Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 11.808 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9701
9702

Quyết định 11/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt V năm 2007 để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng, Xây dựng, Chính sách, Giao thông Tải về
9703

Nghị định 35/2007/NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Khoa học-Công nghệ Tải về
9704

Quyết định 189/2007/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định cấp Thẻ kiểm toán viên nhà nước, chế độ sử dụng Thẻ và mẫu Thẻ kiểm toán viên nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9705

Thông tư 01/2007/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Điều 4 và Điều 7 Nghị định số 161/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định về thanh toán bằng tiền mặt

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9706

Thông tư 13/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9707

Chỉ thị 01/2007/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc chấn chỉnh hoạt động của các công ty cho thuê tài chinh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9708

Thông tư 13/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9709

Quyết định 31/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
9710

Quyết định 32/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiếu số đặc biệt khó khăn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
9711

Quyết định 33/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 - 2010

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Đất đai-Nhà ở, Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
9712

Quyết định 10/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Phát hành và Kho quỹ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9713

Quyết định 08/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về lãi suất cho vay tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Xuất nhập khẩu Tải về
9714

Nghị định 30/2007/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xổ số

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
9715

Công văn 1445/NHNN-KTTC của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn bổ sung chuyển tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9716

Quyết định 29/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định về tổ chức, hoạt động của Quỹ Tái tạo nguồn lợi thủy sản Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Cơ cấu tổ chức, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
9717

Công văn 842/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc thuế thu nhập cá nhân từ quà biếu, quà tặng bằng tiền từ nước ngoài chuyển về

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
9718

Công văn 997/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường quản lý thị trường chứng khoán

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
9719

Nghị định 27/2007/NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Khoa học-Công nghệ, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
9720

Công văn 1345/NHNN-KTTC của Ngân hàng Nhà nước về việc hệ thống hóa và hướng dẫn chuyển số liệu tài khoản kế toán Ngân hàng nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về