Quyết định 57/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Mác mác Đơn Dương

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------
Số: 57/2015/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Đà Lạt, ngày 12 tháng 08 năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
--------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
 
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh LĐ;
- Như Điều 3;
- Website Chính phủ;
- Trung tâm Công báo tỉnh,
- Website VP UBND tỉnh;
- Đài PT-TH và Báo Lâm Đồng;
- Lưu: VT, VX1.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt
 
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “MÁC MÁC ĐƠN DƯƠNG”
(Ban hành theo Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)
Quy chế này nhằm tập hợp các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Đơn Dương cùng xây dựng, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” thành nhãn hiệu có uy tín trong cộng đồng những người trồng, kinh doanh sản phẩm mác mác tại địa phương.
1. Nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” là nhãn hiệu được đăng ký độc quyền trong nước.
2. Quy chế này quy định về quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận với tên gọi “Mác mác Đơn Dương” cho sản phẩm quả mác mác tươi được trồng, kinh doanh trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.
3. Quy chế này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận và các tổ chức, cá nhân trồng, kinh doanh quả mác mác tươi trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.
Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” được đề cập trong Quy chế này là nhãn hiệu chứng nhận áp dụng cho sản phẩm quả mác mác tươi được trồng, kinh doanh trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.
2. Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” là giấy chứng nhận do cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận cấp cho các tổ chức, cá nhân trồng, kinh doanh sản phẩm quả mác mác tươi trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng khi đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế này.
3. Tổ chức, cá nhân trồng, kinh doanh sản phẩm quả mác mác tươi nêu trong Quy chế này là các doanh nghiệp, các hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ gia đình, cá nhân trồng, kinh doanh sản phẩm quả mác mác tươi trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.
1. Điều kiện để tổ chức, cá nhân trồng, kinh doanh sản phẩm quả mác mác tươi trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng phải đáp ứng để được cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”:
a) Có hoạt động trồng, kinh doanh sản phẩm quả mác mác thực sự trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng và nằm trong phạm vi vùng chứng nhận theo Bản đồ - phụ lục 2 của Quy chế này.
b) Đảm bảo quy định về chất lượng theo Bản tiêu chí chất lượng sản phẩm mác mác mang nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” - phụ lục 3 của Quy chế này.
c) Tuân thủ các quy định trong suốt quá trình từ trồng, thu hoạch đến lưu thông nhằm đảm bảo sản phẩm có đặc tính, chất lượng quy định.
d) Cam kết tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các nội dung trong Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” trong quá trình sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.
2. Điều kiện để tổ chức hoặc cá nhân trồng, kinh doanh sản phẩm quả mác mác trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” là tổ chức hoặc cá nhân đó được cơ quan quản lý nhãn hiệu cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”.
Biểu trưng và danh mục sản phẩm đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” được thể hiện tại phụ lục 1 kèm theo Quy chế này.
Vùng trồng, kinh doanh sản phẩm mác mác mang nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” được xác định tại phụ lục 2 kèm theo Quy chế này.
Sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” là trái mác mác tươi được trồng tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng; đáp ứng các tiêu chí về chất lượng và bản đồ vùng chứng nhận quy định tại phụ lục 2 và phụ lục 3 kèm theo Quy chế này.
Các đặc trưng về chất lượng của sản phẩm trái mác mác mang nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” được xác định tại phụ lục 3 kèm theo Quy chế này.
1. Phương pháp lấy mẫu: Mẫu sản phẩm để đánh giá chất lượng phải được lấy ngẫu nhiên của lô hàng mang nhãn hiệu do cơ quan quản lý nhãn hiệu thực hiện cùng với tổ chức/cá nhân sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.
2. Phương pháp đánh giá đặc tính chất lượng: Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận phải được đánh giá theo phương pháp quy định trong Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) hiện hành; trường hợp phương pháp thử không có trong Tiêu chuẩn Việt Nam, phương pháp đánh giá chất lượng sẽ do cấp có thẩm quyền quy định.
Điều 10. Cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”
Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương là cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” có chức năng và nhiệm vụ sau:
1. Đăng ký xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” tại Cục Sở hữu trí tuệ.
2. Phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”.
3. Quản lý, kiểm soát việc sử dụng và cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” theo các quy định tại Quy chế này.
4. Phát hiện, xử lý, thu hồi Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận khi đối tượng tham gia vi phạm quy chế hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm quy định về sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”.
Điều 11. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận
1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” phải gửi 01 bộ hồ sơ, gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” và Bản cam kết sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” thể hiện tại phụ lục 4 và phụ lục 5 kèm theo Quy chế này và các hồ sơ khác (nếu có) đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương để được xem xét giải quyết theo quy định; cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải viết giấy biên nhận, hẹn ngày kiểm tra và ngày trả kết quả.
2. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn đề nghị của các tổ chức, cá nhân, Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương tiến hành kiểm tra thực tế hoạt động trồng, sản xuất và kinh doanh của tổ chức, cá nhân yêu cầu và đánh giá chất lượng thông qua việc lấy mẫu.
3. Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày đến kiểm tra cơ sở và lấy mẫu, Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương ra quyết định cấp hoặc không cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”. Trong trường hợp từ chối, phải nêu rõ lý do bằng văn bản.
1. Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” có các nội dung sau:
- Tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận;
- Điện thoại, Fax, Email, Website (nếu có);
- Danh mục các loại sản phẩm được cấp giấy chứng nhận;
- Mẫu nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”;
- Quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận;
- Họ tên, chữ ký của đại diện và dấu của Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương.
2. Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” được làm thành 01 bản chính giao cho đơn vị sử dụng. Đơn vị cấp phát mở sổ theo dõi cấp và thu hồi Giấy chứng nhận. Trong trường hợp có yêu cầu cấp thêm các bản sao của Giấy chứng nhận thì cơ quan quản lý sẽ cấp (tối đa không quá 10 bản) nhưng trên bản sao phải có chữ “BẢN SAO” để phân biệt.
3. Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” có thời hạn 03 năm.
4. Cấp lại giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”.
a) Đối với trường hợp hết thời hạn quy định mà trong quá trình sử dụng không vi phạm quy chế thì chỉ cần có đơn xin cấp lại và nộp các khoản phí theo quy định thì Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương sẽ cấp lại và thủ tục cấp lại giống như lần đầu.
b) Đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận mà trong quá trình sử dụng có vi phạm đến mức phải thu hồi, thì phải sau thời gian 01 năm kể từ ngày thu hồi mới được xét cấp và thủ tục đề nghị cấp lại giống như lần đầu.
c) Đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng phải có đơn xin cấp lại và nộp các khoản phí theo quy định thì cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận sẽ cấp lại. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn xin cấp lại của các tổ chức, cá nhân, Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương ra Quyết định cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”.
1. Tổ chức, cá nhân có thể sử dụng nhãn hiệu chứng nhận trên bao bì sản phẩm, phương tiện kinh doanh, thư từ giao dịch, phương tiện quảng cáo.
2. Phải sử dụng đúng và chính xác dấu hiệu của nhãn hiệu chứng nhận gồm cả tên nhãn hiệu và hình ảnh logo.
3. Chỉ sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho các loại sản phẩm được cơ quan quản lý cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”.
4. Nhãn hiệu chứng nhận được sử dụng kèm với nhãn hiệu riêng của tổ chức, cá nhân, nhưng không được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” làm nhãn hiệu chính cho sản phẩm của mình.
5. Tổ chức, cá nhân không được tự ý chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trường hợp tự cho phép sử dụng giữa các đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty, Công ty mẹ với Công ty con và ngược lại.
6. Mọi thông tin cần thiết và liên quan đến nhãn hiệu chứng nhận phải phổ biến và cung cấp đầy đủ cho các thành viên sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.
7. Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng, hình thức sử dụng có hoặc không có nhãn hiệu chứng nhận nhưng làm sai lệch nhận thức hoặc gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của nhãn hiệu chứng nhận; mọi hình thức đưa thông tin sai về nhãn hiệu chứng nhận hoặc lạm dụng nhãn hiệu chứng nhận gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.
1. Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc sử dụng nhãn hiệu của tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận để duy trì và đảm bảo những tiêu chuẩn và đặc tính riêng của sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”.
2. Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương có quyền ra Quyết định đình chỉ việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân trong các trường hợp sau:
- Tổ chức, cá nhân không còn đáp ứng điều kiện được cấp nhãn hiệu chứng nhận quy định tại Điều 4, Quy chế này.
- Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về sử dụng nhãn hiệu chứng nhận tại Điều 13, Quy chế này.
- Tổ chức, cá nhân không thực hiện thanh toán đầy đủ những chi phí cho việc chứng nhận, bảo vệ nhãn hiệu chứng nhận quy định tại Điều 16, Quy chế này.
3. Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương có quyền và nghĩa vụ đề nghị các cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật khi phát hiện có hành vi xâm phạm quyền sở hữu đối với nhãn hiệu chứng nhận để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”.
1. Định kỳ hàng năm Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương cùng tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu lấy mẫu sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận để đánh giá chất lượng. Chi phí đánh giá chất lượng do tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu đóng góp theo quy định.
