Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.687 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9421

Quyết định 120-QĐ/NH14 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm thông tin tín dụng

Ban hành: 24/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2016
9422

Công văn 170/CV-NH14 của Ngân hàng Nhà nước về việc bán và thanh toán tín phiếu Kho bạc đấu thầu qua NHNN khi đến hạn

Ban hành: 20/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2005
9423

Công văn 170/CV-NH14 của Ngân hàng Nhà nước về việc bán và thanh toán tín phiếu kho bạc đấu thầu qua Ngân hàng Nhà nước khi đến hạn

Ban hành: 20/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2005
9424

Thông tư 31 TC/KBNN của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 77 TC/KBNN ngày 28/9/1994 của Bộ Tài chính

Ban hành: 18/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
9425

Nghị định 25/CP của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

Ban hành: 05/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/1996
9426

Quyết định 88-QĐ/NH9 của Ngân hàng Nhà nước về việc thành lập thị trường đấu thầu tín phiếu Kho bạc

Ban hành: 28/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2012
9427

Thông tư 24/TC/NSNN của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Mục III, Thông tư số 30/TC-NSNN ngày 5-4-1994

Ban hành: 25/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9428

Nghị định 23/CP của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu quốc tế

Ban hành: 22/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9429

Thông tư 22 TC/VT của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn hỗ trợ phát triển chính thức

Ban hành: 20/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
9430

Quyết định 77-QĐ/NH14 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban đấu thầu tín phiếu Kho bạc

Ban hành: 18/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
9431

Quyết định 76/QĐ-NH14 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thị trường mua bán lại tín phiếu

Ban hành: 18/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9432

Quyết định 73-QĐ/NH9 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thống kiểm soát Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 17/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2016
9433

Quyết định 74/QĐ-NH14 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc lập quỹ cho vay ưu đãi hộ nghèo thiếu vốn sản xuất của Ngân hàng nông nghiệp

Ban hành: 17/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
9434

Quyết định 69-QĐ/NH6 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định về việc thu hồi và đổi tiền giấy, ngân phiếu thanh toán không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Ban hành: 16/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2016
9435

Quyết định 61-QĐ/NH19 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức đấu thầu tín phiếu kho bạc

Ban hành: 08/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
9436

Thông tư 16/TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn, bổ sung và sửa đổi Mục lục Ngân sách Nhà nước

Ban hành: 07/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
9437

Quyết định 162 TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc dừng phát hành tín phiếu Kho bạc loại kỳ hạn 6 tháng

Ban hành: 02/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9438

Nghị định 20/CP của Chính phủ về tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 01/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/1996
9439

Quyết định 48/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc người Việt Nam ở nước ngoài chuyển ngoại tệ về nước

Ban hành: 23/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9440

Quyết định 141 TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu Kho bạc loại kỳ hạn 1 năm

Ban hành: 22/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi