Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.746 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
10541

Quyết định 396-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm về quản lý ngoại tệ trong tình hình mới

Ban hành: 04/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
10542

Quyết định 398-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung một số biện pháp điều hành Ngân sách Nhà nước năm 1994

Ban hành: 04/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
10543

Chỉ thị 10/CT-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc triển khai một bước Đề án cải cách lãi suất tín dụng

Ban hành: 28/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
10544

Nghị định 72-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế phát hành các loại trái phiếu Chính phủ

Ban hành: 26/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10545

Quyết định 147/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định tỉ giá mua, bán ngoại tệ của Quỹ điều hòa ngoại tệ của Nhà nước

Ban hành: 02/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
10546

Quyết định 146/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định tỉ giá mua bán ngoại tệ của các Ngân hàng Thương mại

Ban hành: 02/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
10547

Quyết định 145-QĐ/NH7 của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tiền gửi ngoại tệ tại Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 02/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
10548

Thông tư 10/TT-NH1 của Bộ Tài chínhhướng dẫn việc cung cấp số liệu ở tài khoản theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 91-CP ngày 25 -11-1993 của Chính phủ về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt

Ban hành: 25/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
10549

Chỉ thị 07-CT/NH6 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ổn định cơ cấu, tỷ lệ các loại tiền trong lưu thông

Ban hành: 21/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
10550

Chỉ thị 06-CT/NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cung cấp thông tin báo cáo của Ngân hàng Nhà nước qua mạng máy tính của Văn phòng Chính phủ

Ban hành: 18/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
10551

Quyết định 317-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế tạm thời tạo nguồn vốn vay cho đầu tư xây dựng cơ bản các công trình điện

Ban hành: 15/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10552

Thông tư 08/TT-NH2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt

Ban hành: 02/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
10553

Quyết định 115/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc cho phép Ngân hàng Công thương Việt Nam phát hành kỳ phiếu Ngân hàng có mục đích bằng ngoại tệ

Ban hành: 01/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
10554

Quyết định 112/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phân cấp tạm thời thẩm quyền quyết định lương công chức viên chức ngân hàng

Ban hành: 31/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
10555

Thông tư 44-TC/TCĐN của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do nước ta đài thọ

Ban hành: 21/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10556

Chỉ thị 03-CT/NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc triển khai thi hành Chỉ thị 154/TTg ngày 04/04/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết một số vấn đề cấp bách nhằm tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách, chống tham nhũng và chống buôn lậu

Ban hành: 28/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
10557

Thông tư 40-TC/GTBĐ của Bộ Tài chính quy định về thu và sử dụng nguồn thu thương quyền vận tải hàng không

Ban hành: 25/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
10558

Thông tư 30-TC/NSNN của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về tài chính và ngân sách trong Quyết định số 60-TTg ngày 8-2-1994 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 05/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10559

Thông tư 25-TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm d mục 6, phần II Thông tư số 01-TC/HCVX ngày 4/01/1994 của Bộ Tài chính

Ban hành: 28/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
10560

Quyết định 50-QĐ/NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc lãi suất cho vay ngoại tệ của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Ban hành: 25/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
Vui lòng đợi