Quy định 205-QĐ/TW 2019

Lọc bài viết theo:

Cấm để người thân can thiệp vào công tác cán bộ 24/09/2019

Đây là một trong những yêu cầu của Bộ Chính trị đối với mỗi cán bộ, công chức tại Quy định số 205 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Bộ Chính trị xác định 6 biểu hiện chạy chức, chạy quyền 24/09/2019

Ngày 23/9/2019 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.