Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 11.812 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
21
22

Quyết định 532/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu, chi năm 2022 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
23

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đẩy nhanh công tác quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
24

Quyết định 16/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về nội dung và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
25

Công văn 2375/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc rà soát, hoàn thiện các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương về quản lý, sử dụng tài sản công

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính Tải về
26

Quyết định 853/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt cấp kinh phí cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh chuyển tiếp đợt I, năm 2023

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Khoa học-Công nghệ Tải về
28

Quyết định 314/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
29

Quyết định 313/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
30

Quyết định 737/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phân bổ chi tiết kinh phí vốn đối ứng ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
31

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
32

Nghị quyết 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông qua Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính Tải về
33

Thông tư 15/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2025

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thông tin-Truyền thông Tải về
34

Quyết định 325/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước sự nghiệp môi trường năm 2023 của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
35

Quyết định 322/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
36

Quyết định 03/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành quy định cơ chế quay vòng, luân chuyển một phần vốn hỗ trợ thực hiện các dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 -2025

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
37

Quyết định 305/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt kết thúc Dự án "Tài chính công trẻ em" sử dụng viện trợ không hoàn lại của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
38

Nghị quyết 164/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị quyết 84/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
39

Thông tư 14/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Kế toán-Kiểm toán Tải về
40

Nghị định 08/2023/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp, Chứng khoán Tải về