Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.875 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9541

Chỉ thị 01/CT-NH20 của Ngân hàng Nhà nước gân về mở rộng dịch vụ thanh toán của ngân hàng trong khu vực dân cư

Ban hành: 03/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2004
9542

Quyết định 01/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phát hành tín phiếu ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Ban hành: 02/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
9543

Quyết định 397-QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Thông tư 10-TT/NH1 ngày 25/06/1994 hướng dẫn việc cung cấp số liệu ở tài khoản theo quy định tại Điều 5 Nghị định 91-CP ngày 25/11/1993 của Chính phủ về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt

Ban hành: 30/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2012
9544

Quyết định 861/TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách Nhà nước năm 1996

Ban hành: 30/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
9545

Quyết định 381/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi và tiền vay đối với Tổ chức kinh tế và dân cư

Ban hành: 28/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
9546

Quyết định 383/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi điều 2 Quyết định 455/QĐ-NH7 ngày 24/08/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cấp giấy phép mang ngoại tệ tiền mặt và séc du lịch ra nước ngoài

Ban hành: 28/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
9547

Quyết định 382/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc mang ngoại tệ tiền mặt và séc du lịch khi xuất nhập cảnh

Ban hành: 28/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
9548

Quyết định 845/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "kế hoạch hành động bảo vệ đa dạng sinh học của Việt Nam"

Ban hành: 22/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
9549

Quyết định 367/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Thể lệ tín dụng trung hạn, dài hạn

Ban hành: 21/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
9550

Quyết định 360-QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Ban hành: 15/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
9551

Chỉ thị 12-CT/NH14 của Ngân hàng Nhà nước về việc xử lý tài sản đã nhận gán nợ của các Ngân hàng Thương mại

Ban hành: 12/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2012
9552

Chỉ thị 11/CT-NH17 của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường chỉ đạo công tác thí điểm thành lập Quỹ tín dụng Nhân dân

Ban hành: 04/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
9553

Quyết định 343/QĐ-NH17 của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm về điều hành vốn trong hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.

Ban hành: 04/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
9554

Quyết định 342/QĐ-NH17 của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố lãi suất tối đa áp dụng trong hệ thống Quỹ tín dụng Nhân dân.

Ban hành: 04/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
9555

Quyết định 323/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Viện khoa học Ngân hàng

Ban hành: 21/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
9556

Quyết định 322/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung sửa đổi một số điều trong "Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Ngân hàng", ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-NH9 ngày 25/5/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ban hành: 21/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
9557

Thông tư 84 TC/KBNN của Bộ Tài chính hướng dẫn tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước cho Ngân sách Nhà nước theo Nghị định 25/CP ngày 5/4/1995 của Chính phủ

Ban hành: 17/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
9558

Thông tư 30/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung đối tượng cho vay vốn quỹ Quốc gia giải quyết việc làm theo Nghị quyết 120/HĐBT ngày 11/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 11/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
9559

Quyết định 317/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành quy định in séc của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước

Ban hành: 10/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
9560

Thông tư 80-TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý cấp phát và cho vay vốn NSNN theo Quyết định 556/TTg ngày 12/9/1995 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 09/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2005
Vui lòng đợi