Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.538 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9281

Quyết định 77-QĐ/NH14 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban đấu thầu tín phiếu Kho bạc

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
9282

Quyết định 76/QĐ-NH14 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thị trường mua bán lại tín phiếu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9283

Quyết định 73-QĐ/NH9 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thống kiểm soát Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 17/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2016
9284

Quyết định 74/QĐ-NH14 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc lập quỹ cho vay ưu đãi hộ nghèo thiếu vốn sản xuất của Ngân hàng nông nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 17/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
9285

Quyết định 69-QĐ/NH6 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định về việc thu hồi và đổi tiền giấy, ngân phiếu thanh toán không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 16/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2016
9286

Quyết định 61-QĐ/NH19 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức đấu thầu tín phiếu kho bạc

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 08/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
9287

Thông tư 16/TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn, bổ sung và sửa đổi Mục lục Ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 07/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
9288

Quyết định 162 TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc dừng phát hành tín phiếu Kho bạc loại kỳ hạn 6 tháng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 02/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9289

Nghị định 20/CP của Chính phủ về tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 01/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/1996
9290

Quyết định 48/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc người Việt Nam ở nước ngoài chuyển ngoại tệ về nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 23/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9291

Quyết định 141 TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu Kho bạc loại kỳ hạn 1 năm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9292

Thông tư 14 TC/TTTN của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư Liên bộ Tài chính-Ngân hàng số 12/TTLB ngày 21-8-1992

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9293

Thông tư 13 TC/ KBNN của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, cho vay vốn ngân sách Nhà nước theo quyết định 327/ CT

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 16/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
9294

Thông tư 11 TC/ V1 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số qui định tại Thông tư Liên Bộ số 63 TT/LB ngày 6/8/1994 của Bộ Tài chính và Ban Tài chính - Quản trị Trung ương

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 09/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
9295

Quyết định 29-QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi trên tài khoản cá nhân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 03/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
9296

Quyết định 16-QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 13/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
9297

Thông tư 06 TC/NSNN của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về Tài chính và Ngân sách trong Quyết định số 829/TTg ngày 30/12/1994 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 06/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9298

Nghị định 187-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Đầu tư phát triển trực thuộc Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 10/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
9299

Thông tư 108TC/ĐT của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 08/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
9300

Thông tư 107TC/ĐT của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn đầu tư các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 08/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
Vui lòng đợi