Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Hướng dẫn thủ tục đăng ký bảo hộ giống cây trồng trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Quyền đối với giống cây trồng là gì? Điều kiện để bảo hộ giống cây trồng? Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục đăng ký bảo hộ giống cây trồng được quy định như thế nào?

 

I. Quyền đối với giống cây trồng

Quyền đối với giống cây trồng là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu. Vì vậy, doanh nghiệp được quyền đăng ký bảo hộ quyền với giống cây trồng trong 04 trường hợp sau đây:

1.  Doanh nghiệp chọn tạo giống cây trồng;

2. Doanh nghiệp phát hiện và phát triển giống cây trồng;

3. Doanh nghiệp đầu tư cho công tác chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng;

4. Doanh nghiệp được chuyển giao quyền đối với giống cây trồng.

Doanh nghiệp thuộc các trường hợp nêu trên có thể là:

- Doanh nghiệp Việt Nam;

- Doanh nghiệp nước ngoài thuộc nước có ký kết với Việt Nam thoả thuận về bảo hộ giống cây trồng;

- Doanh nghiệp nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng tại Việt Nam.

- Doanh nghiệp nước ngoài có trụ sở hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng tại nước có ký kết với Việt Nam thoả thuận về bảo hộ giống cây trồng.

 

II. Điều kiện đối với giống cây trồng

Giống cây trồng được bảo hộ phải là giống cây trồng được chọn tạo hoặc được phát hiện và phát triển phải thuộc Danh mục loài cây trồng được bảo hộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và đảm bảo các điều kiện sau:

1. Có tính mới: nếu vật liệu nhân giống hoặc sản phẩm thu hoạch của giống cây trồng đó chưa được người có quyền đăng ký hoặc người được phép của doanh nghiệp đó bán hoặc phân phối bằng cách khác nhằm mục đích khai thác giống cây trồng trên lãnh thổ Việt Nam trước ngày nộp đơn đăng ký một năm hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam trước ngày nộp đơn đăng ký sáu năm đối với giống cây trồng thuộc loài thân gỗ và cây nho, bốn năm đối với giống cây trồng khác.

2. Có tính khác biệt: có nghĩa là giống cây trồng phải có khả năng phân biệt rõ ràng với các giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi tại thời điểm nộp đơn hoặc ngày ưu tiên nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên.

3. Có tính đồng nhất: nếu giống cây trồng đó có khả năng phân biệt rõ ràng với các giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi tại thời điểm nộp đơn hoặc ngày ưu tiên nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên.

4.Tính ổn định: nếu các tính trạng liên quan của giống cây trồng đó vẫn giữ được các biểu hiện như mô tả ban đầu, không bị thay đổi sau mỗi vụ nhân giống hoặc sau mỗi chu kỳ nhân giống trong trường hợp nhân giống theo chu kỳ.

5. Có tên phù hợp: Tên của giống cây trồng được coi là phù hợp nếu tên đó có khả năng dễ dàng phân biệt được với tên của các giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi trong cùng một loài hoặc loài tương tự. 

 

III. Thủ tục đăng ký bảo hộ giống cây trồng

1. Cách thức thực hiện

Doanh nghiệp có thể tự mình hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam để nộp đơn đăng ký quyền đối với giống cây trồng thông qua hình thức:

- Trực tiếp.

- Qua đường bưu điện. (Trường hợp đơn được gửi qua bưu điện, ngày nộp đơn được xác định là ngày gửi đơn theo dấu bưu điện)

- Hoặc qua mạng công nghệ thông tin.

Xem thêm: Hướng dẫn cấp lại bằng bảo hộ giống cây trồng qua mạng công nghệ thông tin.

 

2. Thành phần hồ sơ

Đơn đăng ký quyền đối với giống cây trồng bao gồm các tài liệu sau đây:

Tờ khai đăng ký bảo hộ giống cây trồng;

- Tờ khai kỹ thuật khảo nghiệm DUS theo mẫu tại quy phạm khảo nghiệm DUS của từng loài cây trồng;

- Ảnh chụp mẫu giống: Tối thiểu 03 ảnh màu thể hiện 3 tính trạng đặc trưng của giống, kích cỡ 9cm x 15 cm;

- Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người đăng ký là người được chuyển giao quyền đăng ký;

- Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

Giấy uỷ quyền nếu nộp đơn thông qua đại diện;

- Bản sao chụp biên lai thu phí, lệ phí (khi nộp đơn và xin hưởng quyền ưu tiên_ nếu có) hoặc bản fax giấy tờ chứng minh đã chuyển tiền vào tài khoản của Cục Trồng trọt;

- Các tài liệu khác để bổ trợ cho đơn.

LƯU Ý:

- Đơn đăng ký bảo hộ và các giấy tờ giao dịch giữa doanh nghiệp đăng ký và cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng phải được làm bằng tiếng Việt, trừ các tài liệu tại khoản 4, 5 và 6 Mục II nếu trên có thể được làm bằng ngôn ngữ khác nhưng phải được dịch ra tiếng Việt khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng yêu cầu.

