Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 11.782 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9541

Thông tư 105/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

9542

Công văn 4879/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung hạng mục phát sinh vào gói thầu số 2 và sử dụng đất, vốn trạm thu phí để xây dựng nhà hạt thuộc Dự án xây dựng cầu Thanh Trì

9543

Công văn 4856/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý nợ vay của các dự án đóng tàu khai thác hải sản xa bờ

9544

Chỉ thị 20/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước

9545

Quyết định 94/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành "Quy chế quản lý tài chính của Quỹ bảo vệ môi trường Hà Nội"

9546

Quyết định 139/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2010, định hướng đến năm 2020''

9547

Quyết định 55/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy định tạm thời thực hiện đăng ký giá, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

9548

Quyết định 74/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ Kế toán áp dụng cho Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

9549

Quyết định 138/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020

9550
9551

Thông tư liên tịch 102/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo

9552

Thông tư 101/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS

9553

Công văn 1142/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tồn đọng trong tất toán tài khoản cấp phát và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản

9554

Quyết định 91/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu

9555

Công văn 10743/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc thực hiện quyền tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP đối với các cơ quan báo chí

9556
9557

Thông tư 99/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ

9558

Thông tư 98/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước

9559
9560

Công văn 1067/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản