Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 16.498 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
11761

Công văn 989/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc thời hạn thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010

11762

Công văn 548/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thông báo đơn vị Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tham gia giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước

11763

Công văn 154/BHXH-NVGĐ1 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học

11764

Công văn 129/NHPT-TTKH của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện cho vay theo Quyết định số 87/2010/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ

11765

Thông tư 03/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự

11766

Công văn 143/BHXH-BC của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thay đổi số hiệu tài khoản tiền gửi mở tại hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

11767
11768

Công văn 117/BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc dự toán kinh phí hoạt động năm 2011 của Văn phòng Tiểu ban di dân, tái định cư

11769

Quyết định 11/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Cơ quan Ủy ban Dân tộc

11770
11771

Công văn 255/BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổng hợp quyết toán dự án năm 2009 và chuẩn bị quyết toán vốn viện trợ năm 2010

11772

Công văn 249/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển giao và quản lý Quỹ bảo lãnh vốn vay cho các dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do GEF tài trợ

11773

Công văn 340/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện khoản vay nước ngoài của các Ngân hàng Thương mại Nhà nước

11774

Quyết định 54/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 198/TT-BTC ngày 08/12/2010 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước

11775

Chỉ thị 02/2011/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2011

11776

Công văn 41/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ xin đổi cụm từ:"... tại lối mở đồn biên phòng 713 và 715 tỉnh Kon Tum" trong công văn 1041/TTg-KTN

11777

Công văn 195/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý các vướng mắc đối với các dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ

11778

Thông tư liên tịch 04/2011/TTLT-BTTTT-BTC của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước

11779

Công văn 58/BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng hồ treo trên địa bàn tỉnh Hà Giang

11780

Quyết định 03/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại