Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.550 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9621

Công văn 854/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc lãi suất SIBOR để ấn định lãi suất cho vay USD

Ban hành: 06/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2004
9622

Quyết định 296/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng

Ban hành: 06/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2004
9623

Thông tư 10/2000/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện giải pháp về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng theo Nghị quyết số 11/2000/NQ-CP của Chính phủ ngày 31/7/2000

Ban hành: 31/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2005
9624

Quyết định 289/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi khoản 1, Điều 2 Quyết định 65/1999/QĐ-NHNN7 ngày 25/02/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 30/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2000
9625

Thông tư 09/2000/TT-NHNN3 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 20/2000/NĐ-CP ngày 15/6/2000 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Ban hành: 29/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2005
9626

Thông tư 89/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 49/1999/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Ban hành: 28/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
9627

Công văn 1129/HTPT/BL-HTLS của Quỹ hỗ trợ phát triển về việc hướng dẫn việc bảo lãnh tín dụng đầu tư đối với các dự án vay vốn bằng ngoại tệ

Ban hành: 28/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
9628

Quyết định 284/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Ban hành: 25/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
9629

Quyết định 283/2000/QĐ-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng

Ban hành: 25/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
9630

Thông tư 88/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung phần II Thông tư số 04/2000/TT-BTC ngày 10/01/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phí chương trình hành động quốc gia về du lịch và các sự kiện du lịch năm 2000

Ban hành: 17/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2000
9631

Quyết định 258/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế hoạt động của bàn đổi ngoại tệ

Ban hành: 14/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2003
9632

Công văn về việc điều chỉnh lãi suất tiền vay cho chương trình phát triển cà phê chè

Ban hành: 10/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
9633

Quyết định 249/2000/QĐ-NHNN9 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của các đơn vị thuộc Hệ thống Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 09/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
9634

Quyết định 245/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện cơ chế thanh toán tạm thời bằng đồng Việt Nam và kíp Lào giữa Việt Nam và Lào

Ban hành: 02/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2004
9635

Quyết định 243/2000/QĐ-NHNN1 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước công bố biên độ lãi suất Đôla Mỹ làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay đối với khách hàng.

Ban hành: 02/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2003
9636

Quyết định 241/2000/QĐ-NHNN1 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thay đổi cơ chế điều hành lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

Ban hành: 02/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2004
9637

Quyết định 242/2000/QĐ-NHNN1 của Thông đốc Ngân hàng Nhà nước công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng.

Ban hành: 02/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2004
9638

Thông tư 78/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo, ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia.

Ban hành: 27/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
9639

Thông tư 73/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2001

Ban hành: 19/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2004
9640

Quyết định 113/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ

Ban hành: 18/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2018
Vui lòng đợi