Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.213 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
41

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Xác thực: 22/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2022
42

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá

Xác thực: 20/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2022
43

Công văn 2604/BKHĐT-TCTK của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ban hành: 20/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2022
44

Quyết định 11/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng thẩm định trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 20/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2022
45

Quyết định 816/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt 02 quy trình nội bộ ban hành mới trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

Ban hành: 20/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/05/2022
46

Quyết định 10/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 20/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2022
47

Nghị quyết 56/NQ-CP của Chính phủ về phương án phân bổ và giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Ban hành: 19/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
48

Hướng dẫn 25/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số nội dung kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại về "Tranh chấp hợp đồng tín dụng"

Ban hành: 18/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2022
49

Quyết định 19/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc quy định mức khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị cho cán bộ, công chức, viên chức có tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2022
50

Kế hoạch 86/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Quyết định 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2022
51

Quyết định 917/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ (sau điều chỉnh)

Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2022
52

Quyết định 916/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ

Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2022
53

Quyết định 85/QĐ-TANDTC-KHTC của Toà án nhân dân tối cao về việc công bố công khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022

Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2022
54

Quyết định 83/QĐ-TANDTC của Toà án nhân dân tối cao về việc công bố công khai dự toán năm 2022, quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của Tòa án nhân dân tối cao

Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2022
55

Quyết định 661/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình

Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
56

Công văn 3360/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc đăng ký tạo tài khoản sử dụng Hệ thống MIS

Ban hành: 14/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2022
57

Quyết định 296/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc công nhận Điều lệ Quỹ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Hoa Mặt trời

Ban hành: 14/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2022
58

Quyết định 460/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược nợ công đến năm 2030

Ban hành: 14/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2022
59

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2022 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

Xác thực: 13/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2022
60

Quyết định 455/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030

Ban hành: 13/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2022
Vui lòng đợi