Văn bản Hợp nhất về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 327 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
01

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính hợp nhất ban hành Nghị định về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Xác thực: 10/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2021
02

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

Xác thực: 10/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2021
03

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19

Xác thực: 08/04/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
04

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản

Xác thực: 15/03/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
05

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

Xác thực: 15/01/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
06

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia

Xác thực: 15/01/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
07

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc thiết kế mẫu tiền, chế bản và quản lý in, đúc tiền Việt Nam

Xác thực: 15/01/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
08

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng

Xác thực: 15/01/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
09

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xác thực: 06/01/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
10

Văn bản hợp nhất 55/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
11

Văn bản hợp nhất 61/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
12

Văn bản hợp nhất 54/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
13

Văn bản hợp nhất 64/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
14

Văn bản hợp nhất 65/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
15

Văn bản hợp nhất 52/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
16

Văn bản hợp nhất 59/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 và Quyết định 30/2015/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
17

Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định 88/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
18

Văn bản hợp nhất 62/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
19

Văn bản hợp nhất 49/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 69/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
20

Văn bản hợp nhất 50/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
Vui lòng đợi