Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 278 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
01

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xác thực: 07/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2020
02

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Quyết định cơ chế tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Xác thực: 06/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
03

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Xác thực: 11/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
04

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020

Xác thực: 05/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
05

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá

Xác thực: 05/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
06

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Xác thực: 03/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
07

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-NHNN năm 2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Xác thực: 03/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
08

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Xác thực: 21/01/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
09

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Xác thực: 17/01/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
10

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN năm 2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

Xác thực: 17/01/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
11

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN năm 2020 do Ngân hàng Nhà nước ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng

Xác thực: 14/01/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
12

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xác thực: 14/01/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
13

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Kiểm toán Nhà nước

Xác thực: 16/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
14

Văn bản hợp nhất 37/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản

Xác thực: 16/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
15

Văn bản hợp nhất 48/VBHN-NHNN năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

Xác thực: 12/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
16

Văn bản hợp nhất 47/VBHN-NHNN năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán

Xác thực: 09/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
17

Văn bản hợp nhất 46/VBHN-NHNN năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xác thực: 09/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
18

Văn bản hợp nhất 62/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm

Xác thực: 06/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
19

Văn bản hợp nhất 42/VBHN-NHNN năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

Xác thực: 05/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
20

Văn bản hợp nhất 41/VBHN-NHNN năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong các hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

Xác thực: 05/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
Vui lòng đợi