Quyết định 4506/QĐ-UBND 2020 Hà Nội dự án đặt hàng Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4506/QĐ-UBND

Quyết định 4506/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục các dự án đặt hàng thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2019 - 2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4506/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Ngô Văn Quý
Ngày ban hành:05/10/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

________

Số: 4506/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh mục các dự án đặt hàng thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2019 -2020

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN ngày 29/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 27/12/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019 - 2020;

Căn cứ kết quả làm việc của các Hội đồng tư vấn xác định dự án đặt hàng thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1345/TTr-SKH&CN ngày 18/9/2020 về việc phê duyệt danh mục các dự án đặt hàng thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2019 - 2020,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục đặt hàng các dự án bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc thù địa phương mang địa danh thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019 - 2020.

(Chi tiết theo Biểu đính kèm)

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ:

- Thông báo danh mục dự án nêu tại Điều 1 trên phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia tuyển chọn;

- Thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định hiện hành;

- Tổ chức Tổ thẩm định dự toán kinh phí đối với các Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện dự án được tuyển chọn theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý;
- VPUB: PCVP Đ.H.Giang; Phòng: KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, KGVXHương

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

DANH MỤC

Dự án đặt hàng thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019 - 2020

(Kèm theo Quyết định số 4506/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND thành phố Hà Nội)

____________

 

TT

Tên dự án

Định hướng mục tiêu

Dự kiến kết quả/sản phẩm dự án và yêu cầu đối với kết quả/sản phẩm dự án

Phương thức thực hiện

I

Nhóm dự án: Bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể mang địa danh

1

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Yên Nghĩa” phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

1. Mục tiêu chung

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Yên Nghĩa” cho sản phẩm rau an toàn phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội nhằm duy trì danh tiếng, uy tín, nâng cao giá trị của sản phẩm; Phát triển sản xuất kinh doanh, tạo công việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Yên Nghĩa”. Nhãn hiệu được bảo hộ;

- Xây dựng được công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Yên Nghĩa”;

- Xây dựng được công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Yên Nghĩa”.

1. Báo cáo phân tích, đánh giá hiện trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm rau an toàn phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội;

2. Bộ Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Yên Nghĩa”;

3. Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Yên Nghĩa”;

4. Hệ thống các văn bản, công cụ, phương tiện phục vụ công tác quản lý và kiểm soát sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Yên Nghĩa”;

5. Bộ thiết kế nhận diện nhãn hiệu tập thể;

6. Công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Yên Nghĩa”;

7. Bộ tài liệu tập huấn, tuyên truyền.

Tuyển chọn

2

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Hà Hồi - Thường Tín” xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

1. Mục tiêu chung

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Hà Hồi - Thường Tín” cho sản phẩm rau an toàn xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội nhằm duy trì danh tiếng, uy tín, nâng cao giá trị của sản phẩm; Phát triển sản xuất kinh doanh, tạo công việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Hà Hồi - Thường Tín”. Nhãn hiệu được bảo hộ;

- Xây dựng được công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Hà Hồi- Thường Tín”;

- Xây dựng được công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Hà Hồi - Thường Tín”.

1. Báo cáo phân tích, đánh giá hiện trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm rau an toàn xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội;

2. Bộ Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Hà Hồi - Thường Tín”;

3. Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Hà Hồi - Thường Tín”;

4. Hệ thống các văn bản, công cụ, phương tiện phục vụ công tác quản lý và kiểm soát sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Hà Hồi - Thường Tín”;

5. Bộ thiết kế nhận diện nhãn hiệu tập thể;

6. Công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Hà Hồi - Thường Tín”;

7. Bộ tài liệu tập huấn, tuyên truyền.

Tuyển chọn

3

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Phú Xuyên” huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

1. Mục tiêu chung

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Phú Xuyên” cho sản phẩm rau an toàn huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội nhằm duy trì danh tiếng, uy tín, nâng cao giá trị của sản phẩm; Phát triển sản xuất kinh doanh, tạo công việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Phú Xuyên”. Nhãn hiệu được bảo hộ;

- Xây dựng được công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Phú Xuyên”;

- Xây dựng được công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Phú Xuyên”.

