Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.242 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
81

Quyết định 296/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc công nhận Điều lệ Quỹ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Hoa Mặt trời

Ban hành: 14/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2022
82

Quyết định 460/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược nợ công đến năm 2030

Ban hành: 14/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2022
83

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2022 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

Xác thực: 13/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2022
84

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định về việc thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2022-2025

Ban hành: 13/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
85

Quyết định 455/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030

Ban hành: 13/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2022
86

Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 13/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
87

Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022

Ban hành: 12/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2022
88

Quyết định 448/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2022-2024 và Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2022

Ban hành: 12/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2022
89

Nghị quyết 52/NQ-CP của Chính phủ về báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020

Ban hành: 10/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2022
90

Công điện 310/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước năm 2021

Ban hành: 10/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2022
91

Quyết định 531/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ lưu trữ tài liệu của cơ quan Bộ Tài chính

Ban hành: 08/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2022
92

Công văn 3192/BTC-KBNN của Bộ Tài chính về việc đôn đốc thực hiện, tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị Kiểm toán Nhà nước đối với quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và các năm trước

Ban hành: 07/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2022
93

Thông tư 24/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp

Ban hành: 07/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2022
94

Công điện 304/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp và đấu giá quyền sử dụng đất

Ban hành: 07/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2022
95

Quyết định 570/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

Ban hành: 06/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2022
96

Quyết định 19/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục VIII ban hành kèm theo Quyết định 48/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 06/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2022
97

Quyết định 17/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định nội dung chi và mức chi của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai

Ban hành: 06/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2022
98

Công văn 1191/TCHQ-TVQT của Tổng cục Hải quan về việc công khai thuyết minh tình hình và số liệu thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước Quý 1 năm 2022 của Tổng cục Hải quan

Ban hành: 06/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2022
99

Quyết định 07/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi một số nội dung của Điều 7 Quyết định 03/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 06/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2022
100

Thông tư 23/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước

Ban hành: 06/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2022
Vui lòng đợi