- Đối với Đơn có đủ điều kiện để hưởng quyền ưu tiên thì trong vòng 90 ngày kể từ ngày nộp đơn đăng ký bảo hộ, doanh nghiệp nộp đơn phải cung cấp các tài liệu sau:

+ Bản sao đơn hoặc các đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đăng ký bảo hộ trước đó;

+ Bằng chứng xác nhận giống cây trồng đăng ký ở hai đơn là một giống: bản mô tả giống, ảnh chụp, các tài liệu liên quan khác (nếu có).

+ Bản sao hợp lệ giấy chuyển giao, thừa kế, kế thừa quyền ưu tiên, nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác

 

3.  Nơi nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp 02 bộ hồ sơ tại Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt, địa chỉ: số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội, điện thoại: (04) 38435182, fax: (04) 37342844, email: pvpvietnam@mard.gov.vn, website: pvpo.mard.gov.vn.

 

4. Thẩm quyền quyết định hồ sơ

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

- Cơ quan bảo hộ (Cục Trồng trọt) tiếp nhận.

LƯU Ý: Trường hợp doanh nghiệp nộp đơn đăng ký quyền đối với giống cây trồng thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam thì đại diện hợp pháp này bao gồm:

- Đối với doanh nghiệp là tổ chức Việt Nam: người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo uỷ quyền của doanh nghiệp hoặc tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo uỷ quyền của chủ đơn;

- Đối với doanh nghiệp là tổ chức nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng tại Việt Nam: người đứng đầu văn phòng đại diện hoặc đứng đầu chi nhánh tại Việt Nam hoặc tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo uỷ quyền của doanh nghiệp;

- Đối với doanh nghiệp là tổ chức nước ngoài không có trụ sở tại Việt Nam hoặc không có cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng tại Việt Nam: tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo uỷ quyền của doanh nghiệp.

 

IV. Quy trình giải quyết

1. Thẩm định hình thức

- Cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thẩm định hình thức đơn trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đơn để xác định tính hợp lệ của đơn.

- Đơn đăng ký bảo hộ được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Đơn không đáp ứng các yêu cầu về hình thức theo quy định;

b) Giống cây trồng nêu trong đơn không thuộc loài cây trồng có tên trong Danh mục loài cây trồng được bảo hộ;

c) Đơn do người không có quyền đăng ký nộp, kể cả trường hợp quyền đăng ký thuộc nhiều tổ chức, cá nhân, nhưng một hoặc nhiều người trong số đó không đồng ý thực hiện việc đăng ký.

- Cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thực hiện các thủ tục sau đây:

+ Thông báo từ chối chấp nhận đơn đối với các trường hợp quy định tại điểm b và điểm c, trong đó nêu rõ lý do từ chối;

+ Thông báo cho doanh nghiệp khắc phục những thiếu sót trong trường hợp quy định tại điểm a và ấn định trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, doanh nghiệp phải khắc phục các thiếu sót đó;

+ Thông báo từ chối chấp nhận đơn, nếu doanh nghiệp không khắc phục thiếu sót hoặc không có ý kiến xác đáng phản đối thông báo quy định tại điểm b khoản này;

+ Thông báo chấp nhận đơn, yêu cầu doanh nghiệp gửi mẫu giống đến cơ sở khảo nghiệm để tiến hành khảo nghiệm kỹ thuật và thực hiện thẩm định nội dung nếu đơn hợp lệ hoặc doanh nghiệp khắc phục thiếu sót đạt yêu cầu hoặc có ý kiến xác đáng phản đối thông báo quy định tại điểm b khoản này.

 

2. Công bố đơn

- Trường hợp đơn được chấp nhận hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng công bố đơn hợp lệ trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày đơn được chấp nhận.

- Nội dung công bố đơn gồm số đơn, ngày nộp đơn, đại diện (nếu có), người đăng ký, chủ sở hữu, tên giống cây trồng, tên loài cây trồng, ngày đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ.

 

3. Thẩm định nội dung

-  Cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thẩm định nội dung đối với đơn được chấp nhận là hợp lệ. Nội dung thẩm định bao gồm:

+ Thẩm định tính mới và tên gọi phù hợp của giống cây trồng;

+ Thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật đối với giống cây trồng.

- Khảo nghiệm kỹ thuật là tiến hành các thí nghiệm nhằm xác định tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống cây trồng.

Việc khảo nghiệm kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân có năng lực tiến hành khảo nghiệm giống cây trồng thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng có thể sử dụng kết quả khảo nghiệm kỹ thuật đã có trước đó.

- Thời hạn thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật là chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được kết quả khảo nghiệm kỹ thuật.

 

4. Sửa đổi, bổ sung đơn

Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thông báo từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng hoặc quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng, doanh nghiệp có các quyền sau đây:

a) Sửa đổi, bổ sung đơn nhưng không được làm thay đổi bản chất đơn đăng ký bảo hộ;

b) Yêu cầu ghi nhận thay đổi tên, địa chỉ của người đăng ký;

c) Yêu cầu ghi nhận thay đổi người đăng ký do chuyển nhượng đơn theo hợp đồng hoặc thừa kế, kế thừa;

và phải nộp phí, lệ phí.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi