Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.687 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9461

Quyết định 257/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc mang ngoại tệ tiền mặt khi xuất nhập cảnh

Ban hành: 21/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2016
9462

Quyết định 255/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc lãi suất ngoại tệ của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Ban hành: 19/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
9463

Quyết định 250/QĐ-NH13 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công nhận thành viên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng

Ban hành: 12/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
9464

Quyết định 245/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc quy định nguyên tắc ấn định tỉ giá mua bán ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ

Ban hành: 03/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
9465

Quyết định 243-QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc cho phép Ngân hàng Công thương Việt Nam phát hành trái phiếu ngân hàng

Ban hành: 30/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
9466

Thông tư 77-TC/KBNN của Bộ Tài chính hướng dẫn mở tài khoản tạm giữ và việc trích lập, sử dụng quỹ chống các hành vi kinh doanh trái pháp luật

Ban hành: 28/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
9467

Quyết định 214/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc cho phép Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam phát hành trái phiếu ngân hàng

Ban hành: 23/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
9468

Chỉ thị 216/CT-BCĐ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tiếp tục triển khai đề án thí điểm thành lập Quỹ tín dụng nhân dân

Ban hành: 22/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
9469

Quyết định 205-QĐ/NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố tỉ giá chính thức của đồng Việt Nam với một số ngoại tệ

Ban hành: 20/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2016
9470

Quyết định 198-QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Thể lệ tín dụng ngắn hạn đối với các tổ chức kinh tế

Ban hành: 16/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2016
9471

Quyết định 196/QĐ-NH14 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế và nghiệp vụ bảo lãnh của các ngân hàng

Ban hành: 16/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9472

Quyết định 186/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc xử phạt các trường hợp thiếu dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng

Ban hành: 06/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
9473

Quyết định 185-QĐ/NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế dịch vụ cầm cố

Ban hành: 06/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2004
9474

Quyết định 187/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều vào "Quy chế trích lập và sử dụng các quỹ dự trữ của tổ chức tín dụng" ban hành kèm theo Quyết định 106-QĐ/NH5 ngày 09/06/1992

Ban hành: 06/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
9475

Thông tư 12/TT-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành quyết định số 396-TTg ngày 4/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm về quản lý ngoại tệ trong tình hình mới

Ban hành: 05/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2004
9476

Quyết định 177/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định tỷ giá mua, bán ngoại tệ của các Ngân hàng Thương mại

Ban hành: 27/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
9477

Quyết định 174/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung, sửa đổi về nội dung phạm vi hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam

Ban hành: 26/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2004
9478

Quyết định 175/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay ngoại tệ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh đối với các ngân hàng trong nước

Ban hành: 26/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2004
9479

Chỉ thị 11/CT-NH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công tác khoa học và công nghệ ngân hàng

Ban hành: 23/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
9480

Quyết định 168/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Chế độ tài chính của Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học Ngân hàng

Ban hành: 15/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
Vui lòng đợi