1. Báo cáo phân tích, đánh giá hiện trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm rau an toàn huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội;

2. Bộ Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Phú Xuyên”;

3. Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Phú Xuyên”;

4. Hệ thống các văn bản, công cụ, phương tiện phục vụ công tác quản lý và kiểm soát sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Phú Xuyên”;

5. Bộ thiết kế nhận diện nhãn hiệu tập thể;

6. Công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Phú Xuyên”;

7. Bộ tài liệu tập huấn, tuyên truyền.

Tuyển chọn

4

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Minh Tân” xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

1. Mục tiêu chung

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Minh Tân” cho sản phẩm rau an toàn xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội nhằm duy trì danh tiếng, uy tín, nâng cao giá trị của sản phẩm; Phát triển sản xuất kinh doanh, tạo công việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Minh Tân”. Nhãn hiệu được bảo hộ;

- Xây dựng được công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Minh Tân”;

- Xây dựng được công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Minh Tân”.

1. Báo cáo phân tích, đánh giá hiện trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm rau an toàn xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội;

2. Bộ Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Minh Tân”;

3. Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Minh Tân”;

4. Hệ thống các văn bản, công cụ, phương tiện phục vụ công tác quản lý và kiểm soát sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Minh Tân”;

5. Bộ thiết kế nhận diện nhãn hiệu tập thể;

6. Công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Minh Tân”;

7. Bộ tài liệu tập huấn, tuyên truyền.

Tuyển chọn

5

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Hoa Đan Phượng” huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

1. Mục tiêu chung

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Hoa Đan Phượng” cho sản phẩm hoa huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội nhằm duy trì danh tiếng, uy tín, nâng cao giá trị của sản phẩm; Phát triển sản xuất kinh doanh, tạo công việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng nhãn hiệu tập thể “Hoa Đan Phượng”. Nhãn hiệu được bảo hộ;

- Xây dựng được công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể “Hoa Đan Phượng”;

- Xây dựng được công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Hoa Đan Phượng”.

1. Báo cáo phân tích, đánh giá hiện trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm hoa huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội;

2. Bộ Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Hoa Đan Phượng”;

3. Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Hoa Đan Phượng”;

4. Hệ thống các văn bản, công cụ, phương tiện phục vụ công tác quản lý và kiểm soát sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Hoa Đan Phượng”;

5. Bộ thiết kế nhận diện nhãn hiệu tập thể;

6. Công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Hoa Đan Phượng”;

7. Bộ tài liệu tập huấn, tuyên truyền.

Tuyển chọn

6

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Chúc Sơn” thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

1. Mục tiêu chung

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Chúc Sơn” cho sản phẩm rau an toàn thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội nhằm duy trì danh tiếng, uy tín, nâng cao giá trị của sản phẩm; Phát triển sản xuất kinh doanh, tạo công việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Chúc Sơn”. Nhãn hiệu được bảo hộ;

- Xây dựng được công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Chúc Sơn”;

- Xây dựng được công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Chúc Sơn”.

1. Báo cáo phân tích, đánh giá hiện trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm rau an toàn thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội;

2. Bộ Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Chúc Sơn”;

3. Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Chúc Sơn”;

4. Hệ thống các văn bản, công cụ, phương tiện phục vụ công tác quản lý và kiểm soát sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Chúc Sơn”;

5. Bộ thiết kế nhận diện nhãn hiệu tập thể;

6. Công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Chúc Sơn”;

7. Bộ tài liệu tập huấn, tuyên truyền.

Tuyển chọn

7

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Xuân Phú” xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

1. Mục tiêu chung

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Xuân Phú” cho sản phẩm rau an toàn xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội nhằm duy trì danh tiếng, uy tín, nâng cao giá trị của sản phẩm; Phát triển sản xuất kinh doanh, tạo công việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Xuân Phú”. Nhãn hiệu được bảo hộ;

- Xây dựng được công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Xuân Phú”;

- Xây dựng được công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Xuân Phú”.

