Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.242 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9541

Quyết định 425/1998/QĐ-NHNN2 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 17/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2012
9542

Thông tư 157/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động tín dụng ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 12/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2004
9543

Thông tư 156/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2004
9544

Quyết định 418/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Thông tư 08/1998/TT-NHNN7 ngày 30/9/1998 hướng dẫn thi hành Quyết định 173/1998/QĐ-TTg ngày 12/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 11/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
9545

Nghị định 100/1998/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 10/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2006
9546

Quyết định 416/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc mang vàng của cá nhân khi xuất nhập cảnh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 08/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
9547

Quyết định 225/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với ngân sách Nhà nước các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách, các doanh nghiệp Nhà nước và các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 20/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
9548

Thông tư liên tịch 151/1998/TTLT-BTC-BYT của Bộ tài chính và Bộ Y tế về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính quỹ bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 20/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
9549

Công văn 4637/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai kế hoạch tín dụng đầu tư theo Quyết định số 29/1998/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 14/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
9550

Công văn 1221/CV-KTTC3 của Ngân hàng Nhà nước về việc lập chấp hành kế hoạch tài chính năm 1999

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
9551

Công văn 1220/CV-KT-TC2 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn nội dung quyết toán năm 1998

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
9552

Nghị định 90/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 07/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2005
9553

Quyết định 445/1998/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung một số tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 05/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9554

Quyết định 215/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm bưu điện

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 04/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2005
9555

Thông tư 144/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế sử dụng và quản lý tài chính vốn tài trợ của Chính phủ Pháp năm 1997

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 03/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9556

Nghị định 87/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc phát hành, thu hồi và thay thế tiền giấy, tiền kim loại

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 31/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2003
9557

Thông tư 142/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư 116-TC/ĐT ngày 24/12/1994 về việc quản lý, sử dụng 80 triệu NDT thuộc Hiệp định vay ODA của Chính phủ Trung Quốc

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Ngoại giao Tải về
Ban hành: 29/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
9558

Quyết định 258/1998/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc huỷ bỏ, bổ sung một số mã hàng hoá Ngân hàng, tổ chức tín dụng, kho bạc Nhà nước trong quy định hệ thống mã Ngân hàng và các TCTD, KBNN ban hành kèm theo QĐ 133/QĐ-NH2 ngày 17/5/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9559

Thông tư 138/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp phát, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổng điều tra dân số và nhà ở vào thời điểm 0 giời ngày 1/4/1999

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9560

Quyết định 1405/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi khoản 3 Điều 4 bản quy định về khung giá cho thuê đất đối với các tổ chức trong nước được Nhà nước cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định 1357/QĐ/BTC ngày 30/12/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 19/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi