Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 11.808 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
61

Quyết định 03/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định tài sản công có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

62

Quyết định 515/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc bổ sung dự toán kinh phí năm 2023 cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để sửa chữa tường rào Cơ sở Cai nghiện ma túy trực thuộc Sở

63
64
65

Quyết định 141/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan

66

Công văn 497/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính trên môi trường điện tử

67

Quyết định 387/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, công trình Khu Tái định cư quận Ô Môn (Khu 1), phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

68
69
70

Quyết định 203/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Biểu trưng và Thuyết minh Biểu trưng ngành Tài chính Việt Nam

71

Công văn 1504/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc đôn đốc tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2023

72
73

Quyết định 04/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định

74

Quyết định 11/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

75
76
77

Quyết định 176/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

78

Quyết định 62/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng

79

Quyết định 181/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố báo cáo định kỳ quy định tại Thông tư 20/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

80