1. Báo cáo phân tích, đánh giá hiện trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm rau an toàn xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội;

2. Bộ Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Xuân Phú”;

3. Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Xuân Phú”;

4. Hệ thống các văn bản, công cụ, phương tiện phục vụ công tác quản lý và kiểm soát sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Xuân Phú”;

5. Bộ thiết kế nhận diện nhãn hiệu tập thể;

6. Công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Xuân Phú”;

7. Bộ tài liệu tập huấn, tuyên truyền.

Tuyển chọn

8

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Ba Vì” huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

1. Mục tiêu chung

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Ba Vì” cho sản phẩm rau an toàn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội nhằm duy trì danh tiếng, uy tín, nâng cao giá trị của sản phẩm; Phát triển sản xuất kinh doanh, tạo công việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Ba Vì”. Nhãn hiệu được bảo hộ;

- Xây dựng được công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Ba Vì”;

- Xây dựng được công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu “Rau an toàn Ba Vì”.

1. Báo cáo phân tích, đánh giá hiện trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm rau an toàn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội;

2. Bộ Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Ba Vì”;

3. Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Ba Vì”;

4. Hệ thống các văn bản, công cụ, phương tiện phục vụ công tác quản lý và kiểm soát sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Ba Vì”;

5. Bộ thiết kế nhận diện nhãn hiệu tập thể;

6. Công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Ba Vì”;

7. Bộ tài liệu tập huấn, tuyên truyền.

Tuyển chọn

9

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Gạo Đỗ Động” xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

1. Mục tiêu chung

Xây dựng và quản lý được nhãn hiệu tập thể “Gạo Đỗ Động” cho sản phẩm gạo bắc thơm số 7, đài thơm số 8 xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội nhằm duy trì danh tiếng, uy tín, nâng cao giá trị của sản phẩm; Nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

- Nhãn hiệu tập thể “Gạo Đỗ Động” được bảo hộ;

- Xây dựng được công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể “Gạo Đỗ Động”;

- Xây dựng được công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Gạo Đỗ Động”.

1. Báo cáo phân tích, đánh giá hiện trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm gạo bắc thơm số 7, đài thơm số 8 xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội;

2. Bộ Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Gạo Đỗ Động”;

3. Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Gạo Đỗ Động”;

4. Hệ thống các văn bản, công cụ, phương tiện phục vụ công tác quản lý và kiểm soát sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Gạo Đỗ Động”;

5. Bộ thiết kế nhận diện nhãn hiệu tập thể;

6. Công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Gạo Đỗ Động”;

7. Bộ tài liệu tập huấn, tuyên truyền.

Tuyển chọn

10

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Khoai tây Hương Ngải” xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

1. Mục tiêu chung

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Khoai tây Hương Ngải” cho sản phẩm khoai tây xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội nhằm duy trì danh tiếng, uy tín, nâng cao giá trị của sản phẩm; Nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

- Nhãn hiệu tập thể “Khoai tây Hương Ngải” được bảo hộ;

- Xây dựng được công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể “Khoai tây Hương Ngải”;

- Xây dựng được công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Khoai tây Hương Ngải”.

1. Báo cáo phân tích, đánh giá hiện trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm khoai tây xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội;

2. Bộ Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Khoai tây Hương Ngải”;

3. Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Khoai tây Hương Ngải”;

4. Hệ thống các văn bản, công cụ, phương tiện phục vụ công tác quản lý và kiểm soát sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Khoai tây Hương Ngải”;

5. Bộ thiết kế nhận diện nhãn hiệu tập thể;

6. Công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Khoai tây Hương Ngải”;

7. Bộ tài liệu tận huấn, tuyên truyền.

Tuyển chọn

11

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Đông Cao” thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

1. Mục tiêu chung

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Đông Cao” cho sản phẩm rau an toàn thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội nhằm duy trì danh tiếng, uy tín, nâng cao giá trị của sản phẩm; Nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

- Nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Đông Cao” được bảo hộ;

- Xây dựng được công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Đông Cao”;

- Xây dựng được công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Đông Cao”.

1. Báo cáo phân tích, đánh giá hiện trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm rau an toàn thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội;

2. Bộ Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Đông Cao”;

3. Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Đông Cao”;

4. Hệ thống các văn bản, công cụ, phương tiện phục vụ công tác quản lý và kiểm soát sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Đông Cao”;

5. Bộ thiết kế nhận diện nhãn hiệu tập thể;

6. Công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Đông Cao”;

7. Bộ tài liệu tập huấn, tuyên truyền.

Tuyển chọn

12

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Bưởi đỏ Đông Cao” huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

1. Mục tiêu chung

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Bưởi đỏ Đông Cao” cho sản phẩm bưởi đỏ huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội nhằm duy trì danh tiếng, uy tín, nâng cao giá trị của sản phẩm; Nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

- Nhãn hiệu tập thể “Bưởi đỏ Đông Cao” được bảo hộ;

- Xây dựng được công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể “Bưởi đỏ Đông Cao”;

- Xây dựng được công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Bưởi đỏ Đông Cao”.

1. Báo cáo phân tích, đánh giá hiện trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm bưởi đỏ huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội;

2. Bộ Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Bưởi đỏ Đông Cao”;

3. Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Bưởi đỏ Đông Cao”;

4. Hệ thống các văn bản, công cụ, phương tiện phục vụ công tác quản lý và kiểm soát sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Bưởi đỏ Đông Cao”;

5. Bộ thiết kế nhận diện nhãn hiệu tập thể;

6. Công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Bưởi đỏ Đông Cao”;

7. Bộ tài liệu tập huấn, tuyên truyền.

Tuyển chọn

13

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Bưởi Nam Phương Tiến” xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

1. Mục tiêu chung

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Bưởi Nam Phương Tiến” cho sản phẩm bưởi xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội nhằm duy trì danh tiếng, uy tín, nâng cao giá trị của sản phẩm; Nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

- Nhãn hiệu tập thể “Bưởi Nam Phương Tiến” được bảo hộ;

- Xây dựng được công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể “Bưởi Nam Phương Tiến”;

- Xây dựng được công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Bưởi Nam Phương Tiến”.

1. Báo cáo phân tích, đánh giá hiện trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm bưởi xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội;

2. Bộ Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Bưởi Nam Phương Tiến”;

3. Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Bưởi Nam Phương Tiến”;

4. Hệ thống các văn bản, công cụ, phương tiện phục vụ công tác quản lý và kiểm soát sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Bưởi Nam Phương Tiến”;

5. Bộ thiết kế nhận diện nhãn hiệu tập thể;

6. Công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Bưởi Nam Phương Tiến”;

7. Bộ tài liệu tập huấn, tuyên truyền.

Tuyển chọn

14

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Thanh long ruột đỏ Ba Vì” huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

1. Mục tiêu chung

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Thanh long ruột đỏ Ba Vì” cho sản phẩm thanh long ruột đỏ huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội nhằm duy trì danh tiếng, uy tín, nâng cao giá trị của sản phẩm; Nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

- Nhãn hiệu tập thể “Thanh long ruột đỏ Ba Vì” được bảo hộ;

- Xây dựng được công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể “Thanh long ruột đỏ Ba Vì”;

- Xây dựng được công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Thanh long ruột đỏ Ba Vì”.

1. Báo cáo phân tích, đánh giá. hiện trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm thanh long ruột đỏ huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội;

2. Bộ Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Thanh long ruột đỏ Ba Vì”;

3. Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Thanh long ruột đỏ Ba Vì”;

4. Hệ thống các văn bản, công cụ, phương tiện phục vụ công tác quản lý và kiểm soát sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Thanh long ruột đỏ Ba Vì”;

5. Bộ thiết kế nhận diện nhãn hiệu tập thể;

6. Công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Thanh long ruột đỏ Ba Vì”;

7. Bộ tài liệu tập huấn, tuyên truyền.

Tuyển chọn

15

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Sản phẩm chăn nuôi Phương Đình” xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

1. Mục tiêu chung

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm chăn nuôi: lợn, bò, sữa bò xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội góp phần nâng cao uy tín, giá trị của sản phẩm và thu nhập cho người dân địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

- Nhãn hiệu tập thể “Sản phẩm chăn nuôi Phương Đình” được bảo hộ;

- Xây dựng được công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể “Sản phẩm chăn nuôi Phương Đình”;

- Xây dựng được công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Sản phẩm chăn nuôi Phương Đình”.

