sở hữu chéo

Lọc bài viết theo:

Sở hữu chéo giữa hai doanh nghiệp là gì? 27/12/2019

Pháp luật hiện hành có nhiều quy định để hạn chế tình trạng sở hữu chéo giữa các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Vậy, sở hữu chéo giữa hai doanh nghiệp là gì?