Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 1 TV

Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 1 TV, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục tại Sở Kế hoạch - Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở.

 

1. Tổng quan về người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 1 TV?

1.1. Thế nào là người đại diện theo pháp luật của công ty?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định cụ thể như sau:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

1.2. Điều kiện để trở thành người đại diện theo pháp luật?

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;

- Không bị treo mã số thuế trên dữ liệu quản lý thuế và quản lý doanh nghiệp;

- Người đại diện không nhất thiết phải là người góp vốn tại Công ty.

1.3. Số lượng người đại diện trong công ty TNHH 1 TV 

Theo khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty TNHH có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

Đồng thời, khoản 1, khoản 3 Điều 79 Luật này cũng quy định, Công ty TNHH có:

- Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; 

- Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty. 

Như vậy, người đại diện theo pháp luật của có thể là:

- Chủ tịch Hội đồng thành viên

- Chủ tịch công ty

- Giám đốc/Tổng giám đốc

Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Và nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ phải quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

*Lưu ý:

- Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.

- Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Thay doi nguoi dai dien theo phap luat cong ty tnhh 1 tv
Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 1 TV (Ảnh minh họa)

2. Quy trình, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 1 TV

Tại Khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định rõ: Công ty TNHH và công ty cổ phần có thể có 1 hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Số lượng và chức vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định cụ thể trong Điều lệ của công ty. Do đó, có thể xảy ra các trường hợp thay đổi đại diện pháp luật như sau:

- Thay đổi người đại diện pháp luật hiện tại sang người mới;

- Bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

- Loại bỏ bớt 1 người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

- Thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật.

Khi tiến hành thủ tục thay đổi người đại diện của công ty TNHH 1 TV, quy trình, hồ sơ được hướng dẫn tại Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, cụ thể:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH 1 TV bao gồm:

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

- Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

- Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới:

  • Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
  • Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

- Trường hợp không phải Chủ sở hữu hoặc NĐDTPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân:

  • Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
  • Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.),

kèm theo Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2. Nộp hồ sơ

Theo Khoản 1 Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2020, có 03 phương thức để nộp hồ sơ, cụ thể:

- Nộp tại Bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT (Phòng ĐKKD) tỉnh/ thành phố nơi đặt trụ sở chính;

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính;

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng điện tử tại Cổng Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia theo địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn); nộp phí, lệ phí và nhận giấy biên nhận giải quyết hồ sơ.

*Lưu ý: Hiện nay tất cả các doanh nghiệp tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bắt buộc phải nộp hồ sơ qua hình thức trực tuyến.

Bước 3. Nhận kết quả và nộp phí, lệ phí

(i) Nhận kết quả

- Thời hạn giải quyết hồ sơ: Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng ĐKKD trả kết quả cho công ty:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng ĐKKD ra thông báo chấp thuận. Trong trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ qua mạng, Phòng ĐKKD yêu cầu phải nộp hồ sơ bản giấy để đối chiếu.

+ Trong trường hợp hồ sơ còn thiếu sót, Phòng ĐKKD yêu cầu công ty sửa đổi, bổ sung và nộp lại để xử lý.

- Hình thức nhận kết quả:

 Doanh nghiệp có thể nhận kết quả giải quyết hồ sơ thông qua một trong hai phương thức sau:

(1) Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa - Phòng ĐKKD

Người nhận kết quả phải mang các giấy tờ sau:

- Giấy biên nhận giải quyết hồ sơ.

- Trường hợp không phải Chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận kết quả thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân sau đây:

  • Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
  • Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực kèm theo văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

(2) Nhận kết quả giải quyết hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính

Hiện nay, gần như đa số các cơ quan đăng ký kinh doanh đều hỗ trợ việc nộp và trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính. Doanh nghiệp cần lên trang Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở để điền thông tin đăng ký nhận chuyển phát.

(ii) Nộp phí, lệ phí

Theo Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2020, thông tin về người đại diện theo pháp luật là một trong số những nội dung hiển thị trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, do vậy, việc thay đổi người đại diện của công ty cũng chính là thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận.

Hơn nữa, căn cứ Khoản 1 Điều 32 Luật này, các nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thông báo công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí.

Như vậy, khi làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của của doanh nghiệp, công ty TNHH 1 TV phải nộp:

Nội dung phí, lệ phí cần nộp

Số tiền

Căn cứ pháp lý

Lệ phí thay đổi nội dung
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

50.000 đồng/lần

Biểu phí, lệ phí
ban hành kèm theo

Thông tư 47/2019/TT-BTC.

Công bố nội dung
đăng ký doanh nghiệp

100.000 đồng/lần

Trên đây nội dung về thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 1 TV. Nếu còn câu hỏi hoặc có nhu cầu thuê đơn vị dịch vụ thực hiện thủ tục doanh nghiệp theo ủy quyền, quý khách hàng vui lòng liên hệ với LuatVietnam để trao đổi thông tin chi tiết hơn.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi