Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.242 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9741

Chỉ thị 08/CT-NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấn chỉnh hoạt động hùn vốn liên doanh, mua cổ phần của các Ngân hàng thương mại và Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam

Ban hành: 23/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2005
9742

Công văn 3625/ĐMDN của Chính phủ về việc thực hiện Mẫu Điều lệ Công ty tài chính trong Tổng công ty Nhà nước

Ban hành: 22/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2004
9743

Công văn 2454-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc tổng kết đánh giá hệ thống chế độ kế toán doanh nghiệp sau hơn 1 năm triển khai thực hiện

Ban hành: 22/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2004
9744

Quyết định 221/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung một số tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 14/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
9745

Quyết định 222/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung, sửa đổi một số tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Ban hành: 14/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
9746

Thông tư 03/TT-NH2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ cho thuê tài chính

Ban hành: 14/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
9747

Chỉ thị 07/CT-NH3 của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong ngành Ngân hàng

Ban hành: 12/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
9748

Thông tư 44-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 08/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
9749

Thông tư 43-TC/TCNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Đầu tư phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 07/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
9750

Quyết định 210-QĐ/NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tổ chức, cán bộ và đào tạo

Ban hành: 03/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9751

Quyết định 207/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế mở thư tín dụng nhập hàng trả chậm

Ban hành: 01/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
9752

Công văn 515/CV-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về hạn mức vay ngắn hạn của Ngân hàng và mức ký quỹ tối thiểu mở L/C trả chậm

Ban hành: 01/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
9753

Thông tư 40a-TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 1998

Ban hành: 30/06/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
9754

Quyết định 199/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thể lệ tín dụng ngắn hạn ban hành kèm theo Quyết định 198/QĐ-NH1 ngày 16/9/94 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 28/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
9755

Quyết định 200/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thể lệ tín dụng Trung hạn, dài hạn ban hành kèm theo Quyết định số 367/QĐ-NH1 ngày 21/12/95 của Thống đốc NHNN

Ban hành: 28/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
9756

Quyết định 197/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điều chỉnh lãi suất cho vay bằng tiền Việt Nam và đô la Mỹ của tổ chức tín dụng đối với tổ chức kinh tế và dân cư

Ban hành: 28/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
9757

Quyết định 198/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Ban hành: 28/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
9758

Thông tư 02/TT-NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh

Ban hành: 28/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
9759

Thông tư 35-TC/NSNN của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, quản lý, sử dụng chứng từ thu tiền đóng góp, ủng hộ để lập các quỹ Nhà nước phục vụ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, củng cố an ninh quốc phòng cơ sở, hoạt động xã hội

Ban hành: 21/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
9760

Công văn 476/CV-NH17 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn mức huy động vốn và cho vay đối với QTDND

Ban hành: 19/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2004
Vui lòng đợi