Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.242 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
61

Quyết định 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định một số nội dung về báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước theo năm ngân sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2022
62

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Xác thực: 22/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2022
63

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Xác thực: 20/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2022
64

Công văn 2604/BKHĐT-TCTK của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 20/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2022
65

Quyết định 11/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng thẩm định trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2022
66

Quyết định 816/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt 02 quy trình nội bộ ban hành mới trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng;Hành chính Tải về
Ban hành: 20/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/05/2022
67

Quyết định 10/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 20/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2022
68

Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định mức phân bổ nguồn kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giao thông Tải về
Ban hành: 20/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2022
69

Quyết định 12/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị quy định về quản lý, điều hành và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 20/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2022
70

Quyết định 11/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định tài sản công có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 20/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2022
71

Nghị quyết 56/NQ-CP của Chính phủ về phương án phân bổ và giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 19/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
72

Hướng dẫn 25/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số nội dung kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại về "Tranh chấp hợp đồng tín dụng"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2022
73

Quyết định 19/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc quy định mức khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị cho cán bộ, công chức, viên chức có tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2022
74

Kế hoạch 86/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Quyết định 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2022
75

Quyết định 917/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ (sau điều chỉnh)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2022
76

Quyết định 916/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2022
77

Quyết định 85/QĐ-TANDTC-KHTC của Toà án nhân dân tối cao về việc công bố công khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2022
78

Quyết định 83/QĐ-TANDTC của Toà án nhân dân tối cao về việc công bố công khai dự toán năm 2022, quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của Tòa án nhân dân tối cao

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2022
79

Quyết định 661/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
80

Công văn 3360/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc đăng ký tạo tài khoản sử dụng Hệ thống MIS

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 14/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2022
Vui lòng đợi