Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 12.114 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
21

Thông báo 448/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội kết luận của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt dự thảo Quy chế xử lý rủi ro cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội

22

Quyết định 985/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 của Bộ Tài chính

23

Công văn 3122/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2024

24

Quyết định 10/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định 29/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

25

Quyết định 13/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau

26

Quyết định 910/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

27

Quyết định 574/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc miễn, giảm đóng Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2023 cho các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

28
29

Quyết định 570/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý 1 năm 2023

30

Quyết định 18/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ đặc thù thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

31

Quyết định 566/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Ninh năm 2023

32

Quyết định 2122/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ

33

Quyết định 486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở

34

Quyết định 174/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022

35
36

Quyết định 946/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

37

Công văn 112/TANDTC-KHTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc đặt câu hỏi để giải đáp trong lĩnh vực quản lý tiền và tài sản của Nhà nước thuộc hệ thống Tòa án nhân dân

38

Công văn 4600/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ

39

Quyết định 15/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 11 của Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định 01/2019/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

40

Quyết định 36/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án đối với một số dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình