Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định quy định chi tiết Luật Giáo dục Quốc phòng An ninh

  • Thuộc tính
  • Nội dung
  • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải dự thảo
Lưu
Báo lỗi
  • Báo lỗi
  • Gửi liên kết tới Email
  • Chia sẻ:
  • Chế độ xem: Sáng | Tối
  • Thay đổi cỡ chữ:
    17
Ghi chú

thuộc tính Nghị định

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh lần 1
Lĩnh vực: Quốc phòng Loại dự thảo:Nghị định
Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Quốc phòngTrạng thái:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Nội dung tóm lược

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh, sửa đổi bổ sung về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3, người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có quy mô vừa trở lên, người quản lý đơn vị sự nghiệp ngoài công lập 
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Trạng thái: Đã biết
Ghi chú

CHÍNH PHỦ

-----------

Số         /2020/NĐ-CP

DỰ THẢO 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2020

 

 

NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP

ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết

và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

----------------

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;    

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh như sau:

1. Sửa đổi bổ sung một số khoản của Điều 3 như sau:

a) Sửa đổi khoản 2 như sau:

“2. Học viện Chính trị bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2 thuộc bộ, ngành Trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội; trường quân sự quân khu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2 trên địa bàn quân khu. Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2 của Thành phố Hà Nội;”

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:

“3. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3, người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có quy mô vừa trở lên, người quản lý đơn vị sự nghiệp ngoài công lập do cấp tỉnh quản lý và đối tượng 3 thuộc cơ quan, tổ chức của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của Trung ương có trụ sở trên địa bàn, quy định như sau:

a) Đối tượng thuộc Thành phố Hà Nội bồi dưỡng tại Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đối tượng thuộc Thành phố Hồ Chí Minh bồi dưỡng tại Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh;

b) Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không thuộc tại điểm a khoản này do bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh tổ chức bồi dưỡng tại trung đoàn khung thường trực”.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 4 như sau:

“c) Hằng năm, cơ quan thường trực hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng của ban tổ chức cấp ủy cùng cấp, sở nội vụ, cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 của tỉnh, đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 2 Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và phối hợp với cơ quan, tổ chức của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của Trung ương có trụ sở trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 thuộc cơ quan, tổ chức của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của Trung ương năm sau, trình chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt vào tháng 7; phối hợp với trường chính trị cấp tỉnh xây dựng kế hoạch bồi dưỡng từng khóa trình chủ tịch hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện”.

3. Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 5 như sau:

“đ) Chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Hiệu trưởng Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh quyết định cấp, cấp lại, thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

 Người đứng đầu cơ sở bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh quy định tại khoản 4 khoản 5 Điều 3 Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh quyết định việc cấp, cấp lại, thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo thẩm quyền”.

Điều 2. Thay thế cụm từ “Trung tâm bồi dưỡng Chính trị cấp huyện” bằng cụm từ “Trung tâm Chính trị cấp huyện” tại khoản 4 Điều 3 và điểm d khoản 1 Điều 4 Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng    năm 2020.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;                                                           - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,

Trang TTĐTCP, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, PL (5b).

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

Ghi chú

văn bản tiếng việt

văn bản TIẾNG ANH

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

×
×
×
Vui lòng đợi