Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.413 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
10201

Thông tư 12/TT-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành quyết định số 396-TTg ngày 4/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm về quản lý ngoại tệ trong tình hình mới

Ban hành: 05/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2004
10202

Quyết định 177/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định tỷ giá mua, bán ngoại tệ của các Ngân hàng Thương mại

Ban hành: 27/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
10203

Quyết định 174/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung, sửa đổi về nội dung phạm vi hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam

Ban hành: 26/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2004
10204

Quyết định 175/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay ngoại tệ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh đối với các ngân hàng trong nước

Ban hành: 26/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2004
10205

Chỉ thị 11/CT-NH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công tác khoa học và công nghệ ngân hàng

Ban hành: 23/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
10206

Quyết định 168/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Chế độ tài chính của Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học Ngân hàng

Ban hành: 15/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
10207

Quyết định 165/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của hợp tác xã tín dụng nông thôn

Ban hành: 10/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
10208

Quyết định 404-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giải thể Hội đồng Tài chính tiền tệ Nhà nước

Ban hành: 06/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10209

Quyết định 396-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm về quản lý ngoại tệ trong tình hình mới

Ban hành: 04/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
10210

Quyết định 398-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung một số biện pháp điều hành Ngân sách Nhà nước năm 1994

Ban hành: 04/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
10211

Chỉ thị 10/CT-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc triển khai một bước Đề án cải cách lãi suất tín dụng

Ban hành: 28/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
10212

Nghị định 72-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế phát hành các loại trái phiếu Chính phủ

Ban hành: 26/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10213

Quyết định 147/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định tỉ giá mua, bán ngoại tệ của Quỹ điều hòa ngoại tệ của Nhà nước

Ban hành: 02/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
10214

Quyết định 146/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định tỉ giá mua bán ngoại tệ của các Ngân hàng Thương mại

Ban hành: 02/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
10215

Quyết định 145-QĐ/NH7 của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tiền gửi ngoại tệ tại Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 02/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
10216

Thông tư 10/TT-NH1 của Bộ Tài chínhhướng dẫn việc cung cấp số liệu ở tài khoản theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 91-CP ngày 25 -11-1993 của Chính phủ về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt

Ban hành: 25/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
10217

Chỉ thị 07-CT/NH6 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ổn định cơ cấu, tỷ lệ các loại tiền trong lưu thông

Ban hành: 21/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
10218

Chỉ thị 06-CT/NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cung cấp thông tin báo cáo của Ngân hàng Nhà nước qua mạng máy tính của Văn phòng Chính phủ

Ban hành: 18/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
10219

Quyết định 317-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế tạm thời tạo nguồn vốn vay cho đầu tư xây dựng cơ bản các công trình điện

Ban hành: 15/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10220

Thông tư 08/TT-NH2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt

Ban hành: 02/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
Vui lòng đợi