1. Báo cáo phân tích, đánh giá hiện trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm chăn nuôi: lợn, bò, sữa bò xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội;

2. Bộ Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Sản phẩm chăn nuôi Phương Đình”;

3. Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Sản phẩm chăn nuôi Phương Đình”;

4. Hệ thống các văn bản, công cụ, phương tiện phục vụ công tác quản lý và kiểm soát sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Sản phẩm chăn nuôi Phương Đình”;

5. Bộ thiết kế nhận diện nhãn hiệu tập thể;

6. Công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Sản phẩm chăn nuôi Phương Đình”;

7. Bộ tài liệu tập huấn, tuyên truyền.

Tuyển chọn

16

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Nấm Đan Phượng” huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội’

1. Mục tiêu chung

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Nấm Đan Phượng” cho sản phẩm nấm huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội nhằm duy trì danh tiếng, uy tín, nâng cao giá trị của sản phẩm; Nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

- Nhãn hiệu tập thể “Nấm Đan Phượng” được bảo hộ;

- Xây dựng được công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể “Nấm Đan Phượng”;

- Xây dựng được công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Nấm Đan Phượng”.

1. Báo cáo phân tích, đánh giá hiện trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm nấm huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội;

2. Bộ Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Nấm Đan Phượng”;

3. Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Nấm Đan Phượng”;

4. Hệ thống các văn bản, công cụ, phương tiện phục vụ công tác quản lý và kiểm soát sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Nấm Đan Phượng”;

5. Bộ thiết kế nhận diện nhãn hiệu tập thể;

6. Công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Nấm Đan Phượng”;

7. Bộ tài liệu tập huấn, tuyên truyền.

Tuyển chọn

17

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Trứng vịt Đông Lỗ” xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

1. Mục tiêu chung

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Trứng vịt Đông Lỗ” cho sản phẩm trứng vịt xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội nhằm duy trì danh tiếng, uy tín, nâng cao giá trị của sản phẩm; Nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

- Nhãn hiệu tập thể “Trứng vịt Đông Lỗ” được bảo hộ;

- Xây dựng được công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể “Trứng vịt Đông Lỗ”;

- Xây dựng được công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Trứng vịt Đông Lỗ”.

1. Báo cáo phân tích, đánh giá hiện trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm trứng vịt xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội;

2. Bộ Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Trứng vịt Đông Lỗ”;

3. Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Trứng vịt Đông Lỗ”;

4. Hệ thống các văn bản, công cụ, phương tiện phục vụ công tác quản lý và kiểm soát sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Trứng vịt Đông Lỗ”;

5. Bộ thiết kế nhận diện nhãn hiệu tập thể;

6. Công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Trứng vịt Đông Lỗ”;

7. Bộ tài liệu tập huấn, tuyên truyền.

Tuyển chọn

18

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Phúc Thọ” cho các sản phẩm từ thịt lợn an toàn của huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

1. Mục tiêu chung

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Phúc Thọ” cho các sản phẩm từ thịt lợn an toàn của huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội nhằm duy trì danh tiếng, uy tín, nâng cao giá trị của sản phẩm; Nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

- Nhãn hiệu tập thể “Phúc Thọ” cho các sản phẩm từ thịt lợn an toàn của huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội được bảo hộ;

- Xây dựng được công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể “Phúc Thọ” cho các sản phẩm từ thịt lợn an toàn của huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội;

- Xây dựng được công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Phúc Thọ” cho các sản phẩm từ thịt lợn an toàn của huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội;

- Xây dựng kênh phân phối sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Phúc Thọ” cho các sản phẩm từ thịt lợn an toàn của huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

1. Báo cáo phân tích, đánh giá hiện trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm từ thịt lợn an toàn của huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội;

2. Bộ Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Phúc Thọ” cho các sản phẩm từ thịt lợn an toàn;

3. Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Phúc Thọ” cho các sản phẩm từ thịt lợn an toàn được bảo hộ;

4. Hệ thống các văn bản, công cụ, phương tiện phục vụ công tác quản lý và kiểm soát sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Phúc Thọ” cho các sản phẩm từ thịt lợn an toàn;

5. Bộ thiết kế nhận diện nhãn hiệu tập thể;

6. Công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Phúc Thọ” cho các sản phẩm từ thịt lợn an toàn;

7. Bộ tài liệu tập huấn, tuyên truyền.

Tuyển chọn

19

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Gạo Phú Xuyên” huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

1. Mục tiêu chung

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Gạo Phú Xuyên” cho sản phẩm gạo huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội nhằm nâng cao uy tín, chất lượng, giá trị của sản phẩm; Nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

- Nhãn hiệu tập thể “Gạo Phú Xuyên” được bảo hộ;

- Xây dựng được công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể “Gạo Phú Xuyên”;

- Xây dựng được công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Gạo Phú Xuyên”.

