Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.418 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
10241

Quyết định 22/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành "thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt"

Ban hành: 21/02/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/1995
10242

Thông tư 9-TC/HCVX của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho công nhân viên chức Nhà nước đi công tác trong nước

Ban hành: 17/02/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10243

Quyết định 101-TCQĐ/BH của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm của quỹ tín dụng đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn

Ban hành: 01/02/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2005
10244

Quyết định 07-QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc cho phép Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam được phát hành kỳ phiếu bằng ngoại tệ để bổ sung nguồn vốn cho vay trung và dài hạn bằng ngoại tệ

Ban hành: 25/01/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
10245

Quyết định 01/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban nghiên cứu xây dựng thị trường vốn

Ban hành: 07/01/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
10246

Thông tư 01-TC/HCVX của Bộ Tài chính quy định tạm thời chế độ quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các đoàn thể, hội quần chúng tổ chức hoạt động có thu

Ban hành: 04/01/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2000
10247

Quyết định 252/QĐ-NH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng

Ban hành: 28/12/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2009
10248

Quyết định 230/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất cho vay ngoại tệ của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Ban hành: 06/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2016
10249

Công văn 618-CV/NH7 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thêm về việc triển khai thực hiện Nghị định số 63/CP của Chính phủ và Thông tư số 07-NH/TT của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 02/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
10250

Quyết định 228/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định việc các tổ chức tín dụng Việt Nam gọi vốn cổ phần từ cổ đông nước ngoài

Ban hành: 02/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
10251

Nghị định 91-CP của Chính phủ về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt

Ban hành: 25/11/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10252

Thông tư 90/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điểm về chính sách thuế đối với ngân hàng liên doanh và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 10/11/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/1995
10253

Quyết định 188/QĐ-NH8 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành "Quy định về văn phòng đại diện ngân hàng và công ty tài chính nước ngoài tại Việt Nam"

Ban hành: 02/10/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
10254

Quyết định 187/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng và kho bạc Nhà nước

Ban hành: 30/09/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
10255

Quyết định 184/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất tiền vay và tiền gửi

Ban hành: 28/09/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2016
10256

Thông tư 06/TT-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Chương X Nghị định 18/CP ngày 16/04/1993 quy định chi tiết việc thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 18/09/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2016
10257

Quyết định 171/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc lệ phí áp dụng trong giao dịch mua, bán ngoại tệ tại hai Trung tâm Giao dịch ngoại tệ

Ban hành: 08/09/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
10258

Nghị định 58-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài

Ban hành: 30/08/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10259

Chỉ thị 10/CT-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tiếp tục xử lý khó khăn và điều chỉnh hoạt động của hợp tác xã tín dụng ở nông thôn theo pháp lệnh và thực hiện thí điểm mô hình quỹ tín dụng mới

Ban hành: 24/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
10260

Quyết định 140/QĐ-NH14 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động thông tin phòng ngừa rủi ro của Ngân hàng và các Tổ chức tín dụng

Ban hành: 24/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2016
Vui lòng đợi