quỹ tín dụng nhân dân

Lọc bài viết theo:

Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động yếu kém sẽ bị giải thể 13/03/2019

Đó là một trong những nội dung trong Chỉ thị 06/CT-TTg về tăng cường giải pháp đảm bảo hoạt động, củng cố hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân.