Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 12.690 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
11741

Quyết định 464/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng

11742

Quyết định 172/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định về mã số đối với các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước

11743

Quyết định 449/2000/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành mức thu phí dịch vụ thanh toán qua ngân hàng

11744

Quyết định 448/2000/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định về việc thu phí dịch vụ thanh toán qua ngân hàng

11745
11746

Thông tư 97/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở và Quỹ tín dụng nhân dân khu vực

11747

Thông tư 98/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương

11748

Quyết định 117/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính cho các dự án đóng tàu biểu của ngành đóng tàu biển Việt Nam

11749

Quyết định 440/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng

11750

Quyết định 432/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về nghiệp vụ huy động và sử dụng vốn bằng vàng, bằng VNĐ bảo đảm giá trị theo giá vàng của các tổ chức tín dụng

11751

Quyết định 423/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về chính sách tín dụng ngân hàng đối với kinh tế trang trại

11752

Quyết định 418/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về đối tượng cho vay bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng

11753

Quyết định 315/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điều chỉnh mức lãi suất cho vay của Quỹ tín dụng đào tạo

11754

Quyết định 306/2000/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định tạm thời mẫu Điều lệ Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp của ngân hàng thương mại

11755

Quyết định 305/2000/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về việc thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp của ngân hàng thương mại

11756

Thông tư 92/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 166/1999/NĐ-CP ngày 19/11/1999 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng

11757

Nghị định 49/2000/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại

11758

Công văn 854/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc lãi suất SIBOR để ấn định lãi suất cho vay USD

11759

Quyết định 296/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng

11760

Thông tư 10/2000/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện giải pháp về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng theo Nghị quyết số 11/2000/NQ-CP của Chính phủ ngày 31/7/2000