Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.687 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9261

Công văn hướng dẫn Quỹ hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân Việt Nam quản lý vốn hỗ trợ nông dân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 23/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
9262

Quyết định 1177-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 23/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
9263

Quyết định 353/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung và sửa đổi một số tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán NHNN

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
9264

Quyết định 354/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi và huỷ bỏ một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
9265

Nghị định 86/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 19/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2005
9266

Nghị định 87/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc phân cấp, quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 19/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2005
9267

Thông tư 79-TC/TCĐN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thống nhất quản lý tài chính các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 17/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
9268

Quyết định 1124-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính về việc ban hành hệ thống chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/1997
9269

Thông tư 753/UB-TT của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc hướng dẫn thực hiện Văn bản 3764/KTTH ngày 08/8/1996 của Chính phủ về chính sách trợ cước vận chuyện xuất bản phẩm lên miền núi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 03/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
9270

Quyết định 1103-TC/HCSN của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh lãi suất cho vay từ Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm theo các dự án nhỏ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 02/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
9271

Quyết định 318/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của ngân hàng Quốc doanh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 25/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
9272

Chỉ thị 4139-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 1996

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2005
9273

Công văn 4112-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc phối hợp thực hiện Chỉ thị số 790/TTg để đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu NSNN 1996

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
9274

Quyết định 303/QĐ-NH4 của Ngân hàng Nhà nước về viêc chuyến số vốn 100 tỷ của Ngân hàng Nhà nước cho Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam vay thành vốn điều lệ của Ngân hàng phục vụ người nghèo

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 15/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
9275

Quyết định 299/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành "Quy chế phân loại dư nợ cho vay của tổ chức tín dụng"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 13/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/1997
9276

Quyết định 300/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi nội dung hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 13/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
9277

Thông tư 73-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập, công bố công khai và kiểm tra báo cáo tài chính, kiểm tra kế toán các doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 12/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
9278

Quyết định 999-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính về việc ban hành hệ thống chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 02/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2006
9279

Thông tư 62-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chuyển sổ khi áp dụng hệ thống tài khoản kế toán mới đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 02/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2006
9280

Thông tư 67-TC/VI của Bộ Tài chính về việc sửa đổi và bổ sung một số điểm của Thông tư 10-TC/VI ngày 24/01/1995 của Bộ Tài chính về hướng dẫn sử dụng các nguồn kinh phí trong Chỉ thị 426/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 31/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
Vui lòng đợi