Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.570 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
10241

Quyết định 383/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi điều 2 Quyết định 455/QĐ-NH7 ngày 24/08/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cấp giấy phép mang ngoại tệ tiền mặt và séc du lịch ra nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
10242

Quyết định 382/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc mang ngoại tệ tiền mặt và séc du lịch khi xuất nhập cảnh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
10243

Quyết định 845/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "kế hoạch hành động bảo vệ đa dạng sinh học của Việt Nam"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
10244

Quyết định 367/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Thể lệ tín dụng trung hạn, dài hạn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
10245

Quyết định 360-QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
10246

Chỉ thị 12-CT/NH14 của Ngân hàng Nhà nước về việc xử lý tài sản đã nhận gán nợ của các Ngân hàng Thương mại

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2012
10247

Chỉ thị 11/CT-NH17 của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường chỉ đạo công tác thí điểm thành lập Quỹ tín dụng Nhân dân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 04/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
10248

Quyết định 343/QĐ-NH17 của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm về điều hành vốn trong hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 04/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
10249

Quyết định 342/QĐ-NH17 của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố lãi suất tối đa áp dụng trong hệ thống Quỹ tín dụng Nhân dân.

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 04/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
10250

Quyết định 323/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Viện khoa học Ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
10251

Quyết định 322/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung sửa đổi một số điều trong "Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Ngân hàng", ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-NH9 ngày 25/5/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
10252

Thông tư 84 TC/KBNN của Bộ Tài chính hướng dẫn tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước cho Ngân sách Nhà nước theo Nghị định 25/CP ngày 5/4/1995 của Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 17/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
10253

Thông tư 30/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung đối tượng cho vay vốn quỹ Quốc gia giải quyết việc làm theo Nghị quyết 120/HĐBT ngày 11/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 11/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
10254

Quyết định 317/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành quy định in séc của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 10/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
10255

Thông tư 80-TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý cấp phát và cho vay vốn NSNN theo Quyết định 556/TTg ngày 12/9/1995 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 09/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2005
10256

Quyết định 313/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc giải toả "trạng thái bảo tồn" cho Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Đại á.

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 09/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2005
10257

Công văn 423/CV-VP của NGân hàng Nhà nước về việc đính chính bổ sung nội dung của Thông tư số 05/TT-NH5

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 08/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2004
10258

Quyết định 308/QĐ-NH6 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy định về quản lý nghiệp vụ kho quỹ và điều hoà tiền mặt thực hiện trên máy vi tính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 31/10/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
10259

Chỉ thị 10/CT-NH17 của Ngân hàng Nhà nước về công tác kiểm soát, thanh tra, giám sát đối với hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và hợp tác xã tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 26/10/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
10260

Công văn 832/CV-TCCB của Ngân hàng Nhà nước về thủ tục hồ sơ để xét hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 26/10/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
Vui lòng đợi