1. Báo cáo phân tích, đánh giá hiện trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm gạo huyên Phú Xuyên, thành phố Hà Nội;

2. Bộ Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Gạo Phú Xuyên”;

3. Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Gạo Phú Xuyên”;

4. Hệ thống các văn bản, công cụ, phương tiện phục vụ công tác quản lý và kiểm soát sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Gạo Phú Xuyên”;

5. Bộ thiết kế nhận diện nhãn hiệu tập thể;

6. Công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Gạo Phú Xuyên”;

7. Bộ tài liệu tập huấn, tuyên truyền.

Tuyển chọn

20

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Bánh dầy Quán Gánh” xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

1. Mục tiêu chung

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm bánh dầy xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội nhằm duy trì danh tiếng, uy tín, nâng cao giá trị của sản phẩm; Nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

- Nhãn hiệu tập thể “Bánh dầy Quán Gánh” được bảo hộ;

- Xây dựng được hệ thống quản lý nhãn hiệu tập thể “Bánh dầy Quán Gánh”;

- Xây dựng được công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Bánh dầy Quán Gánh”.

1. Báo cáo phân tích, đánh giá hiện trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm Bánh dầy Quán Gánh xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội;

2. Bộ Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Bánh dầy Quán Gánh”;

3. Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Bánh dầy Quán Gánh”;

4. Hệ thống các văn bản, công cụ, phương tiện phục vụ công tác quản lý và kiểm soát sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Bánh dầy Quán Gánh”;

5. Bộ thiết kế nhận diện nhãn hiệu tập thể;

6. Công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Bánh dầy Quán Gánh”;

7. Bộ tài liệu tận huấn, tuyên truyền.

Tuyển chọn

21

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Dược liệu Sóc Sơn” huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

1. Mục tiêu chung

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm dược liệu huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội nhằm duy trì danh tiếng, uy tín, nâng cao giá trị của sản phẩm; Nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

- Nhãn hiệu tập thể “Dược liệu Sóc Sơn” được bảo hộ;

- Xây dựng được hệ thống quản lý nhãn hiệu tập thể “Dược liệu Sóc Sơn”;

- Xây dựng được công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Dược liệu Sóc Sơn”.

1. Báo cáo phân tích, đánh giá hiện trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm dược liệu huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội;

2. Bộ Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Dược liệu Sóc Sơn”;

3. Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Dược liệu Sóc Sơn”;

4. Hệ thống các văn bản, công cụ, phương tiện phục vụ công tác quản lý và kiểm soát sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Dược liệu Sóc Sơn”;

5. Bộ thiết kế nhận diện nhãn hiệu tập thể;

6. Công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Dược liệu Sóc Sơn”;

7. Bộ tài liệu tập huấn, tuyên truyền.

Tuyển chọn

22

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Dược liệu và Thuốc Nam Ba Vì” huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

1. Mục tiêu chung

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm dược liệu và thuốc nam huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội nhằm duy trì danh tiếng, uy tín, nâng cao giá trị của sản phẩm; Nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

- Nhãn hiệu tập thể “Dược liệu và Thuốc Nam Ba Vì” được bảo hộ;

- Xây dựng được hệ thống quản lý nhãn hiệu tập thể “Dược liệu và Thuốc Nam Ba Vì”;

- Xây dựng được công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Dược liệu và Thuốc Nam Ba Vì”.

