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
20

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc thiết kế mẫu tiền, chế bản và quản lý in, đúc tiền Việt Nam

Xác thực: 15/01/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
Vui lòng đợi