law THỦ TỤC PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

Thuế - Kế toán

Công việc pháp lý khi mới thành lập

1. Công việc pháp lý khi mới thành lập (5)

Những công việc định kỳ

2. Những công việc định kỳ (9)

Những công việc không định kỳ

3. Những công việc không định kỳ (7)

Hóa đơn

4. Hóa đơn (18)

Tài sản cố định

5. Tài sản cố định (2)

Thuế giá trị gia tăng

6. Thuế giá trị gia tăng (10)

Thuế thu nhập doanh nghiệp

7. Thuế thu nhập doanh nghiệp (2)

Thuế thu nhập cá nhân

8. Thuế thu nhập cá nhân (14)

Trích lập dự phòng

9. Trích lập dự phòng (1)

Vui lòng đợi