1. Báo cáo phân tích, đánh giá hiện trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm Dược liệu và Thuốc Nam huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội;

2. Bộ Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Dược liệu và Thuốc Nam Ba Vì”;

3. Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Dược liệu và Thuốc Nam Ba Vì”;

4. Hệ thống các văn bản, công cụ, phương tiện phục vụ công tác quản lý và kiểm soát sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Dược liệu và Thuốc Nam Ba Vì”;

5. Bộ thiết kế nhận diện nhãn hiệu tập thể;

6. Công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Dược liệu và Thuốc Nam Ba Vì”;

7. Bộ tài liệu tập huấn, tuyên truyền.

Tuyển chọn

23

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Mật ong Tản viên Ba Vì” huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

1. Mục tiêu chung

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm mật ong Tản Viên huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội nhằm duy trì danh tiếng, uy tín, nâng cao giá trị của sản phẩm; Nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

- Nhãn hiệu tập thể “Mật ong Tản viên Ba Vì” được bảo hộ;

- Xây dựng được hệ thống quản lý nhãn hiệu tập thể “Mật ong Tản viên Ba Vì”;

- Xây dựng được công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Mật ong Tản viên Ba Vì”.

1. Báo cáo phân tích, đánh giá hiện trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật ong Tản Viên huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội;

2. Bộ Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Mật ong Tản viên Ba Vì”;

3. Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Mật ong Tản viên Ba Vì”;

4. Hệ thống các văn bản, công cụ, phương tiện phục vụ công tác quản lý và kiểm soát sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Mật ong Tản viên Ba Vì”;

5. Bộ thiết kế nhận diện nhãn hiệu tập thể;

6. Công cụ quảng bá, phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Mật ong Tản viên Ba Vì”;

7. Bộ tài liệu tập huấn, tuyên truyền.

Tuyển chọn

II

Nhóm dự án: Quản và lý phát triển tài sản trí tuệ đối với các sản phẩm đặc thù mang địa danh đã được bảo hộ

24

Nâng cao năng lực quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Chuối Vân Nam - Phúc Thọ” xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

1. Mục tiêu chung

Nâng cao năng lực quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Chuối Vân Nam - Phúc Thọ” nhằm mở rộng phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh tạo giá trị và danh tiếng của sản phẩm trên thị trường.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Hoàn thiện hệ thống quản lý nhãn hiệu tập thể “Chuối Vân Nam - Phúc Thọ”;

- Nâng cao được năng lực các chủ thể sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chuối Vân Nam - Phúc Thọ”;

- Phát triển các phương tiện quảng bá, sử dụng và khai thác nhãn hiệu tập thể “Chuối Vân Nam - Phúc Thọ” trên thị trường; Phục vụ, phát triển sản phẩm OCOP.

1. Báo cáo khảo sát đánh giá thực trạng năng lực sản xuất, quản lý, thương mại sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Chuối Vân Nam - Phúc Thọ”;

2. Hệ thống công cụ quản lý, phương tiện quảng bá nhãn hiệu tập thể “Chuối Vân Nam - Phúc Thọ” được hoàn thiện, ban hành và áp dụng thực tiễn;

3. Năng lực quản lý nhãn hiệu tập thể “Chuối Vân Nam - Phúc Thọ” của chủ sở hữu được nâng cao;

4. Kế hoạch sử dụng, khai thác hiệu quả nhãn hiệu tập thể trên thị trường gắn với OCOP;

5. Kết quả định lượng về việc sử dụng nhãn hiệu và giá trị sản phẩm trên thị trường;

6. Bộ tài liệu tập huấn, tuyên truyền.

Tuyển chọn

25

Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Gạo nếp cái hoa vàng Sóc Sơn - Hà Nội” huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

1. Mục tiêu chung

Củng cố, hoàn thiện hệ thống quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Gạo nếp cái hoa vàng Sóc Sơn - Hà Nội” nhằm nâng cao chất lượng giá trị và danh tiếng của sản phẩm trên thị trường.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Củng cố và hoàn thiện hệ thống quản lý nhãn hiệu tập thể “Gạo nếp cái hoa vàng Sóc Sơn - Hà Nội”;

- Xây dựng một số mô hình chế biến sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Gạo nếp cái hoa vàng Sóc Sơn - Hà Nội”;

- Xây dựng hệ thống nhận diện, truy xuất nguồn gốc, các phương tiện quảng bá, sử dụng và khai thác nhãn hiệu tập thể “Gạo nếp cái hoa vàng Sóc Sơn - Hà Nội” trên thị trường.

