Danh mục

Văn bản Luật Sở hữu trí tuệ

Có tất cả 201 văn bản: Sở hữu trí tuệ
61

Văn bản hợp nhất 1432/VBHN-BVHTTDL năm 2017 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Xác thực: 10/04/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
62

Nghị định 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

Ban hành: 20/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2017
63

Quyết định 06/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ

Ban hành: 20/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2017
64

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành liên quan đến lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Ban hành: 02/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2017
65

Quyết định 88/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Ban hành: 20/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2017
66

Công văn 139/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổng kết công tác sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học phục vụ tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ

Ban hành: 16/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2017
67

Công văn 42/GSQL-GQ4 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về danh mục hàng hóa có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Ban hành: 11/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2017
68

Thông tư 211/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả

Ban hành: 10/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2016
69

Quyết định 2448/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định sáng kiến và xét, công nhận sáng kiến của Tổng cục Hải quan

Ban hành: 05/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2016
70

Văn bản hợp nhất 2640/VBHN-BVHTTDL năm 2016 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Xác thực: 08/07/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
71

Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Ban hành: 02/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2016
72

Thông tư 16/2016/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/07/2010, Thông tư 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/07/2011 và Thông tư 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013

Ban hành: 30/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2017
73

Quyết định 1062/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 14/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2016
74

Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ

Ban hành: 08/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2016
75

Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Ban hành: 05/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2016
76

Quyết định 11/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 11/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2016
77

Quyết định 4674/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2016
78

Quyết định 73/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Tơ lụa Bảo Lộc"

Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2016
79

Quyết định 39/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy định về quản lý sáng kiến cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 12/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2015
80

Quyết định 57/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Mác mác Đơn Dương"

Ban hành: 12/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2015
Vui lòng đợi