2. Trong trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ về chất lượng của sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận, Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương có quyền đột xuất yêu cầu tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu lấy mẫu để kiểm tra, đánh giá chất lượng của sản phẩm.
3. Việc kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận đối với mỗi tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu không được vượt quá 02 lần trong một năm.
1. Tổ chức, cá nhân tham gia nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” phải nộp phí cấp Giấy chứng nhận, chi phí duy trì thường niên cho Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
2. Tổ chức, cá nhân tham gia nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” phải chịu chi phí cho việc đánh giá chất lượng mẫu để được cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận và kiểm tra chất lượng định kỳ hay đột xuất trong quá trình sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.
3. Phí cấp giấy chứng nhận và chi phí duy trì nhãn hiệu thường niên thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về phí và lệ phí.
Điều 17. Quyền lợi khi tham gia nhãn hiệu chứng nhận
1. Các tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đều bình đẳng về quyền, lợi ích cũng như nghĩa vụ liên quan đến nhãn hiệu chứng nhận.
2. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận có quyền:
a) Gắn nhãn hiệu chứng nhận trên bao bì, phương tiện kinh doanh, thư từ giao dịch, phương tiện quảng cáo cho loại sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu do mình sản xuất, kinh doanh;
b) Có quyền khai thác, sử dụng và hưởng các lợi ích kinh tế phát sinh từ nhãn hiệu chứng nhận.
c) Được nhà nước bảo hộ quyền sử dụng hợp pháp nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”.
3. Khi không còn nhu cầu sử dụng nhãn hiệu, tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” có trách nhiệm thông báo đến cơ quan quản lý để thực hiện các thủ tục thu hồi giấy chứng nhận.
1. Thực hiện đầy đủ các nội dung của điều 13, 16, 17 Quy chế này.
2. Tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các quy định liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận nhằm duy trì, bảo vệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần phát triển giá trị tài sản trí tuệ đối với nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”.
3. Duy trì và bảo đảm chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”.
Các hành vi được xem là vi phạm quyền sở hữu và quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận theo Quy chế này bao gồm:
1. Hành vi sử dụng nhãn hiệu chứng nhận của các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận theo Quy chế này nhưng không thực hiện đầy đủ các yêu cầu quy định tại Điều 4, 13, 17 của Quy chế;
2. Hành vi sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm mác mác chưa được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận của các tổ chức cá nhân trên địa bàn huyện Đơn Dương;
3. Hành vi sử dụng nhãn hiệu chứng nhận của tất cả các tổ chức, cá nhân khác khi chưa được Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương cho phép.
Tùy theo mức độ, các hành vi vi phạm quyền sở hữu và quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận có thể bị xử lý như sau:
1. Tạm đình chỉ hoặc tước quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân có hành vi quy định tại điểm 1, Điều 19 của Quy chế này.
2. Yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm quy định tại điểm 2, 3 Điều 19 của Quy chế này
1. Các tổ chức, cá nhân khi phát hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu đối với nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” đều có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương làm rõ, xử lý hành vi xâm phạm.
2. Các tổ chức, cá nhân khi sử dụng nhãn hiệu chứng nhận phải tuân thủ đầy đủ các quy định tại Quy chế này. Trường hợp vi phạm, tùy theo mức độ mà bị xử lý theo Quy chế và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
3. Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương có trách nhiệm theo dõi và xử lý các trường hợp sai phạm hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
1. Đối với các tranh chấp xảy ra trong nội bộ giữa các thành viên được cấp sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” thì Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương chịu trách nhiệm chủ trì giải quyết.
2. Đối với các tranh chấp về nhãn hiệu chứng nhận với bên ngoài (của thành viên được quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoặc Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương với các cá nhân, tổ chức bên ngoài) thì Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương đại diện đứng ra giải quyết theo quy định của pháp luật.
3. Đối với các tranh chấp giữa Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương với các tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sẽ do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng giải quyết lần đầu và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giải quyết lần cuối.
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong quá trình quản lý, sử dụng và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” được khen thưởng theo quy định hiện hành.
Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung và điều chỉnh cho phù hợp./.

thuộc tính Quyết định 57/2015/QĐ-UBND

Quyết định 57/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Mác mác Đơn Dương"
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm ĐồngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:57/2015/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành:12/08/2015Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Sở hữu trí tuệ , Thương mại-Quảng cáo
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi