Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 11.780 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9481

Quyết định 40/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần

9482

Chỉ thị 06/2007/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc đảm bảo khả năng thanh toán và kiểm soát tổng phương tiện thanh toán

9483

Thông tư 128/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc sử dụng nguồn vốn để cải tạo, xây dựng mới và bảo trì công sở; xác định giá trị tài sản công sở của các cơ quan hành chính nhà nước

9484

Quyết định 129/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Thành phố cho một số nội dung hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2015

9485
9486

Quyết định 90/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách

9487

Quyết định 37/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu huỷ tiền mặt

9488

Quyết định 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh Thái Bình

9489

Quyết định 89/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán

9490

Quyết định 88/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mã số danh mục chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động

9491

Công văn 6043/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước

9492

Quyết định 38/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng

9493

Quyết định 40/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định định mức chi đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

9494

Quyết định 161/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2008 - 2012”

9495

Quyết định 2344/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế

9496

Công văn 5968/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 của các Bộ, ngành trung ương

9497

Thông tư 121/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2006/TT-BTC ngày 10/4/2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

9498

Quyết định 84/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng

9499

Thông báo 203/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

9500

Thông tư 120/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách Nhà nước