Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.216 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9261

Quyết định 493/2000/QĐ-NHNN21 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận cho áp dụng Sổ tay chính sách Quỹ cho vay người nghèo nông thôn của Dự án Tài chính nông thôn do Ngân hàng thế giới tài trợ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2000
9262

Quyết định 135/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2005
9263

Quyết định 492/2000/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định về việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2005
9264

Quyết định 488/2000/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định về việc phân loại tài sản "Có", trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 27/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2005
9265

Nghị định 70/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Dân sự Tải về
Ban hành: 21/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
9266

Quyết định 472/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi một số điểm tại Thông tư 02/2000/TT-NHNN7 ngày 24/2/2000 hướng dẫn thi hành Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 13/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
9267

Quyết định 468/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bán ngoại tệ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 08/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
9268

Quyết định 465/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 02/11/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2004
9269

Quyết định 466/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về điều chỉnh lãi suất chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 02/11/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2004
9270

Quyết định 464/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 02/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2004
9271

Quyết định 172/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định về mã số đối với các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 01/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
9272

Quyết định 449/2000/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành mức thu phí dịch vụ thanh toán qua ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 20/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
9273

Quyết định 448/2000/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định về việc thu phí dịch vụ thanh toán qua ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 20/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
9274

Thông tư 11/2000/TT-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện việc giãn nợ, khoanh nợ và tiếp tục cho vay mới góp phần để khôi phục sản xuất sớm ổn định đời sống nhân dân tại vùng lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long theo Nghị quyết số 15/2000/NQ-CP ngày 6/10/2000 của Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 13/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
9275

Thông tư 97/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở và Quỹ tín dụng nhân dân khu vực

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2006
9276

Thông tư 98/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2006
9277

Quyết định 117/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính cho các dự án đóng tàu biểu của ngành đóng tàu biển Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 10/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
9278

Quyết định 440/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 05/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2005
9279

Quyết định 432/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về nghiệp vụ huy động và sử dụng vốn bằng vàng, bằng VNĐ bảo đảm giá trị theo giá vàng của các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 03/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2001
9280

Quyết định 423/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về chính sách tín dụng ngân hàng đối với kinh tế trang trại

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 22/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2004
Vui lòng đợi