Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.871 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9401

Thông tư 27/1997/TC-VT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với việc quay vòng vốn của hoạt động tiếp thị xã hội các loại bao cao su và phương tiện tránh thai

Ban hành: 23/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2013
9402

Quyết định 133-QĐ/NH2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định hệ thống mã ngân hàng và các tổ chức tín dụng, kho bạc Nhà nước

Ban hành: 17/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9403

Quyết định 122/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hủy bỏ văn bản số 102/CV-NH5 ngày 10/3/93 về miễn thuế đối với vật tư, hàng hóa nhập khẩu bằng vốn được cấp của Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, vốn điều lệ của Ngân hàng liên doanh

Ban hành: 14/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
9404

Thông tư 24-TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Ban hành: 13/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
9405

Quyết định 300/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các thành viên Ban điều phối quốc gia mạng INTERNET

Ban hành: 08/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
9406

Thông tư 22-TC/TVQT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 15-TC/TVQT ngày 27/02/1996 của Bộ Tài chính "Quy định chế độ quản lý tài chính đối với hệ thống Kho bạc Nhà nước"

Ban hành: 08/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
9407

Công văn 336/CV-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về tình hình chuyển đổi ngoại tệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ban hành: 29/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2005
9408

Thông tư 20-TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Ban hành: 25/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
9409

Quyết định 101-QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc cho vay và thu nợ để đảm bảo khả năng chi trả của các tổ chức tính dụng được đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt

Ban hành: 23/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2004
9410

Quyết định 96-QĐ/NH2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành mẫu giấy lĩnh tiền mặt

Ban hành: 19/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9411

Quyết định 94/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước về việc cho phép Ban Quản lý các dự án ngân hàng áp dụng tạm thời Hệ thống tài khoản kế toán của các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 41/QĐ-NH2 ngày 6/3/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 17/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
9412

Quyết định 280-TC/QĐ/NSNN của Bộ Tài chính về việc ban hành Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

Ban hành: 15/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2004
9413

Thông tư 18-TC/CSTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm cho khu vực cửa khẩu Móng Cái

Ban hành: 09/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
9414

Công văn 251/CV-NH14 của Ngân hàng nhà nước về việc cho vay vốn mua lúa hàng hóa phục vụ đông xuân năm 1997 ở đồng bằng sông Cửu Long

Ban hành: 04/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2005
9415

Thông tư 17-TC/TCĐN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các dự án dân số-sức khỏe gia đình và hỗ trợ y tế quốc gia

Ban hành: 03/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
9416

Quyết định 196/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng các dữ liệu thông tin trên vật mang tin để làm chứng từ kế toán và thanh toán của các ngân hàng và tổ chức tín dụng

Ban hành: 01/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
9417

Thông tư 16-TC/TCĐN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính các dự án đầu tư cho hệ thống cấp nước và vệ sinh các thành phố, thị xã vay vốn ADB

Ban hành: 31/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
9418

Công văn 93/CV-TD2 của Ngân hàng Nhà nước về việc chỉ đạo một số nội dung trong công tác tín dụng quý II/97

Ban hành: 29/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2006
9419

Thông tư 14-TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý thu chi ngân sách xã, thị trấn, phường

Ban hành: 28/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
9420

Quyết định 63/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về bảo quản chứng từ kế toán của Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 22/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2006
Vui lòng đợi