1. Báo cáo đánh giá thực trạng sản xuất, thương mại và quản lý sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Gạo nếp cái hoa vàng Sóc Sơn - Hà Nội”;

2. Hệ thống công cụ quản lý, phương tiện quảng bá nhãn hiệu tập thể “Gạo nếp cái hoa vàng Sóc Sơn - Hà Nội” được củng cố, ban hành và áp dụng thực tiễn;

3. Ít nhất hai mô hình chế biến sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Gạo nếp cái hoa vàng Sóc Sơn - Hà Nội”;

4. Kế hoạch sử dụng, khai thác hiệu quả nhãn hiệu tập thể trên thị trường;

5. Kết quả định lượng về việc sử dụng nhãn hiệu và giá trị sản phẩm trên thị trường;

6. Bộ tài liệu tập huấn, tuyên truyền.

Tuyển chọn

26

Nâng cao năng lực quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Minh Hồng” cho sản nhẩm miến dong xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

1. Mục tiêu chung

Nâng cao năng lực quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Minh Hồng” cho sản phẩm miến dong xã Minh Quang, huyện Ba Vì nhằm mở rộng phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh tạo giá trị và danh tiếng của sản phẩm trên thị trường.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Củng cố hệ thống quản lý nhãn hiệu tập thể “Minh Hồng” cho sản phẩm miến dong xã Minh Quang, huyện Ba Vì;

- Nâng cao được năng lực các chủ thể sử dụng nhãn hiệu tập thể “Minh Hồng” cho sản phẩm miến dong xã Minh Quang, huyện Ba Vì;

- Phát triển các phương tiện quảng bá, sử dụng và khai thác nhãn hiệu tập thể “Minh Hồng” cho sản phẩm miến dong xã Minh Quang, huyện Ba Vì trên thị trường gắn với phát triển sản phẩm OCOP.

1. Báo cáo khảo sát đánh giá thực trạng năng lực sản xuất, quản lý, thương mại sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Minh Hồng”.

2. Hệ thống công cụ quản lý, phương tiện quảng bá nhãn hiệu tập thể “Minh Hồng” được củng cố ban hành và áp dụng thực tiễn.

3. Năng lực quản lý nhãn hiệu tập thể “Minh Hồng” của chủ sở hữu được nâng cao.

4. Kế hoạch sử dụng, khai thác hiệu quả nhãn hiệu tập thể trên thị trường gắn với chương trình OCOP.

5. Kết quả định lượng về việc sử dụng nhãn hiệu và giá trị sản phẩm trên thị trường.

6. Bộ tài liệu tập huấn, tuyên truyền.

Tuyển chọn

27

Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Bánh tẻ Phú Nhi” phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

1. Mục tiêu chung

Củng cố, hoàn thiện hệ thống quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Bánh tẻ Phú Nhi” phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Củng cố và hoàn thiện hệ thống quản lý nhãn hiệu tập thể “Bánh tẻ Phú Nhi”;

- Hỗ trợ kết nối một số kênh tiêu thụ sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Bánh tẻ Phú Nhi”;

- Xây dựng hệ thống nhận diện, các phương tiện quảng bá, sử dụng và khai thác nhãn hiệu tập thể “Bánh tẻ Phú Nhi” trên thị trường.

1. Báo cáo đánh giá thực trạng sản xuất, thương mại và quản lý sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Bánh tẻ Phú Nhi”.

2. Hệ thống công cụ quản lý, phương tiện quảng bá nhãn hiệu tập thể “Bánh tẻ Phú Nhi” được củng cố, ban hành và áp dụng thực tiễn.

3. Ít nhất hai cơ sở được hỗ trợ kết nối kênh tiêu thụ sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Bánh tẻ Phú Nhi”;

4. Kế hoạch sử dụng, khai thác hiệu quả nhãn hiệu tập thể trên thị trường.

5. Kết quả định lượng về việc sử dụng nhãn hiệu và giá trị sản phẩm trên thị trường.

6. Bộ tài liệu tập huấn, tuyên truyền.

Tuyển chọn

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi