Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.565 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
21

Quyết định 64/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2021
22

Quyết định 61/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc bãi bỏ Quyết định 44/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của Ủy ban nhân tỉnh Bình Định ban hành Quy định về quy trình ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 11/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2021
23

Công văn 6926/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022

Ban hành: 11/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2021
24

Công văn 2935/CQLXD-CCPN của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông về việc cập nhật dự toán chi phí xây dựng gói thầu XL-03, dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ

Ban hành: 11/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
25

Thông tư 89/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Ban hành: 11/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2021
26

Quyết định 30/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022

Ban hành: 10/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2021
27

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức trích kinh phí, tỷ lệ phân chia kinh phí, nội dung chi và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Ban hành: 08/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2021
28

Quyết định 2637/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 07/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2021
29

Quyết định 1765/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt dự toán thu, chi tiền thu tiền bán Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu năm 2021 cho Ban Quản lý dự án 2

Ban hành: 07/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2021
30

Công văn 10565/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về phương án tự chủ tài chính

Ban hành: 07/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2021
31

Nghị quyết 125/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt việc sửa đổi Hiệp định chuyển đổi nợ cho phát triển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Italia

Ban hành: 07/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2021
32

Công văn 3396/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành

Ban hành: 07/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2021
33

Thông báo 400/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn tại buổi họp trực tuyến kiểm điểm tình hình thực hiện, tiến độ giải ngân Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, Quốc lộ 19, vốn vay Ngân hàng Thế giới

Ban hành: 07/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2021
34

Quyết định 3861/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 06/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2021
35

Quyết định 2347/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới, 24 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 06/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2021
36

Thông tư 86/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Ban hành: 06/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2021
37

Thông báo 262/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương về đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

Ban hành: 05/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2021
38

Thông tư 85/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

Ban hành: 05/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2021
39

Công văn 7153/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 21/CT về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ban hành: 04/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2021
40

Quyết định 1937/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021

Ban hành: 04/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2021
Vui lòng đợi