Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.875 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
61

Quyết định 1776/QĐ-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách cấp Thành phố được giao năm 2022

Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2021
62

Công văn 13629/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về công tác báo cáo về tài chính, kế toán, quyết toán, kiểm toán Nhà nước của các Ban Quản lý Dự án

Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2021
63

Công văn 9353/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc tuyên truyền Đề án "Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2021 - 2025"

Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2021
64

Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022

Ban hành: 21/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2021
65

Nghị quyết 158/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt gia hạn thời gian giải ngân tại Nghị định thư tài chính của Chính phủ Pháp cho Dự án "Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Thái Nguyên"

Ban hành: 21/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2021
66

Thông báo 343/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của một số Bộ, cơ quan trung ương

Ban hành: 21/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2021
67

Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp: Tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2022-2025

Ban hành: 21/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2021
68

Thông tư 115/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 85/2018/TT-BTC ngày 13/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Ban hành: 21/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2022
69

Quyết định 1909/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc công bố công khai quyết toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020 của Cơ quan Tổng cục Thuế

Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2021
70

Công văn 4312/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác mua sắm tập trung năm 2020

Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2021
71

Công văn 4313/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc mua sắm tập trung năm 2021, 2022

Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2021
72

Công văn 13534/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường quản lý việc mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách Nhà nước theo phương thức tập trung

Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2021
73

Công văn 13444/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về triển khai thực hiện Nghị định 99/2021/NĐ-CP và Thông tư 96/2021/TT-BTC

Ban hành: 17/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2021
74

Thông tư 114/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

Ban hành: 17/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2021
75

Quyết định 82/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc bãi bỏ Quyết định 07/2013/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 17/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2021
76

Quyết định 2460/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Ban hành: 17/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2021
77

Quyết định 4223/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2021

Ban hành: 17/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2021
78

Công văn 14336/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc tổng hợp kết quả đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2021 và đề xuất Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2021 (thực hiện trong năm 2022)

Ban hành: 16/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2021
79

Nghị định 114/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài

Ban hành: 16/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2021
80

Quyết định 50/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phồ Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay Hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn Thành phồ Hồ Chí Minh

Ban hành: 15/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2021
Vui lòng đợi